แบบทดสอบหลังเรียน

Homeผู้จัดทำรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม

 red_spot.gif

แบบทดสอบก่อนเรียน 
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า 
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน 
ฐาน มุมยอด ส่วนสูง 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสามเหลี่ยม

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สามเหลี่ยมชนิดใดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมได้เท่านั้น

  ก. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
  ข. สามเหลี่ยมด้านเท่า 
  ค.  สามเหลี่ยมมุมป้าน
  ง.  สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
2. สามเหลี่ยมที่มีมุมภายใน 65 องศา 30 องศา และ 85 องศา เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด
             
ก.   สามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมมุมแหลม 
             ข.   สามเหลี่ยมด้านเท่าและสามเหลี่ยมมุมแหลม 
             ค.  สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าและสามเหลี่ยมมุมแหลม
             ง.  สามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมมุมป้าน
3. เมื่อสามเหลี่ยม กขค มีมุม ข 35 องศา มุม ค 40 องศา สามเหลี่ยม กขค เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

  ก.  สามเหลี่ยมมุมป้าน
  ข.  สามเหลี่ยมมุมแหลม
  ค.  สามเหลี่ยมมุมฉาก
  ง.  สามเหลี่ยมด้านเท่า

4. มุมภายในของ รูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับกี่องศา

  ก.  360 องศา
  ข.  270 องศา
  ค.  180 องศา
  ง.  90 องศา

5. รูปสามเหลี่ยมชนิดใด มีด้านประกอบมุมยอดเท่ากัน

  ก.  สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
  ข.  สามเหลี่ยมมุมฉาก
  ค.  สามเหลี่ยมด้านเท่า
  ง. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

6. มุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐาน เรียกว่าอะไร

  ก.  ฐาน 
  ข.  มุมยอด
  ค.  มุมที่ฐาน
  ง.  ด้านประกอบมุมยอด

7. เมื่อกำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง กค เป็นฐาน มุมที่ฐานคือข้อใด       

  ก.  มุม กขค , มุม คกข
  ข.  มุม กขค , มุม ขกค
  ค.  มุม คกข , มุม คขก
  ง.  มุม กคข , มุม คกข

8.   เมื่อกำหนดส่วนของเส้นตรง ขคเป็นฐาน ด้านประกอบมุมยอดคือข้อใด               

  ก. ส่วนของเส้นตรง กข ,ส่วนของเส้นตรง ขค
  ข. ส่วนของเส้นตรง กข ,ส่วนของเส้นตรง กค
  ค. ส่วนของเส้นตรง ขค ,ส่วนของเส้นตรง กค
  ง. ส่วนของเส้นตรง กข ,ส่วนของเส้นตรง คข

9. จากรูป ส่วนของเส้นตรงใด คือส่วนสูง ของรูปสามเหลี่ยม กขค    

  ก.  ส่วนของเส้นตรง คง
  ข.  ส่วนของเส้นตรง กข
  ค.  ส่วนของเส้นตรง กค
  ง.  ส่วนของเส้นตรง กง

10. สามเหลี่ยมชนิดใด ที่มีมุมีขนาด  60 องศาทั้งสามมุม

  ก.  สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
  ข.  สามเหลี่ยมมุมฉาก
  ค.  สามเหลี่ยมมุมป้าน
  ง.  สามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหน้าแรก

จัดทำโดยนางสาวอรพรรณ อินทโชติ
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
copyright[c] 2005 MissOrapun Intachod All right reaerved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.