img1.gif

แบบทดสอบ

  

Homeผู้จัดทำPretestไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า,จุดสะเทินEletrostaticsสนามไฟฟ้างานเคลื่อนประจุศักย์ของตัวนำการใช้ประโยชน์Postest

 

ศักย์ของตัวนำ 
แบบทดสอบ 

  คำแนะนำ   ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ได้ใจความ

  คำแนะนำ   ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ได้ใจความและแสดงวิธีทำ

  1.  สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆ .........................................

  2.ถ้าแผ่นตัวนำแบบขนานที่มีประจุบวกอยู่ด้านบน  ประจุลบอยู่ด้านล่าง ทรงกลมมีประจุ.......................................... สามารถลอยนิ่งในบริเวณที่สนามระหว่างแผ่นตัวนำได้

  3.สนามไฟฟ้า เป็นแรงทีกระทำต่อประจุ  +1  คูลอมบ์ ดังนั้น ถ้าประจุไฟฟ้าลบ ทิศของแรงที่ เกิดขึ้นย่อม.............................กับสนามไฟฟ้าเสมอ

  4.ในสนามไฟฟ้า    E          อนุภาคประจุ   q     มวล  m   จะมีความเร่งขนาดเท่าใด.................................................................................................................

  5.จงหาขนาดสนามไฟฟ้า   ที่ทำให้อิเล็กตรอน  มีแรงทางไฟฟ้าเท่ากับน้ำหนักของมันเอง กำหนดให้มวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ   กิโลกรัม   ประจุของอิเล็กตรอนเท่ากับ คูลอมบ์

   ..........................................................................................................................................................................     

   

  

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย ครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม  ครูกลยุทธ  ทะกอง  ครูนิรมล  เสือเขียว
ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Copyright (c) Faculty of Science Naresuan University All rights reserved.