เครื่องหมายวรรคตอน

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้


Punctuation เครื่องหมายวรรคตอน

 

  Period ( . ) อ่านว่า (เพีย'เรียด = มหัพภาค))

1.ใช้เมื่อจบประโยคในประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำสั่ง

I saw the boy.

Let's go to the shop.

Give me the pen please.

2.ใช้หลังอักษรย่อต่างๆหรือคำย่อ   Dr.=Doctor, adv.=adverb U.S.A.=United States of America  

Comma ( , ) อ่านว่า (คอมมะ = จุลภาค,เครื่องหมายลูกน้ำ)

1. ใช้คั่นเพื่อแยกคำนามซ้อนThailand, a country in Asia, is famous for its beautiful temples.

2. ใช้แยกระหว่างคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นI want a car, a motorcycle, and a bicycle.

3. ใช้แยกคำคุณศัพท์ที่บอกสีa blue, yellow bicycle

4. ใช้แยกคำคุณศัพท์ที่ตามหลังคำนามThe modal is dark, tall and handsome.

5. คั่นข้างหน้าหรือข้างหลังชื่อ เช่น Christina, where have you been?   

What would you like to eat, Lita?

6. คั่นประโยคที่ตามหลัง Yes, No และ Well ที่ขึ้นต้นประโยค    Are you Thai?

Yes, I am. Well, I'm not sure if I can do that.

7. ใช้เพื่อแยกข้อความในประโยคคำพูดเช่นHe said, "They are happy."

8. คั่นระหว่างปีที่ตามหลังเดือน, ถนนกับเมือง,เมืองกับประเทศเช่น

Today is May 4th, 2008.Tang lives at 76 Satorn Road, Bangkok.

Semi-colon ( ; ) อ่านว่า (เซม'มิโค'เลิน =  อัฒภาค)

1. ใช้คั่นประโยคที่มีเครืองหมาย comma คั่นอยู่แล้วเช่นHello, Nittaya; Please come here.

2. ใช้ทำหน้าเพื่อเชื่อมประโยคสองประโยคที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกันวางไว้หน้าadverbได้แก่คำว่า   
therefore(ดังนั้น) besides(นอกจากนี้) เป็นต้น   
Canada is very cold; therefore people must wear heavy coats in the winter.

Colon( : ) อ่านว่า (โค'เลิน = มหัพภาคคู่/ทวิภาค)

1.ใช้ colon ก่อนการประโยคอธิบาย   He decided to buy acar : he had to travel to the remote area.

2.ใช้แจ้งรายการ ซึ่งนิยมใช้หลังคำเหล่านี้ the following หรือ as follows เป็นต้น เช่น   We require the following for our camping trip: tent, bags, and boots.


Exclamation Mark ( ! )
อ่านว่า (เอ็กคเล้อเม้ฌึ่น = อัศเจรีย์)

ใช้หลังคำอุทานหรือประโยคอุทานเช่นOh! you are so beautiful. Watch out! Go away!   

Apostrophe ( ' ) อ่านว่า (อะพอส' ทระฟี = เครื่องหมายย่อ)

1. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามทั้งนามเอกพจน์และนามพหูพจน์เช่น
The doctor's car, The men's club  Somkiet's dog

2. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามพหูพจน์ที่เติมs หรือชื่อเฉพาะที่มี s เช่น
The girls' books Charles' school

3. ใช้คำย่อหรือรูปย่อcan't (can not),  it's (it is), I'd rather (I would rather)   

Question Mark ( ? ) อ่านว่า (เคว้ชฌึ่น ม้าค = ปรัศนี)

ใช้กับประโยคคำถามเช่น

Is that food hot? What is your nationality?

Do you like durian? How all are you?  

Quotation Marks ( " " ) อ่านว่า (โควเท'เชิน ม้าค = อัญประกาศ )

ใช้เขียนคร่อมข้อความที่เป็นประโยคคำพูดเช่น  

He said, "I am going home." "I can help you move," Narong volunteered.  

Hyphen ( - ) อ่านว่า (ไฮ'เฟน = ยติภังค์)

ใช้เพื่อเชื่อมคำสองคำให้เป็นคำเดียวกันเช่น ex-husband,  anti-American two-day holiday   

Dash ( - ) อ่านว่า (แดช = เส้นประ)

ใช้เพื่อเน้นข้อความที่แทรกเข้ามาเพื่ออธิบายหรือใช้คั่นคำละไว้ในฐานที่เข้าใจหรือเปลี่ยนใหม่เช่น    

I got lost, forgot my bag, and missed my plane-- it was a terrible trip.

If I had a lot of money, I would ---Oh, what am I thinking? I will never be rich.

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์