ผลที่คาดหวัง

 

 
ผู้จัดทำผลที่คาดหวังแบบทดสอบก่อนเรียนวิ่งระยะสั้นแบบทดสอบหลังเรียน

 

สาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
           
สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ๓.๑ เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของ การกีฬา
สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ๔.๑ เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          มีทักษะในการควบคุมการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานได้ตามลำดับทั้งอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่และ แบบบังคับสิ่งของ
ประยุกต์ใช้หลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุล
ใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะกลไกและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายการเล่นเกม และกีฬา
ออกกำลังกายด้วยการเล่นเกมกีฬาไทย หรือกีฬาสากลที่ตนเองชื่นชอบเป็นประจำ
เข้าร่วมกิจกรรมทางกายด้วยการเล่นเกมกีฬาไทย กีฬาสากลที่ตนเองชื่นชอบเป็นประจำ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายด้วยการเล่นกีฬาต่างๆ
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในชีวิตประจำวันด้วยความตระหนักและรับผิดชอบ
จำแนกกฎ กติกา และขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย การเล่นเกม และกีฬาอย่างปลอดภัย
รู้จำแนกกลวิธีการรุกการป้องกันการให้ความร่วมมือในการเล่นเกมและกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา

 

จัดทำโดยครูโฆสิต รัตนโสภณ

โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Copyright[c] 2005 Mr.Kosit Ratanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.