แบบทดสอบหลังเรียน
Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบสอบก่อนเรียนการเก็บเกี่ยวและจักกกการย้อมสีกกขั้นตอนการทอเสื่อแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

  

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. อุปกรณ์ใดใช้ในการจักกก

  ก.  มีดเล็ก
  ข.  เคียว
  ค.  คัตเตอร์
  ง.  มีดพร้า
2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่สำคัญในการทอเสื่อ
  ก.  ไม้ส่งกก
  ข.  เทียนไข
  ค.  เส้นเอ็น
  ง.  ฟืม
3. การจักกกเป็นเส้นเล็กๆ มีข้อดีอย่างไร

  ก.  ใช้ทอเสื่อได้ง่าย
  ข.  ตากแห้งได้ง่าย
  ค.  มีความคงทน
  ง.  เสื่อที่ทอมีลวดลายสวยงาม

4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการย้อมสีกกทั้งหมด

  ก.  ไม้คน ปิ๊บน้ำ เตา
  ข.  มีดบาง ปิ๊บน้ำ ไม้ส่งกก
  ค.  ไม้ส่กก ปี๊บน้ำ เทียนไข
  ง.  มีดบาง เตา ปิ๊บน้ำ

5. ใครปฏิบัติได้ถูกต้องในการย้อมสีกก

  ก.  นิดเติมสีหลังจากใส่กกลงย้อม
  ข.  หน่อยเติมน้ำเพิ่มขณะย้อมสีกก
  ค.  น้อยเติมสีในน้ำเดือดก่อนใส่กก
  ง.  หนิงใส่กกกับสีพร้อมๆ กัน

6. ไม้ส่งกกควรมีลักษณะเช่นใด

  ก.  ไม้เหลากลม ปลายมน
  ข.  ไม้เหลากลม ปลายแหลม
  ค.  ไม้เหลาแบน ปลายมน
  ง.  ไม้เหลาแบน ปลายแหลม

7. ในการร้อยเส้นด้ายเข้ากับฟืม จะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องใช้ความกว้างเท่าใด

  ก.  คาดคะเน
  ข.  ใช้ความกว้างเท่ากับฟืม
  ค. นำกกมาวัดขนาด ให้กกกยาวกว่าด้านละ 1 คืบ 
  ง.  กางแขนออกเพื่อวัดขนาด

8. ในการย้อมสีกก ทำไมต้องใส่เกลือลงในน้ำย้อมกก

  ก.  เพื่อให้มีความเค็ม
  ข.  เพื่อให้กกคงทน
  ค.  เพื่อไม่ให้กกขึ้นเชื้อรา
  ง.  เพื่อให้กกมีสีสดและเป็นเงางาม

9. ก่อนทอเสื่อทำไมต้องนำกกไปแช่น้ำ

  ก.  เพื่อให้มีสีสวย
  ข.  เพื่อให้กกนิ่มทอได้ง่าย
  ค.  เพื่อให้มีความคงทน
  ง.  เพื่อให้เกิดความคงทน

10. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการทอเสื่อ

  ก. เก็บริม
  ข. ตัดตกแต่ง
  ค. หงายฟืม
  ง. ส่งกก 

จัดทำโดย  อาจารย์ปิยพร ชุมจันทร์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Copyright (c) 2004   Miss Piyaporn  Chumchan.  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.