สอบก่อนเรียน
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนลักษณะของไพรเมตออร์เดอร์ไพรเมตสายวิวัฒนาการมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์เปรียบเทียบสายพันธุ์มนุษย์เปรียบเทียบลิง เอพ มนุษย์สอบหลังเรียน

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  มนุษย์โบราณที่มีอายุมากที่สุด คือข้อใด

  ก.  ออสเตรโลพิเทคัส
  ข.  โฮโม  แฮบิลิส
  ค.  โฮโม นีแอนเดอร์ทาเลนซีส
  ง.  โครแมนยัง
   
2.  ซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์เริ่มแรกมีอายุประมาณ  500,000  ปีมาแล้ว มนุษย์พวกนี้จัดอยู่ในสปีชีส์อะไร

             ก.  ออสเตรโลพิเทคัส
             ข.  
โฮโม  แฮบิลิส
             
ค. โฮโม  อิเรคตัส
             
ง.  โฮโม  เซเปียน

3. จากหลักฐานทางวิวัฒนาการของมนุษย์พบว่าสัดส่วนที่ถูกต้องของขนาดสมอง และขนาดของร่างกาย  ( น้ำหนัก )  ระหว่าง  โฮโม  แฮบิลิส  และโฮโม  เซเปียน

  ก. ขนาดสมอง  2 : 3  ขนาดร่างกาย  2 : 3 
  ข. ขนาดสมอง  1 : 2  ขนาดร่างกาย  7 : 12 
  ค. ขนาดสมอง  1 : 3  ขนาดร่างกาย  1 : 2
  ง. ขนาดสมอง  3 : 4  ขนาดร่างกาย  3 : 5
   

4. โครงกระดูกของ ลูซี่  เป็นบรรพบุรุษย์ที่สำคัญของมนุษย์ปัจจุบัน  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอะไร

  ก.  A. Afarensis     
  ข. H. habilis 
  ค.  H. erectus
     
  ง.  H.s. neanderthals
   

5. โฮโม เซเปียน พวกแรก  คือข้อใด

  ก.  นีแอนเดอร์ทัล แมน  
  ข. โครแมนยัง  แมน
  ค. มนุษย์ปักกิ่ง
      
  ง.  มนุษย์ชวา
   

6. มนุษย์โบราณที่มีวิวัฒนาการมาใกล้เคียงมนุษย์ปัจจุบันมากที่สุด  คือข้อใด

  ก.  มนุษย์ปักกิ่ง
  ข. มนุษย์ชวา
  ค.  มนุษย์โครแมนยัง
  ง.  มนุษย์ออสเตรโลพิเทคัส
   

7.มนุษย์ที่มีสมองใหญ่กว่าออสเตรโลพิเทคัส  แต่เล็กกว่ามนุษย์ปัจจุบันประดิษฐ์เครื่องมืออย่างหยาบ ๆ ได้รู้จักใช้ไฟ  คือข้อใด

  ก.  โฮโม  อิเรคตัส   
  ข.  โฮโม  แฮบิลิส
  ค.  ออสเตรโลพิเทคัส  แอฟริกานัส
      
  ง.  โฮโม  เซเปียน  นีแอนเดอร์ทาเลนซีส
   

8. มนุษย์ทางแถบยุโรป  จัดเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ใด

  ก.  คอ์เคซอยด์    
  ข.  มองโกลอยด์
  ค.  นิกรอยด์
         
  ง.  ออสเตรลอยด์
   

9. มนุษย์เผ่าที่มีสิผิวเหลืองและน้ำตาล มีหนวดเคราขนตามร่ากายน้อย จมูกแฟบ ตาชั้นเดียว คือข้ดใด

  ก. คอเคซอยด์ 
  ข. ออสเตรลอยด์ 
  ค. นิกรอยด์
  ง.  มองโกลลอยด์
   

10. สิ่งมีชีวิตจำพวก  Homo sp.  มีลักษณะหรือสมบัติพิเศษกว่าสัตว์อื่น ๆ  คือข้อใด

  ก. ขนาดสมองใหญ่
  ข. มีนิ้วงอได้
  ค. สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ได้
  ง. เดินสองขาได้จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยนางสมคิด  ทะนันไชย
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
Copyright (c ) 2004 Mrs. Nannapat.All  right  reserved.