สอบหลังเรียน

   

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.เมฆเซอโรสเตรตัสจะทำให้เกิดลักษณะในข้อใด

  ก.  ฝนตกต่อเนื่อง
  ข.ท้องฟ้าแจ่มใส
  ค.  พระอาทิตย์ทรงกลด
  ง.  ฝนตกปรอย ๆ
2. เมฆคิวมูโลนิมบัสจะทำให้อากาศมีลักษณะอย่างไร
  ก.  ฟ้าผ่าแล้ง
  ข. ฝนตกต่อเนื่อง 
  ค. ท้องฟ้าแจ่มใส
  ง.  ท้องฟ้ามืดคลึ้ม
3. เมฆสเตรตัสทำให้อากาศมีลักษณะอย่างไร

  ก.  ฝนตกต่อเนื่อง
  ข. ฝนตกปรอย ๆ
  ค. ฝนฟ้าคะนอง
  ง.พระอาทิตย์ทรงกลด

4. ถ้าพบว่าในท้องฟ้ามีเมฆนิมโบสเตรตัสปกคลุมอยู่อากาศจะมีลักษณะอย่างไร

  ก.  ฝนตกปรอย ๆ
  ข.  ฝนฟ้าคะนอง
  ค.  ฟ้าผ่าแล้ง
  ง.  ฝนตกต่อเนื่อง

5. ถ้าพบว่าเมฆอัลโตคิวมูลัสเปลี่ยนรูปร่างไปจนมองไม่เห็นรูปร่างที่แน่นอนแสดงว่าจะเกิดอะไร

  ก.  ฝนจะตก
  ข.  ท้องฟ้าแจ่มใส
  ค.  พระอาทิตย์ทรงกลด
  ง.  ระวังฟ้าผ่า

6. ถ้าพบเมฆเซอรัสในท้องฟ้าอากาศจะมีลักษระอย่างไร

  ก.  ฝนตกต่อเนื่อง
  ข.  ท้องฟ้าแจ่มใส
  ค.  ฝนฟ้าคะนอง
  ง.  ท้องฟ้ามืดคลึ้ม

7. ถ้าพบว่าเมฆสตราโตคิวมูลัสเบาบางลงท้องฟ้าจะมีลักษณะอย่างไร

  ก.  ฝนตกต่อเนื่อง
  ข. ฝนฟ้าคะนอง 
  ค.ท้องฟ้ามืดคลึ้ม 
  ง.อากาศแจ่มใส

8. ถ้าพบเมฆทาวเวอริง คิวมูลัส  อากาศจะมีลักษณะอย่างไร

  ก. ฝนตกปรอย
  ข. ฝนตกแต่ฟ้าไม่คะนอง 
  ฝนฟ้าคะนอง  
  ง. อากาศแจ่มใส

9. ข้อใดคือลักษณะพิเศษของเมฆเซอโรคิวมูลัส

 ก.  ทำให้ท้องฟ้ามืดคลึ้ม
ข.  คงรูปอยู่ไม่นาน
ค.  จะมีฝนฟ้าคะนอง
ง.  ทำให้เกิดฝนตกปรอย ๆ

10.ถ้าพบเมฆนิมโบสเตรตัส  อากาศจะมีลักษณะตามข้อใด

  1. อากาศแจ่มใส
  2. เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด
  3. ท้องฟ้ามืดคลึ้ม
  4.ฝนตกต่อเนื่อง
  ข. ข้อ 2 และ 3

  ก. ข้อ 1 และ 2
  ค. ข้อ 3 และ4
  ง. ข้อ 1 และ 3 จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนองคาย

Copyright (c) 2004 Suttirut Srisongkram  All rights reserved.

 

 

 

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.