ประกาศผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 4

- ผลงานประเภทสื่อคลิปวีดีโอ

รางวัลชนะเลิศ
      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง แม่แจ่ม เมืองแห่งภูมิปัญญา หัตถศิลป์อันล้ำค่า สู่ชุมชน
            ผู้จัดทำ นายวิทยา ยาสาร , นายพงศธร ต๋าคำดี , นายเฉลิมพล ตุ้มปามา , นายชัยณรงค์ บุญมาปะ , นายอนุชา ท้าวแก่น
            โรงเรียนจอมทอง เลขที่ 433 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง น้ำน่านบ้านเฮา
            ผู้จัดทำ  นายพิเชษฐ์ บุญทวี , นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว , นายสรคณัส จันต๊ะวงค์ , นายจักรพงค์ อินทะรังษี , นายเสฏฐวุฒิ หน่อทอง
            โรงเรียนทุ่งช้าง เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 
     2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บ้านบึงตะโกน
            ผู้จัดทำ นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน , นายปฐมพร ดำงาม , นางสาวกณัฐฐา ศรีพงษ์ 
            โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เลขที่ 31 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

 •  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เลขที่ 25 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
       เรื่อง โอ้โฮเมืองตราด
       ผู้จัดทำ นางศิริรัตน์ ปานสุวรรณ , เด็กชายปัณณวัฒน์ นุตัน , เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา , 
                 เด็กชายนิรมล กาญจนอารี , เด็กหญิงกาญจนา วิจิตรบูรพา
 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เลขที่ 419 หมู่ 1389 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
      เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
      ผู้จัดทำ นางสาวสิริขวัญ อาภานุรังษี , นายปาณัทร จุลเกษม , นายธราเทพ อารีรัตน์ศักดิ์ , 
                นายปันชนิต ฉายางาม , นางสาวณัฎฐยา สมุทรปราณี
 • โรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
      เรื่อง บางไทรบ้านเรา
      ผู้จัดทำ ว่าที่ร.ต.อดุลย์ ม่วงกรุง , นางสาวพิชญา ชุ่มใจ , นายวีรวัฒน์ พ่วงแพ , 
                นางสาวปัทมวรรณ ต่ายลำยงค์ , นางสาวถนอมรัตน์ สุขสุพืช

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 

 • โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ เลขที่ 211 หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
      เรื่อง ตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์ 
      ผู้จัดทำ นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน , เด็กหญิงฤทัย ติ๊บเงิน , เด็กหญิงพิกุล ผัดดี , เด็กหญิงจริดา ดอกสุข , เด็กหญิงสุชาดา นกเงิน
 • โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เลขที่ 25 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 
      เรื่อง ย้อนรอยสู่อิสระภาพตราดรำลึก 106 ปี
      ผู้จัดทำ นางกรรภิรมย์ ชะเอม , เด็กชายสหรัฐ สมุทรชีวะ , เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา , 
                เด็กชายจุฬา บริวาร , เด็กหญิงณัฐริกา เสนาะล้ำ
 •  โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม เลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ตำบล กุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
       เรื่อง บ้านกุดกวางสร้อยโบราณคดี อีสานถิ่นนี้คือบ้านเฮา 
       ผู้จัดทำ นางสาวศรีประภา หัสโก , เด็กชายพงษ์ศธร เชิดสม , เด็กหญิงอรุณรุ่ง มาสุข , 
                 เด็กหญิงภัชราภรณ์ จันทรพรม , เด็กชายณัฐพงษ์ แสนบุญ
 • โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เลขที่ 169 หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ป่าตาล จ.เชียงราย 57340
      เรื่อง ชุมชนของเราน่าอยู่ 
      ผู้จัดทำ นางวิไลวรรณ อินทะ , เด็กหญิงธารารัตน์ สีดี , เด็กชายวิทยา สอนเสนา
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
      เรื่อง ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านดอนแตง 
      ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , นางสาวณัฐสิมา เกตุการณ์ , นางสาวศุภรัตน์ เจริญรส , 
                นางสาวทิพวรรณ สำเภาน้อย , นางสาวพรพิมล บุญงามขำ

 

- ผลงานประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สมาชิกทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ 
      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
            ผู้จัดทำ นายมนัด เทศทอง , เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง , เด็กชายชลิต ชอบรัมย์
            โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ 13 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , เด็กหญิงบุษยากร ภูมลี , เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ภูมลี
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ -

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
      เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
      ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , เด็กหญิงบุษยากร ภูมลี , เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ภูมลี
 • โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ 13 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์  32150
     เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
     ผู้จัดทำ นายมนัด เทศทอง , เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง , เด็กชายชลิต ชอบรัมย์

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
     เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
     ผู้จัดทำ นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ , นายเดชาวัติ อึ้งชัยพงษ์ , นายกิตติ ชูศิลป์

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขที่ 135 ต.พระสิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     เรื่อง การใช้งาน Microsoft Word 2010
     ผู้จัดทำ นายมาโนช นันทา , เด็กหญิงจุฑารัตน์ นันทา , เด็กหญิงอรณิชา ยะนุ
 • โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
     เรื่อง วายร้ายคอมพิวเตอร์
     ผู้จัดทำ นายนพดล อินทร์ลับ , นายธิษณ ศรีสุขวสุ , นายนิติ สันติกุล

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 

--ภาษาไทย--

 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เลขที่ 35 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
       เรื่อง ภาษาเพื่อชีวิต
       ผู้จัดทำ นางสาวสิริพรรณ พวงสุขขี , เด็กชายศุภณัฐ วงศ์มิตรไมตรี , เด็กชายจารุกิตติ์ วงษ์ยะลา

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม เลขที่ 16/2 หมู่ 2 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
      เรื่อง จำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000
      ผู้จัดทำ นายสรุชัย ฤทธิ์สยาม , เด็กชาย สุธี ใจเยือกเย็น , เด็กชายอภิวัฒน์ เตี๊ยะตาช้าง

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เลขที่ 122 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
     เรื่อง จังหวัดที่มีเกาะในประเทศไทย
     ผู้จัดทำ นางสาคร อินธิราช , เด็กหญิงนิลาวัลย์ บุญโพธิ์เตี้ย , เด็กหญิงอริศรา กรมทอง
 • โรงเรียนวัดยายร่ม สำนักงานเขตจอมทอง เลขที่ 24ก ซ.วัดยายร่ม ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
     ผู้จัดทำ นายจรูญ น้อยแก้ว , เด็กหญิงพิชญากาญจน์ ตาลลาภ , เด็กหญิงวราภรณ์ อุ่นคำเรือน
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง Asean community
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กชายสิทธิพร บัวเพ็ชร , เด็กหญิงศิริวรรณ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เลขที่ 23 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
     ผู้จัดทำ นางอนัญญา เรือนงาม , เด็กหญิงปณิดา โพธิ์วรสุนทร , เด็กหญิงณิชากร ชัยสิริวงศ์สว่าง

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เลขที่ 367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
       เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยโปรแกรม Flip Album 6.0
       ผู้จัดทำ นางเกศริน ขจรคำ , เด็กหญิงพิชญาภา เมตตาจิต , เด็กหญิงทิพวรรณ จำชา

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง 

--กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน--

 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
      เรื่อง Blue plaque in Thailand
      ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กชายณัฐพล สุวรรณ
 • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โวร์ เลขที่ 45 ซ.โกสุมรวมใจ 14 ถ.โกสุมรวมใจ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
      เรื่อง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
      ผู้จัดทำ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ชัยวัฒน์ , เด็กชายศัสตรา ศุภศิลป์ , เด็กชายธรรมรัตน์ รัตนะ

--ภาษาไทย--

 • โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง เลขที่ 40 หมู่ 2 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
      เรื่อง มาตราตัวสะกด
      ผู้จัดทำ นายคำมี ลุงนาม , เด็กหญิงโยทะกาญจน์ บัวงาม , เด็กหญิงชลธิชา บุตะเขียว
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
     ผู้จัดทำ นางสาววราพร ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ , นางสาววราธร แก้วดำ , เด็กหญิงปวีณา ไชยเพส

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
     ผู้จัดทำ นายจำรัส นิติวิศิษฎ์กุล , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง สารและการจำแนกสาร
     ผู้จัดทำ นางสาวกมลวรรณ เกษสุรียงศ์ , เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์เกลี้ยง , เด็กหญิงภัทรวดี เศษแอ

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง อาเซียน
     ผู้จัดทำ นางสาวพัชรา นิมิตรกวิล , เด็กหญิงอัญธิกานต์ ห้องโสภา , เด็กหญิงชนิกานต์ คลังข้อง
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , เด็กหญิงจุฑามาศ โสภา , เด็กหญิงวาสนา พูลบางยุง
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , เด็กชายพิสิฐ คำกองแก้ว , เด็กหญิงลักษิกา ปานดี
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาอิสลาม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กชายเมธาพงษ์ ปานกรด , เด็กชายปิยะพงษ์ กำเนิดเกิด
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาคริสต์
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กชายวงศกร ยอดไฟอินทร์ , เด็กหญิงโสภิดา กรรม์พิศุภธิ์
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาราม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กหญิงจารุวรรณ สุขทอง , เด็กหญิงภริดา บดีรัฐ

--สุขศึกษา และพลศึกษา--

 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต กทม. 10300
     เรื่อง Basketball
     ผู้จัดทำ ว่าที่ร้อยตรีเดชา ดรินทพงศ์ , นางสาวธัญจิรา สุกกรี , นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
     เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันบนแอนดรอยด์เบื้องต้น
     ผู้จัดทำ นายนิรันด์ สารรัมย์ , เด็กชายณัฐกานต์ เป็งโท , เด็กชายชยุตม์ สว่าง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Photoscape
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กหญิงปวิณี เจริญฤทธิ์ , เด็กหญิงอมรรัตน์ โทนแก้ว
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Microsoft Office Publisher
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กชายสุรชัย สังกลิ่น , เด็กชายกิติศักดิ์ ทองเหลิม

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Occupations
     ผู้จัดทำ นางสาวดรุณี ชารัญจ่า , เด็กชายอติวิชญ์ ชาวสวน , เด็กหญิงสุภาวดี เต็งหลี
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Question Tag
     ผู้จัดทำ นางสาววัชรี สุวรรณเวลา , เด็กชายนัทธพงศ์ ทองเจริญ , เด็กชายเดชอนันต์ สองนา

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ปริซึม
     ผู้จัดทำ นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง แรง
     ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์ , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , ด.ช.เสฎฐวุฒิ สังข์ช่วย

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การออมและการลงทุน
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
     ผู้จัดทำ นายสมชาย ชาวสวน , เด็กหญิงมลธิรา ฉุ้นลุ้น , เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเรือง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การใช้งานที่ Wordpress.com
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , นายพิพัฒน์ ชาวสวน , นายสาโรช บริบูรณ์

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Comparisson
     ผู้จัดทำ นางสาวปฏิมา สองเมือง , เด็กหญิงวันวิสา สรสิทธิ์ , เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองเหล็ม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ 
      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาววันดี บุตดีภัก , นางสาววิภาลัย แสนแก้ว
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
            ผู้จัดทำ นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี , นายนัฐพล ตุงคุณะ , นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณะเก
            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องลำดับและอนุกรม
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาวพิศสุดา พุทธระสุ , นางสาววริศรา มะลิต้น
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
     เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์
     ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาววันดี บุตดีภัก , นางสาววิภาลัย แสนแก้ว
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
    เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องลำดับและอนุกรม
    ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาวพิศสุดา พุทธระสุ , นางสาววริศรา มะลิต้น
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
     เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
     ผู้จัดทำ นางเถลิง จูมสิมมา , นางสาวปริยา โพนดวน , นายแดนชัย สุวรรณโสด
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม. 10530
    เรื่อง คณิตพาเพลิน
    ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นางสาวชลธิชา เล้าประเสริฐ , นางสาวอารายา หมื่นไฉน
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
     ผู้จัดทำ นางรสริน แสงศิริ , นายเกริกเกียรติ ชูทรัพย์ , นายพีรพัฒน์ พานิชทรัพย์งาม

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
     เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
     ผู้จัดทำ นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี , นายนัฐพล ตุงคุณะ , นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณะเก
 • โรงเรียนเซนฟังซีสเซเวียร์ เลขที่ 19/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     เรื่อง การประหยัดพลังงาน
     ผู้จัดทำ นางสาววิชัญญา ละมูล , นายดบัสวิน อัคคโพธิกุล , นายชัยมงคล วงศ์วิสิฐตระกูล
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมือง จ. ตรัง 92000
     เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
     ผู้จัดทำ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ , นายทศพร ต้องหุ้ย , นายวรวัจน์ ฮันเย็ก
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง Reserved Animals
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวพวงผกา งามโอฬารเลิศ , นางสาวลักษิกา กันทรวิชัยวัฒน์
 • โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
     เรื่อง global warming
     ผู้จัดทำ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ , นายธฤต นิติวัฒนานนท์ , นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมือง จ. ตรัง 92000
     เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
     ผู้จัดทำ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ , นายชินนพร ซุ่นอื้อ , นางสาววริษฐา เจนไพบูลย์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
     เรื่อง คลื่น
     ผู้จัดทำ นางสาวอัญชลี มูลแก้ว , นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ , นายนพวิทย์ เสิศอุตสาหกูล
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
     ผู้จัดทำ นางกาญจนา จันทร์ธนพิเชษฐ์ , นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ , นางสาวกวินนา หย่ำวิสัย

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย
     ผู้จัดทำ นางอรศิริ เลิศกิตติสุข , นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ , นางสาวธมาภรณ์ โตสกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง อาเซียน เราร่วมกันสู่ความเป็นหนึ่ง
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุ , นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง อดีตรุ่งเรืองคือเมืองสุโขทัย
     ผู้จัดทำ นายศรชัย ไกรปราบ , นายวิระ พูนปาน
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เลขที่ 27 หมู่ 16 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
     เรื่อง วัฒนธรรม
     ผู้จัดทำ นายคุณากร  อิ่มเนย , นายอนันต์  ขอนทอง , นายสงกรานต์  ชาญเขตกรณ์

--ศิลปะ--

 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม. 10530
     เรื่อง สอนศิลป์ศาสตร์ดนตรี
     ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นายเดชฤทธิ์ แก้วพวง , นางสาวพิมพ์พรรณ กลิ่นนิ่มนวล

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนนนทรีวิทยา เลขที่ 139 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
     เรื่อง สื่อการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ Joomla 1.5
     ผู้จัดทำ นายวิรัตน์ พิมพา , นายอภิสิทธิ์ สมบุญ , นางสาวณัฐวดี ด่านบุญญานุภาพ

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 

--ภาษาไทย--

 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
      เรื่อง รามเกียรติ์
      ผู้จัดทำ นางนิตยา เปี่ยมแสง , นายไกรวิศ กปิลกาญจน์ , นางสาวชยาภรณ์ บำรุงเขต

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
     ผู้จัดทำ นางนิสา มากแก้ว , นางสาวณัฐสินี กลิ่นบำรุง , นางสาวศศิประภา พรมดี
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 196 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  92000
     เรื่อง ตะลุยอาณาจักรสัตว์
     ผู้จัดทำ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด , นายพลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว , นายเอกวิทย์ แก้วภักดี

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     เรื่อง Buddhism
     ผู้จัดทำ คุณครูสมคิด แก้ววงศ์วาลย์ , นางสาวปวริศา ศุขะพันธุ์ , นางสาวสุวรา จิตพัฒนไพบูลย์
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
     เรื่อง กาลเวลาเรา กาลเวลาโลก
     ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นายทรงยศ ป้อมเชียงพิณ , นางสาวสุจันทกา พิมพ์อุบล
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย
     ผู้จัดทำ นายศรชัย ไกรปราบ , นายถนัด โรจน์สราญรมย์
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง The Young Explorers
     ผู้จัดทำ นางฉวีวรรณ จำปาเกตกุล , นางสาวศุภวรรณ อนุตระกูลปฏิภาณ , นางสาวยุวดี ชัยธนเพิ่มพูล

--สุขศึกษา และพลศึกษา--

 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง ลีลาศ
     ผู้จัดทำ นายพีระพัฒน์ รัตนวิโมกข์ , นายวิวัฒน์ ปุ่มสีดา , นางสาวอภิสรา ศรีแปงวงค์

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง 

--ภาษาไทย--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
      เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
      ผู้จัดทำ นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์ , นางสาวสุนิสา สุกแก้ว , นางสาวเจศิดา ฤทธิสุนทร

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , นางสาวนภาพร โอดยิ้มพราย , นางสาวสุภาวดี กองแก้ว

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
     ผู้จัดทำ นางรานี สาโส๊ะ , นางสาวอนิษา จันบาน , นางสาวมุจิรา ชัยศิริ
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบนิเวศ
     ผู้จัดทำ นางสาวเรณู กำแหงหาญ , นางสาวประภัสสร เสาะแสวง , นางสาววราภรณ์ สุขสุโชติ
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบสุริยะ
     ผู้จัดทำ นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษตรรุ่งเรือง , นายนัทพงศ์ หลงทอง , นายมฆพล อภิชาตบุตร
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายมานพ อินทรทอง , นายสุธรรม ดิสา
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , นางสาวอรทัย สาระดี , นางสาวอภิชญา มณีโชติ

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
     เรื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นออนไลน์
     ผู้จัดทำ นางกมลทิน พรมประไพ , นางสาวธัชธิดา สิริคุณาลัย , นางสาวชลลดา อ่อนละมูล

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 

--ภาษาไทย--

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เลขที่ 6/599 หมู่ 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
     เรื่อง รามเกียรติ์
     ผู้จัดทำ นางสาวรุ่งกานต์ ยอดคง , นางสาวธิดารัตน์ เพียรชนะ , นายศักรินทร์  สารสุวรรณ

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด
     ผู้จัดทำ นางสาวธาริกา กุกามา , นางสาวศิราณี หีมปอง , นางสาวน้ำฝน ขุนชม

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง จิตประภัสสร ที่ศาลาวิชชาลัย
     ผู้จัดทำ นางสรียา วุฒิชาญ , นางสาวณัฐชนันท์ รามโกมุท , นางสาวองุ่น เสมอภาค
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง ราชวงศ์จักรี
     ผู้จัดทำ นางวิภาพร สุภาไตรย , นางสาวชนิกานต์ ธรรมรุ่งโรจน์ , นายอธิคม เรืองสุวรรณ

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง การขยายพันธุ์พืช
     ผู้จัดทำ นางสาวดวงนภา บานชื่น , นายชุติเดช เตชะจุฑาศรี , นายศิวภาคฆ์ เทศวงศ์

 

- ประเภทสื่อออนไลน์ สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยนักเรียน 1 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ 
      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ตามล่าหาพลังงานต้อง Choose to Change
            ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงธมลวรรณ เจียมพงศ์ไพศาล
            โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ฮีต 12 คลอง 14
            ผู้จัดทำ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ , เด็กหญิงอชิรญา สมดำหริ
            โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งสายน้ำไทย
            ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงชุตินธร บุญธีระเลิศ
            โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

--กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน--

 • โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130112
     ผู้จัดทำ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ , เด็กหญิงอชิรญา สมดำหริ
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133082
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงธมลวรรณ เจียมพงศ์ไพศาล
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133092
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงชุตินธร บุญธีระเลิศ

--ภาษาไทย--

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130359
     ผู้จัดทำ นางสุพร จอมขันเงิน , เด็กชายอภิชาติ ปินต๊ะปาง

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขที่ 135 ต.พระสิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132589
     ผู้จัดทำ นายมาโนช นันทา , เด็กหญิงจุฑารัตน์ นันทา
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
    URL: http://www.thaigoodview.com/node/133359
    ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์ ปานเผือก , เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีนวล
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
    URL: http://www.thaigoodview.com/node/133351
    ผู้จัดทำ นางสาวกุลนิษฐ์  วงศ์แก้ว , เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงห์จานุสงค์

--ศิลปะ--

 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133348
     ผู้จัดทำ นางนัฏยา บันดาลสิน , เด็กหญิงสายธาร พรหมเดชะ

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131449
     ผู้จัดทำ นางสาววัชรี สุวรรณเวลา , เด็กชายเดชอนันต์ สองนา

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เลขที่ 11 หมู่.13 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132600
     ผู้จัดทำ นางสาวชลธิชา วรรณทอง , เด็กหญิงเบญจรัตน์ เพียมขุนทด

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133358
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก , เด็กหญิงสุกัญญา ลุนละคะ

--ศิลปะ--

 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133363
     ผู้จัดทำ นางนัฏยา บันดาลสิน , เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ทองจันทร์

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนวัดดาวคะนอง หมู่ 1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133321
     ผู้จัดทำ นางสาวปิยนันท์ แววนิลานท์ , เด็กหญิงพิชชากร พัฒน์จันทร์
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เลขที่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131685
     ผู้จัดทำ นางสาวจารุณี ขันใจ , เด็กหญิงธิติยา สมจิตร์
 • โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132522
     ผู้จัดทำ นางพิสมัย ศุภพงษ์ , เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131378
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กชายสุรชัย สังกลิ่น
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131493
     ผู้จัดทำ นายสมชาย ชาวสวน , เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเรือง

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131748
     ผู้จัดทำ นางสาวดรุณี ชารัญจ่า , เด็กชายอติวิชญ์ ชาวสวน

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

--ภาษาไทย--

 • โรงเรียนบ้านไผ่ เลขที่ 4 หมู่ 8 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132141
     ผู้จัดทำ นางดาวเรือง จันทะพันธ์ , เด็กหญิงวิมล ฉิมวัย

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131413
     ผู้จัดทำ นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131408
     ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์ , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/13146
     ผู้จัดทำ นางจำรัส นิติวิศิษฎ์กุล , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131436
     ผู้จัดทำ นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยวงศ์ , เด็กหญิงภัทรวดี เศษแอ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131379
     ผู้จัดทำ นางสาวกลมวรรณ เกษสุริยวงศ์ , เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์เกลี้ยง
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133185
     ผู้จัดทำ นายสมาน เลิศทหาร , เด็กหญิงปภาวดี สืบกุศล

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133347
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์ ปานเผือก , เด็กชายศรุจ พงศ์คณิสราพร
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133362
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก , เด็หญิงศิริพร จันทร์อินทร์

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เลขที่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131676
     ผู้จัดทำ นางสาวจารุณี ขันใจ , เด็กหญิงศิริพร ขัติยะ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131401
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131445
     ผู้จัดทำ นางสาวปฏิมา สองเมือง , เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองเหลิม
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131421
     ผู้จัดทำ นางสาวดรุณี ชารัญจ่า , เด็กหญิงสุภาวดี เต็งหลี

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

 • -

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ 
      ผลงานที่ได้รับรางวัล -

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ปิโตรเลียม
            ผู้จัดทำ นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์ , นางสาวอารยา จังอิน
            โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล -

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนราษฎร์สามัคคี เลขที่ 42 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132722
     ผู้จัดทำ นายประมวล ศิริเมธางกูร

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130927
     ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง , นางสาวกัน วิบูลย์กิจวรกุล
 • โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132080
     ผู้จัดทำ นายบรรพชิต โพธิ์บอน , นายกิตติศักดิ์ ทรงกุล

--สุขศึกษา และพลศึกษา--

 • โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/127564
     ผู้จัดทำ นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , นายวสุ รุ่งเชาวรัฐ

--ศิลปะ--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128723
     ผู้จัดทำ นายนพดล เพ็งชมจันทร์ , นางสาววรันธร อุรารุ่งโรจน์

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126169
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวอรอนงค์ เลิศสมผล

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130327
     ผู้จัดทำ นางสาวสุปรากร ดำสวัสดิ์ , นางสาวอนรรฆวี สุกโส

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

--ภาษาไทย--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126512
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวรัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์

--คณิตศาสตร์--

 • โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10150
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133138
     ผู้จัดทำ นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย , นายเศรษฐ์ศิลป์ ทีฆมงคล

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131170
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวศรัณยธร เลิศผดุงกิจ
 • โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132082
     ผู้จัดทำ นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์ , นางสาวอารยา จังอินทร์
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131503
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายมานพ อินกรทอ

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131402
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธนพร โศภาพรพรหม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129646
     ผู้จัดทำ นางมาลัยวรรณ จันทร , นางสาวนวรัตน์ มุญจนานนท์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130958
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวรุ่งทิวา ดังใหม่
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129440
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวลักขณา ศรีพนม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130866
     ผู้จัดทำ นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวชวิลรัตน์ ตระการอุดมสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130699
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวสิรินทรา สินศิริโรจน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130940
     ผู้จัดทำ นางวราภรณ์ สุขสายชล , นางสาวชาลิสา ทัศนเมธิน

--สุขศึกษา และพลศึกษา--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130756
     ผู้จัดทำ นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม , นางสาวแอมมิกา ตุ่นอินทร์

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131166
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวมณีสมร แซ่อึ้ง

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126737
     ผู้จัดทำ นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป , นางสาวสุปรียา หวังต่อลาภ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131246
     ผู้จัดทำ นางสาวจิราวรรณ สังวรปทาพรรณ , นางสาวอรกัญญา ปัญญาวชิรญาณ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131324
     ผู้จัดทำ นางสาวศุทธินี กิจเจริญ , นางสาวกานต์ธิดา เอี่ยมสุขมงคล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130803
     ผู้จัดทำ นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์ , นางสาวณัฐชา ละเอียดดีนันท์

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

--ภาษาไทย--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128577
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวภูริสา เรืองศรีไชยะ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126410
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาววันเพ็ญ ติระรัตนสมโภ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130433
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131420
     ผู้จัดทำ นางสาววราพร ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ , นางสาววรชา แก้วดำ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131405
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวพิชญา ปึงศิริเจริญ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130939
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธันย์ชนก ทวีเลิศทรัพย์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130118
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธิดารัตน์ คงสุพรศักดิ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131375
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวพชรินทร์ ไพบูลย์ศิริ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131443
     ผู้จัดทำ นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์ , นางสาวสุนิสา สุกแก้ว
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131359
     ผู้จัดทำ นายศิรวินทร์ คินเฉลิมวงศ์ , นางสาวเขมิกา ตรรกวรรธนะ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130433
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131322
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงดี

--วิทยาศาสตร์--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129579
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวทักษพร จิตร์เที่ยง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128998
     ผู้จัดทำ นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ , นางสาวจิตตานันท์ สรรพวัฒน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/125086
     ผู้จัดทำ นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร , นางสาวรัตนภรณ์ ธีรธรรมเสถียร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128446
     ผู้จัดทำ นายธนพล กลิ่นเมือง , นางสาวสมิตา แสนขยัน
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131418
     ผู้จัดทำ นางสาวธาริกา ภุเทมา , นางสาวศิราณี หีมปอง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131534
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายสุธรรม ดีสา
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131526
     ผู้จัดทำ นางรานี สาโส๊ะ , นางสาวอนิษา จันปาน
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/124175
     ผู้จัดทำ นางสาวสุกัญญา เพ็ญประดับ , นางสาววรากร จันทร์คลองใหม่
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132514
     ผู้จัดทำ นางปัทมา นิธิปกรณ์พงศ์ , นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130949
     ผู้จัดทำ นางสาวยุวดี เปาอินทร์ , นางสาวมนัสวี ระดิ่งหิน
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130996
     ผู้จัดทำ นางสาวสุกัญญา เพ็ชรประดับ , นางสาวภวตา พิทยาคุณาประโยชน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129615
     ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง , นางสาวเกตน์สิรี จิรกานต์สกุล

--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/105494
     ผู้จัดทำ นายธานินทร์ พร้อมสุข , นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131234
     ผู้จัดทำ นางวราภรณ์ สุขสายชล , นางสาวอรชญาน์ สุขสายชล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130757
     ผู้จัดทำ นางรัชญา ไชยนา , นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี
 • โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เลขที่ 336 หมู่ 15 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130978
     ผู้จัดทำ นายสุภาพ บริบูรณ์ , นางสาวรัชนีกร แมมขุนทด
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130308
     ผู้จัดทำ นางสาววิยะดา ทองประดับ , นางสาวฐิติรัตน์ ภัทราธิปกรณ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131479
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวมนสิชา ศรีพรหม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129766
     ผู้จัดทำ นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวอรอุษา เปิงสูง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126516
     ผู้จัดทำ นายธานินทร์ พร้อมสุข , นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131248
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวอัญชลี แซ่เอี้ยว
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130863
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวนภัสสร วิวัฒนกุลกิจ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126645
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวนวรัตน์ รัศมีภิวัฒน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131071
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์

--สุขศึกษา และพลศึกษา--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129431
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ , นางสาววันทิพย์ ไพบูลย์พิชยะกูล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129571
     ผู้จัดทำ นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม , นางสาวปรียานาถ รุ่งศรานนท์

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130925
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวเพลินพิศ จารุสาร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131004
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวปภาวี มีชัย
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131473
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวมัทณี อยู่สบาย
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130812
     ผู้จัดทำ นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล , นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129406
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวอริสรา นุ่มพิจิตร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129367
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวัสดิ์ บุนนาค , นางสาวพรพรรณ เรืองวัชร์ธนกูล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129508
     ผู้จัดทำ นางสาวพิมลพร ชาวเปีนใย , นางสาวพิชชาธร เทิดสถิตบุญฤทธิ์

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131245
     ผู้จัดทำ นางนิยุตา โคโมโตะ , นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลี้
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131288
     ผู้จัดทำ นางสาวศุทธินี กิจเจริญ , นางสาวสมฤดี เกตุสุ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131625
     ผู้จัดทำ นางสุปรากร ดำสวัสดิ์ , นางสาววทันยา แสนคุณ

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

--สุขศึกษา และพลศึกษา--

 • โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130356
     ผู้จัดทำ นายสมชาย เกิดฤทธิ์ , นายมงคล สามพยา

--ศิลปะ--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131066
     ผู้จัดทำ นายนภดล เพ็งชมจันทร์ , นางสาวภัณฑิรา รัศมีธรรม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130765
     ผู้จัดทำ นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง , นางสาวพิมพ์ชนก ชื่นสุขจิตต์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131632
     ผู้จัดทำ นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์ , นางสาววิจิตรา สาระสี

--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129992
     ผู้จัดทำ นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข , นางสาววรัญญา วโรรส
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131491
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวสิญากร เหลืองมีสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/124913
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวบุณยาพร อ่อนเรือง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128438
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวประภัสสร ล้ำวาสนา
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131469
     ผู้จัดทำ นางสาวดนัทฐิณี หมื่นโฮ้ง , นางสาวชวรัตน์ เพ็ญศิริ

--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130825
     ผู้จัดทำ นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ , นางสาวสุเมยี ฤทธิ์นำศุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130675
     ผู้จัดทำ นายชัยยศ แวววรรณจิตต์ , นางสาวนันทวัน หล่ำสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130545
     ผู้จัดทำ นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์ , นางสาวนิวดา เกียรติคงนนท์
 • โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132446
     ผู้จัดทำ นางพรพิมล มาลา , นางสาวสิริกร นามนาค
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131451
     ผู้จัดทำ นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป , นางสาวพรพิมล เดชวุ่น
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130880
     ผู้จัดทำ นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์ , นางสาวโสภาพรรณ ทองคำประสาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์