แบบทดสอบหลังเรียน

  

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ

1. จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่เท่าไรของประเทศ.

  ก.  73
  ข. 74 
  ค. 75 
  ง.  76
2. จังหวัดสระแก้ว จัดตั้งขึ้นในวันที่เท่าไร.
 
  ก.  1  ธันวาคม  2534
  ข.  1  ธันวาคม  2535
  ค.  1  ธันวาคม  2536
  ง.  1  ธันวาคม  2537
3. จังหวัดสระแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น กี่อำเภอ กี่กิ่งอำเภอ.

  ก.  6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ
  ข.  6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ
  ค.  7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ
  ง.  7 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ

4. จังหวัดใดไม่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว.

  ก.  จังหวัดนครราชสีมา
  ข. จังหวัดศรีษะเกษ 
  ค.  จังหวัดบุรีรัมย์
  ง.  จังหวัดปราจันบุรี

5. ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่อำเภออะไร.

  ก.  อำเภออรัญประเทศ
  ข.  อำเภอวัฒนานคร
  ค.  อำเภอวังน้ำเย็น
  ง.  อำเภอเมืองสระแก้ว

6. สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใด ไม่ได้อยู่ในอำเภอรัญประเทศ.

  ก.  วัดอนุบรรพต
  ข.  อนุสาวรีย์พระนเรศวร
  ค.  ปราสาทเขาน้อย
  ง.  พระสยามเทวาธิราช

7. แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ค้นพบในจังหวัดสระแก้วคือที่ใด.

  ก.  น้ำตกแควมะค่า
  ข.  น้ำตกผาใหญ่
  ค.  ละลุ
  ง.  ปราสาทสระแจง

8. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ "เขาสามสิบ" ตั้งอยู่ที่อำเภออะไร.

  ก.  อำเภอวังน้ำเย็น
  ข.  อำเภอวังสมบูรณ์
  ค.  อำเภอเมืองสระแก้ว
  ง.  อำเภอเขาฉกรรจ์

9. อำเภอคลองหาด มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือที่ใด.

  ก.  หมู่บ้านหัตถกรรมล้อมเซรามิค
  ข.  น้ำตกผาตะเคียน
  ค.  ถ้ำน้ำ
  ง. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน

10. ปราสาทสด๊กก๊กธม ตั้งอยู่อำเภออะไร.

  ก.อำเภอตาพระยา
  ข.กิ่งอำเภอโคกสูง
  ค.อำเภอวัฒนานคร
  ง.อำเภออรัญประเทศ