แบบทดสอบก่อนเรียน

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนแหล่งก่อเกิดพลังงานระบบสุริยะนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมนุษย์ในอวกาศแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ดาราศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

  ก.  ดวงดาว 
  ข.  ดวงดาวต่าง ๆ และโลก 
  ค.  ระบบสุริยะ
  ง.  ดวงดาว เนบิวลา และกาแล็กซี
2. ปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในการอธิบายการกำเนิดของเอกภพคือ ทฤษฎีใด
  ก.  สภาวะคงที่
  ข.  การออสซิลเวลของเอกภพ 
  ค.  การระเบิดครั้งใหญ่ 
  ง.  กาลเวลา
3. ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีใด

  ก.  แมกเจลแลนใหญ่
  ข.  แมกเจลแลนเล็ก
  ค.  แอนโดรเมดา 
  ง.  ทางช้างเผือก

4. กาแล็กซีในข้อใดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในโลกของเรา

  ก.  แมกเจลแลนใหญ
  ข. แมกเจลแลนเล็ก 
  ค.  แอนโดรเมดา
  ง.  ถูกหมดทุกข้อ

5. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบมากที่สุดของดาวฤกษ์คือธาตุใด

  ก. ธาตุไฮโดรเจน 
  ข.  ธาตุไนโตรเจน
  ค.  ธาตุออกซิเจน
  ง.  ธาตุคาร์บอน

6. ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความแตกต่างกันอย่างไร

  ก.  มวล  อุณหภูมิผิว  สี
  ข.  ระยะห่า ขนาด ความสว่าง
  ค.  องค์ประกอบทางเคมี
  ง.  ถูกหมดทุกข้อ

7. โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มรูปของ

  ก.  แสงและความร้อน
  ข.  อนุภาคและแสง
  ค.  ความร้อนและพายุแม่เหล็ก
  ง.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาค

8. ข้อใดไม่จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส

  ก. ดาวพลูโต 
  ข.  ดาวเสาร์ 
  ค.  ดาวยูเรนัส 
  ง.  ดาวพฤหัสบดี

9. อนุภาคโปรตอน และอิเล็กตรอน ที่หลุดออกจากดวงอาทิตย์มาสู่โลก ทำให้เกิดสิ่งใด

  ก.  คลื่นแม่เหล็กา
  ข.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  ค. ลมสุริยะ 
  ง.  แสง - เหนือใต้

10. ถ้าดาวหางวิ่งชนโลก จะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด

              ก. เกิดก้อนอุกกาบาตกระจายทั่วไป
              ข. ก้อนน้ำแข็งสกปรกจากดาวหางกระจายทั่วไป
              ค. สิ่งแวดล้อมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
              ง.  เกิดแสงวูบวาบอันเนื่องจากการกระท้อนจากแสงอาทิตย์จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Oraphin Seekaew. All right reserved.
Email  :   miyugi99@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.