สถานที่สำคัญ

 

 

พระสยามเทวาธิราช 
อนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช 
ประตูชัย 
สระแก้ว-สระขวัญ 
แหล่งท่องเที่ยว 

ศาลหลักเมือง  

           anipink02_pulse_next.gifศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ ณ ปริมณฑลสานกาญจนาภิเษก จังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ศาลหลักเมืองแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง  ร่วมใจ ในการจัดสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดสระแก้วขึ้น เพื่อเป็น สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่  9  และเป็นศูนย์รวมขวัญ กำลังใจ และความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้ว
           anipink02_pulse_next.gifโดยการดำเนินการเบื้องต้น ได้คัดเลือกต้นชัยพฤกษ์ ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณราชประเพณี ขนาดเส้นรอบวงที่โคนต้น 120 นิ้ว  สูง 229 นิ้ว  อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร ได้กระทำพิธีมัดพลีบวงสรวงรุกขเทวดา เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 เวลา 10.00 น. หลังจากนั้น   ได้ทำการแกะสลักเป็นเสาหลักเมือง ขนาดสูง 140 นิ้ว โดย หลวงพ่อโง่น โสรโย แห่งวัดพระพุธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  และเมื่อวันที่ 12กันยายน 2539 เวลา 17.30 น.
           anipink02_pulse_next.gifการก่อสร้างศาลหลักเมืองได้ฤกษ์ดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2538 โดยสร้างตามแบบมาตรฐาน ของกองสถาปัตยกรรม  กรมศิลปากร ประกอบด้วยปรางค์องค์ใหญ่ขนาดฐาน 6.60 เมตร สูง 19.10 เมตร และ ปรางค์สี่ทิศ
 

fish_orange.gif

จัดทำโดย
นายไพโรจน์ สิทธิรส โรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (C) 2006
Mr.Phirogn Sittiros. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.