วันต่อต้านยาเสพติดโลก(International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

รูปภาพของ hong

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

         การค้ายาเสพติดได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องมีการแก้ปัญหาระดับโลกเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 โดยมีการประชุมนานาชาติเรื่องยาเสพติดที่เซี่ยงไฮ้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2452 ในทศวรรษต่อมา ระบบพหุภาคีเพื่อควบคุมการผลิต การค้ามนุษย์ และได้พัฒนายาเสพย์ติด อนุสัญญาควบคุมยาเสพติดสามฉบับได้รับการรับรองภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ (ในปี 2504, 2514 และ 2531) การยึดติดเป็นสากลเกือบจะเป็นสากล

ปฏิบัติการของสหประชาชาติ

          คณะกรรมาธิการว่าด้วยยาเสพติด (CND) จัดตั้งขึ้นโดยสภาเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) มติที่ 9 (I) ในปี 2489 เพื่อช่วย ECOSOC ในการกำกับดูแลการใช้สนธิสัญญาควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

          โดยมติที่ 42/112 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 สมัชชาใหญ่ได้ตัดสินใจให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดและการค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมายสากล เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการดำเนินการและความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสังคมระหว่างประเทศที่ปราศจากยาเสพติด ใช้ในทางที่ผิด.

          สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สนับสนุนประเทศสมาชิกในการดำเนินการตามแนวทางที่สมดุล สุขภาพและตามหลักฐานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก ที่กล่าวถึงทั้งอุปทานและอุปสงค์และอยู่ภายใต้แนวทางสิทธิมนุษยชนและกรอบการควบคุมยาระหว่างประเทศที่ตกลงกันไว้ . แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับ: การรักษา การสนับสนุน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รับรองการเข้าถึงสารควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ทำงานร่วมกับเกษตรกรที่เคยปลูกพืชยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับพวกเขา และกำหนดกรอบกฎหมายและสถาบันที่เพียงพอสำหรับการควบคุมยาเสพติดโดยใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศ

เหตุการณ์สำคัญล่าสุด
          ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศสมาชิกได้นำปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ยุทธศาสตร์บูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก ซึ่งรวมถึงเป้าหมายและเป้าหมายในการควบคุมยาเสพติด

          ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลกได้รับการประเมินในการประชุมพิเศษสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGASS) ในปี 2559 ซึ่งส่งผลให้มีข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานมากกว่า 100 รายการในเจ็ดบทเฉพาะเรื่อง

          ที่ CND ในเดือนมีนาคม 2019 ประเทศสมาชิกได้รับรองปฏิญญารัฐมนตรีซึ่งพวกเขายืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่น "ในการจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลกและส่งเสริมสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดอย่างแข็งขันเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาพ อย่างมีศักดิ์ศรีและสันติภาพ ด้วยความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และสังคมที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด”

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-day

      ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

     ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519
     ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด


คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดสากล ยังคงสโลแกนเดิม (เพราะมีกำหนดใช้ปี พ.ศ. 2550 – 2552) คือ
"Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs" ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"
     ส่วนประเทศไทยปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนด คำขวัญสำหรับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ตามแนวคิด "ทำความดี ตามคำพ่อสอน" ภายใต้คำขวัญว่า... "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"


     ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงได้พยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด ดังนั้นในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530
     ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส.ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531เป็นต้นมา
     กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันต่อต้านยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านป้องกัน เช่นการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
     ในฐานะที่ประเทศไทยถือว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่ง ดังนั้นทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชนควรจะร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมกันจัดกิจกรรมตามกำลังความสามารถเพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ปลอดพ้นจากปัญหายาเสพติดและช่วยให้ผู้ที่ได้ตกเป็นทาสยาเสพติดได้มีโอกาสกลับเข้ามาอยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • rid.go.th

สร้างโดย: 
เบญจมาศ ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์