ขั้นตอนการทอเสื่อ
Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบสอบก่อนเรียนการเก็บเกี่ยวและจักกกการย้อมสีกกขั้นตอนการทอเสื่อแบบทดสอบหลังเรียน

 

การเตรียมโครงกี่ 
เริ่มต้นทอเสื่อ 
ผืนเสื่อสำเร็จ 

  

การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์

      

                1)  ด้ายหรือเส้นเอ็น                    2) ไม้ส่งกก                                  3) ฟืม                          4)  โครงกี่(กี่น้อยนาหนังพัฒน์)
                                                      มีลักษณะแบนปลายมน เจาะรู
                                                      ตรงปลายไม้

 

 

จจัดทำโดย  อาจารย์ปิยพร ชุมจันทร์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Copyright (c) 2004   Miss Piyaporn  Chumchan.  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.