วันอัฎฐมีบูชา

HomeวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติตนและพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธีAbout Myself
วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา 
วันอัฎฐมีบูชา 
วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา 
วันธรรมสวนะ 

 

วันอัฎฐมีบูชา

 

วันอัฎฐมีบูชา เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 7 วันเป็นวันที่ชาวพุทธควรบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนี้ ชาวพุทธควรทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา และเวียนเทียน

 

 


จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.