ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ sumitta senaprom

ชื่อเรื่อง               รายงานการใช้สื่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ศึกษา                 นางสุมิตตา  เสนาพรหมปีที่ศึกษา              2552บทคัดย่อ                การรายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) สร้างสื่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และไม่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ  (3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์  จำนวนทั้งหมด 64 คน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จำนวน 35 คนเป็นกลุ่มทดลอง  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 29 คน  เป็นกลุ่มควบคุม  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ได้แก่   (1) ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว  (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  และ  (3) แบบสอบถามเจตคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าดัชนีความสอดคล้อง   ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง  ค่าประสิทธิภาพแบบ E1/E2 ตามเกณฑ์ 75/75  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                   ผลการศึกษา พบว่า (1)  ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 88.43/94.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้  (2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีพฤติกรรมการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยไม่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (3) นักเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.75)  ทั้งนี้มีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในด้านคุณค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด

สร้างโดย: 
sumitta

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์