วันมาตรฐานโลก

รูปภาพของ supatkul

14 ตุลาคม : วันมาตรฐานโลก

“มาตรฐานเป็นสิ่งที่สำคัญ และในอนาคตจะมีความสำคัญมากขึ้น”

     วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานโลก" เป็นวันที่ระลึกถึง การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้น ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2490 โดยมีผู้แทนจาก 25 ประเทศ มาร่วมกันประชุม ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบัน ISO มีสมาชิกทั้งสิ้น 124 ประเทศ และหนึ่งในนั้น ก็มีประเทศไทยรวมอยู่

           

     วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นวัน “มาตรฐานโลก” ปัจจุบัน เรื่องของการมาตรฐานได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลก วันมาตรฐานโลก เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีและร่วมระลึกถึง ความร่วมมือร่วมใจกันของบรรดาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั่วโลกที่ได้มาร่วมกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards) ผ่านองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานที่สำคัญ 3 องค์กร คือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission - IEC) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ITU) เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกนำไปใช้อย่างเสรี โดยทั้ง 3 องค์กรต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

     1. ประสานงานระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน
     2. ทำให้มีการใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างสอดคล้องกัน
     3. ส่งเสริมมาตรฐาน และกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
     4. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ
     5. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้น
     6. ส่งเสริมในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

     ในการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศแต่ละเรื่องนั้น อาศัยหลักฉันทามติของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในรูปของเอกสารข้อกำหนดทางวิชาการ ที่สามารถปรับปรุงหรือกำหนดใหม่เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ เทคโนโลยี และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด เพราะจะต้องมีการหารือ การโต้แย้ง การต่อรอง เพื่อนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน แต่ท้ายที่สุดข้อตกลงที่เกิดจากฉันทามตินี้เอง ที่กลายเป็นความตกลงระหว่างประเทศในด้านวิชาการที่อยู่ในมาตรฐาน ISO, IEC และ ITU

     ในวันมาตรฐานโลกของทุกปีนั้น ทั้ง 3 องค์กร ได้ให้แนวทางแก่ประเทศสมาชิก เพื่อร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของการมาตรฐาน โดยเนื้อหารณรงค์ในแต่ละปี จะเปลี่ยนไป แต่ยังคงไว้ซึ่งแนวทาง ในการพัฒนางานด้านการมาตรฐานของโลก เช่นในปี 2002 หรือ ปี พ.ศ.2545 กำหนดหัวข้อเรื่อง "มาตรฐานเดียว ทดสอบครั้งเดียว ยอมรับได้ทั่วโลก" (One Standard, One test, Accepted everywhere)  

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์