สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนานจะมีค่าคงตัวทั้งขนาดและทิศทาง โดยหาได้จาก ขนาดของสนาม E หาได้จากขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุ +1C ที่วาง ในสนามไฟฟ้านั้น หรือหาจาก ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นขนาน/ระยะห่างระหว่างแผ่นขนาน ทิศของสนาม หาจากทิศของแรงที่กระทำต่อประจุ +1C   หรือทิศจากแผ่นบวกไปยังแผ่นลบ

F net is the same everywhere( 3k)

จากรูปแสดงการวางประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนาน พบว่าแรงที่กระทำต่อประจุจะคงที่เสมอ(ขนาดเท่าเดิมและทิศทางคงเดิม) แรงลัพธ์ที่แผ่นบวกและแผ่นลบกระทำต่อประจุจะคงเดิมเสมอ

 

field lines and equipotential lines (3k)

แสดงเส้นแรงไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนาน และเส้นสมศักย์(ทุกจุดบนเส้นนี้จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันหมด)

 

สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นขนานหาได้ง่าย ๆ จาก ความสัมพันธ์ทางด้ายซ้ายมือเมื่อ V คือความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะขนาน เป็น (V)

 d คือระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะขนาน เป็น (m)

หน่วยของสนามจึงเป็น  V/m  หรือ N/C

Getting from Volts/m to N/C

Change in d distance between plates (8k)

เมื่อระยะระหว่างแผ่นโลหะขนานน้อยลง ความเข้มสนามไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วย