img1.gif

ผู้จัดทำ

  

Homeผู้จัดทำPretestไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า,จุดสะเทินEletrostaticsสนามไฟฟ้างานเคลื่อนประจุศักย์ของตัวนำการใช้ประโยชน์Postest

 

 

 

       1. นางสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม

        โรงเรียนบึงโขงหลง
        อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
        โทร:   087-230-2215
        อีเมล์: maa8@thaimail.com

       2. นายกลยุทธ  ทะกอง

        โรงเรียนสะแกแสง
        อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
        โทร:   081-076-3970

       3. นางนิรมล  เสือเขียว

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
        อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
        โทร:    086-679-5456

       การศึกษามหาบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นฟิสิกส์)
       อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. ชโนภาส  ชนลักษณ์ดาว
       ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

        

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย ครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม  ครูกลยุทธ  ทะกอง  ครูนิรมล  เสือเขียว
ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Copyright (c) Faculty of Science Naresuan University All rights reserved.