img1.gif

ทิศของแรง

  

Homeผู้จัดทำPretestไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า,จุดสะเทินEletrostaticsสนามไฟฟ้างานเคลื่อนประจุศักย์ของตัวนำการใช้ประโยชน์Postest

 

แรงระหว่างประจุ 
ทิศของแรง 
Atom 
แรงระหว่างประจุ 
EForce 
แบบทดสอบ 

รูปที่ 3 ถ้าประจุมีเครื่องหมายต่างกัน แต่ละประจุจะออกแรงดึงดูดกัน แต่ถ้าประจุมีเครื่องหมายเหมือนกัน แต่ละประจุจะออกแรงผลักกัน

 

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย ครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม  ครูกลยุทธ  ทะกอง  ครูนิรมล  เสือเขียว
ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Copyright (c) Faculty of Science Naresuan University All rights reserved.