ศาสนพิธี

HomeวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติตนและพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธีAbout Myself
 
การอาราธนาศีล 
การสมาทานศีล 
คำอาราธนาพระปริตร 
คำอาราธนาธรรม 

 

ศาสนพิธี


ศาสนพิธี

 

  ในการประกอบศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ด้วยการที่พระสงฆ์จะเป็นผู้นำในการประกอบพิธี ด้วยบทสวดที่มีคุณแตกต่างกัน

 

 

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.