การสมาทานศีล

HomeวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติตนและพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธีAbout Myself
การอาราธนาศีล 
การสมาทานศีล 
คำอาราธนาพระปริตร 
คำอาราธนาธรรม 

การสมาทานศีล

 

การสมาทานศีล หมายถึง การรับศีลจากพระภิกษุ  คือ ต้องงดเว้นจากการประพฤติผิดต่างๆ เมื่อพระภิกษุกล่าวนะโม ... 3 จบ และให้ไตรสรณคมน์แล้ว ผู้รับศีลต้องกล่าวคำสมาทานศีล 5 ดังนี้

 

คำสมาทานศีล

คำแปล

1.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ .

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

2.อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตน

3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ .

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการประพฤติผิดลูกผิดเมียของผู้อื่น

4. วาทา มุสเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ .

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ

5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ .

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท จะงดเว้นจากการดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด

 

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.