img1.gif 

แบบทดสอบ

 

Homeผู้จัดทำPretestไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า,จุดสะเทินEletrostaticsสนามไฟฟ้างานเคลื่อนประจุศักย์ของตัวนำการใช้ประโยชน์Postest

 

แรงระหว่างประจุ 
ทิศของแรง 
Atom 
แรงระหว่างประจุ 
EForce 
แบบทดสอบ 

คำแนะนำ   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ประจุ +Q กระจายสม่ำเสมออยู่บนผิวทรงกลมรัศมี R สมมติมีแรงภายนิกกระทำบนประจุ +q เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวแกน X ด้วยความเร็งคงที่ผ่านจุดศูนย์กลางทรงกลม  ถ้ากำหนดให้ทิศของแรงไปทาง +X  เป็นบวก - X เป็นลบ กราฟระหว่างแรงภายนอกกับระยะ X จะเป็นไปตามข้อใด

  ก.         ข.  
  ค.  
         ง.  
   
2. ทรงกลมตัวนำขนาดเท่ากัน 2 อัน แต่ละอันมีรัศมี 1 ซม.ทรงกลมดอันแรงมีประจุ   C อันหลังมีประจุ  C เมื่อให้ทรงกลมทั้งสองอันแตะกัน และแยกนำไปวางไว้ให้ผิวทรงกลมทั้งสองห่างหัน  8ซม.  ขนาดของแรงระหว่างทรงกลมคือ (หน่วยนิวตัน)
  ก.  90
  ข.  
  270
  ค.  
  360
  ง.  
  563
   
3. ทรงกลมตัวนำ  P และ Q ประจุไฟฟ้า   C และ C ตามลำดับ  วางห่างกัน  0.6 เมตร  บนพื้นระนาบเกลี้ยงที่เป็นฉนวน  ถ้า P มีมวล 0.18 กรัม จงหาความเร่งของทรงกลม F ทันที่ที่ปล่อย (เมตร/วินาที2)

  ก.  0.6
  ข.  0.8
  ค.  
  0.5
  ง.  
  0.7
   

4. ประจุ q C  2  ตัว  วางห่างกัน  r เมตร  เกิดแรงระหว่างประจุ = F นิวตัน  ถ้าเอาประจุ 2q C วางห่างกัน  q คูลอมบ์  เป็นระยะ r เมตร  จะเกิดแรงระหว่างประจุเท่าไร

  ก.  F    นิวตัน
  ข.  
  2F  นิวตัน
  ค.  
  3F  นิวตัน
  ง.  
  4F   นิวตัน
   

5. จุดประจุ  2 จุด ขนาด  4 ไมโครคูลอมบ์ และ  -6 ไมโครคูลอมบ์  วางห่างกัน เป็นระยะ d ซม.  จะเกิดแรงกระทำระหว่างประจุ  12 นิวตัน  ถ้านำไปวางห่างกัน d/2 ซม. จะเกิดแรงกระทำระหว่างประจุทั้งสองขนาดเท่าไร

  ก.  3    นิวตัน
  ข.  6    นิวตัน
  ค.  
  24  นิวตัน
  ง.  
  48   นิวตัน
   

6. อนุภาค  A มีประจุเป็น 2 เท่าของประจุบนอนุภาค B  ซม.  เกิดแรงกระทำ 1 นิวตัน  จงหาประจุบนอนุภาค B

  ก.  1.0 x 10-7  C
  ข.  
  2.0 x 10-7  C
  ค.  
  1.0 x 10-12  C
  ง.  
   2.0 x 10--12  C
   

7. จงหาขนาดของสนามไฟฟ้าที่ทำให้อิเล็กตรอนมีแรงทางไฟฟ้าเท่ากับน้ำหนักของตัวมันเอง

  ก.  6.67x10-11  N/C
  ข.  
  6.67x10-11  N/C
  ค.  
  5.69x10-12  N/C
  ง.  
  5.56x10-12  N/C
   

8.
A  มีประจุ  C  ตรึงอยู่กับพื้นเอียงลื่น  และเป็นฉนวน B มีประจุ   C มีมวล  2 กรัม  อยู่บนพื้นเอียงนิ่งๆ อยากทราบว่า B อยู่ห่าง A เท่าไร

  ก.  2.12 เมตร
  ข.  
  3.0   เมตร
  ค.  
  3.5   เมตร
  ง.  
  6.0    เมตร
   

9. ตัวนำทรงกลม A และ B มีประจุ 0.1, 0.2 ไมโครคูลอมบ์  ตามลำดับ  วางห่างกัน 5 ซม. บนพื้นระนาบผิวเกลี้ยงที่เป็นฉนวน  เมื่อปล่อยทรงกลมทั้งสองออกพร้อมๆ กัน  ให้เคลื่อนที่โดยอิสระ  จงหาความเร่งของทรงกลม B ขณะที่ทรงกลมทั้งสองอยู่ห่างกัน  32 ซม.  กำหนดมวล B มีค่าเท่ากับ 0.4 กรัม

  ก.  2.12  เมตร
  ข.  
  3.0    เมตร
  ค.  
  3  เมตร
  ง.  
  6.0     เมตร
   

10. อนุภาค  A มีประจุเป็น 2 เท่าของประจุบนอนุภาค B  ซม.  เกิดแรงกระทำ 1 นิวตัน  จงหาประจุบนอนุภาค B

  ก.  1.0 x 10-7  C
  ข.  
  2.0 x 10-7  C
  ค.  
  1.0 x 10-12  C
  ง.  
  2.0 x 10--12  C

    

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย ครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม  ครูกลยุทธ  ทะกอง  ครูนิรมล  เสือเขียว
ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Copyright (c) Faculty of Science Naresuan University All rights reserved.