เราทราบมาแล้วว่าทีจุดห่างจากประจุไฟฟ้า Q เป็นระยะ r จะหาศักย์ไฟ้าได้จาก ดังนั้นที่ห่างจากจุดประจุ Q เท่ากัน จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน ถ้าเราลากเส้นระหว่างจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน เราจะได้แนวเส้นวงกลมรอบจุดประจุนั้น เราเรียกว่าเส้นสมศักย์ ซึ่งเราสามารถลากเส้นสมศักย์ได้หลาย ๆ เส้น โดยทุกจุดบนเส้นสมศักย์เดียวกันจะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน ดังนั้นเส้นสมศักย์แต่ละเส้นจะมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากัน

potential difference to line(6k)

ภาพซ้านมือเป็นการเคลื่อนประจุจากเส้นสมศักย์เส้นหนึ่งไปยังอีกเส้นหนึ่ง(ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากัน) จึงต้อง ทำงานในการเคลื่อนประจุดังกล่าว  โดยหางานที่ทำได้   จาก           
W = งานที่ทำ เป็น J
q = ประจุที่เคลื่อนที่
= ความต่างศักยืไฟฟ้าระหว่างจุดทั้งสอง

จากรูปพบว่า เราเคลื่อนประจุ 1 C ผ่านความต่างศักย์ที่ต่างกัน 10 V  
ดังนั้นจะต้องทำงาน 10 J

equipot2.gif (5026 bytes) ภาพซ้ายมือแสดงให้เห็นการเคลื่อนประจุ + 1C ผ่านจุดต่าง ๆ ไปตามแนวเส้นสมศักย์(ซึ่งแต่ละจุดมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน) ดังนั้นจึงไม่ต้องทำงานในการเคลื่อนประจุดังกล่าว
equipot3.gif (6439 bytes) ภาพซ้ายมือ แสดงการเคลื่อนประจุ +1 C จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็น 0 ไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้า 10 V แล้วเคลื่อนต่อไปตามแนวเส้นสมศักย์นี้ หลังจากนั้นจึงเคลื่อนประจุไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้า 20 V
จากการเคลื่อนที่ดังกล่าวเราจะพบว่า ที่จุดประจุมีศักย์ไฟ้าเป็น 0 และเส้นสมศักย์เส้นแรกจะมีศักย์ไฟฟ้า 10 V เส้นสมศักย์เส้นที่สองจะมีศักย์ไฟฟ้า 20 V นั้นคือความต่างศักย์ระหว่างเส้นสมศักย์เส้นแรกกับเส้นที่ 2 เท่ากับ 10 V และความต่างศักย์ระหว่างเส้นสมศักย์เส้นแรกกับจุดประจุเท่ากับ 10 V และความต่างศักย์ระหว่างเส้นสมศักย์เส้นที่สองกับจุดประจุเท่ากับ 20 V
equipot4.gif (2116 bytes) ถ้าเราเขียนเส้นแรงไฟฟ้า(electric field lines) บริเวณใด ๆ รอบประจุเราจะพบว่าเส้นแรงไฟฟ้าจะตั้งฉากกับเส้นสมศักย์เสมอ