แบบทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำผลที่คาดหวังแบบทดสอบก่อนเรียนวิ่งระยะสั้นแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑. กีฬาชนิดใดเป็นกรีฑา

  ก. ฟุตบอล
  ข. ตะกร้อ
  ค.วิ่งเปี้ยว
  ง. วิ่งผลัด

๒. การวิ่งระยะสั้น มีระยะการวิ่งไม่เกินกี่เมตร
  ก. 400 เมตร
  ข.
  800 เมตร

  ค .
  1,500 เมตร
  ง .
  3,000 เมตร
๓.  การวิ่งระยะกลาง มีระยะการวิ่งเท่าไร

  ก. 100 - 400 เมตร
  ข.
  800 - 1,500
  เมตร
  ค.
  1,500 - 3,000 เมตร
  ง.
  3,,000 - 10,000 เมตร

๔. การวิ่งระยะไกล มีระยะการวิ่งเท่าไร

  ก. 100 - 400 เมตร
  ข.
  800 - 1,500 เมตร
  ค. 3,000 - 5,000
  เมตร
  ง.
  3,000 - 10,000 เมตร

๕. การวิ่งผลัดมีผู้เล่นจำนวนชุดละกี่คน

  ก. 2 คน
  ข. 4 คน
  ค. 6 คน
  ง.
  10 คน

๖. อุปกรณ์อะไรที่ใช้ประกอบ ในการวิ่งผลัด

  ก. ไม้ไผ่
  ข. คฑา
  ค. ผ้าเช็ดหน้า
  ง. ท่อน้ำ

๗. วิ่ง 3,000 เมตร เป็นการวิ่งประเภทใด

  ก. ระยะสั้น
  ข. ระยะกลาง
  ค. ระยะไกล
  ง. วิ่งข้ามรั้ว

๘. วิ่ง 10,000 เมตร

  ก. ระยะสั้น
  ข. ระยะกลาง
  ค. ระยะไกล
  ง.
  วิ่งระยะผลัด

๙.  การวิ่ง 1,500 เมตร เป็นการวิ่งประเภทใด

  ก. วิ่งข้ามรั้ว
  ข. ระยะสั้น
  ค. ระยะกลาง
  ง. ระยะไกล

๑๐. การวิ่ง 100 เมตร อยู่ในการวิ่งประเภทใด

  ก. ระยะสั้น
  ข. ระยะกลาง
  ค. ระยะไกล
  ง.
  วิ่งระยะผลัด


จัดทำโดยครูโฆสิต รัตนโสภณ

โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Copyright[c] 2005 Mr.Kosit Ratanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.