paint

         การเขียนภาพสีน้ำ  เป็นศิลปะแขน่งหนึ่งในสาขาทัศนศิลป์(visual Art)ที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทางสายตาเป็นสำคัญ 
ลักษณะทางกายภาพของภาพจะมีเพียง  2  มิติ  คือ  ความกว้างและความยาว  มิติท่ 3  ความลึกจะเป็นเรื่องของความรู้สึก
รับรู้อันเกิดขึ้นจากการจัดวางองค์ประกอบทัศนธาตุ(Visual  Elemnts)  ได้แก่  เส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  ผิว  นำหนัก 
เป็นต้น

                                                       

 

         การเขียนภาพ  คือการถ่ายทอดสัญลักษณ์หนึ่งหรือสิ่งท่เป็นหน่วยหนึ่งมาประกอบเข้าด้วยกัน  เพื่อแสดงออกทาง  ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก  หรือ  มโนภาพของผู้สร้าง  โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้  คือ
 1.เพื่อจำลองถ่ายทอดภาพ  หรือความหมายของโลกภายนอก  หรือโลกภายใน  แสดงออกซึ่งความงาม 
ความคิด  อารมณ์โดยเทคนิควิธีการของแต่ละบุคคล
 2.เพื่อใช้ทัศนธาตุ  คือเส้น  น้ำหนัก  สีผิง  รูปร่าง  รูปทรง  แสดงเรื่องราวและความชำนาญในการประกอบ
ทัศนธาตุเหล่านั้นให้เกดมีความหมายและความสมบูรณ์ในตนเอง
 3.เพื่อแสดงออกถึงความอิสระทางอารมณ์  ทางปัญญา  จัดสร้างเนื้อหา  หรือเรื่องราวอันเป็นเอกภาพ
ความสำคัญของการเขียนภาพ


 (การเขียนภาพสีน้ำ  รศ. สุชาติ  เถาทอง.กรุงเทพฯ.รุ่งศิลป์การพิมพ์.2540.  หน้า 5-6)

 

         ความเข้าใจในลักษณะของสีน้ำ
   การระบายสีน้ำจะต้องหมั่นฝึกฝนและต้องเข้าใจลักษณะของสีน้ำ  เพื่อเป็นองค์ประกอบสำหรับหา
แนวคิดในการสร้างสรรค์  ซึ่งจะมีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้
   1.สีน้ำเป็นสื่อวัสดุที่ผสมน้ำระบายลงบนกระดาษหรือระนาบรองรับอื่นๆ  ตามที่ต้องการ
   2.สีน้ำเป็นสีที่มีลักษณะโปร่งใสไม่เห็นเนื้อสี เมื่อระบายสีน้ำลงบนกระดาษจะเห็นความใส
ของสีบนพื้นผิวกระดาษ
   3.การระบายสีน้ำ  ถ้ายิ่งหมั่นฝึกฝนจะยิ่งค้นพบเทคนิคต่างๆมากมาย  อย่างท่ผู้ปฏิบัติ
ไม่อาจคาดถึงรูปแบบที่ปรากฎล่วงหน้าได้
   4.การระบายสีน้ำจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามคุณสมบัติของสีน้ำเพื่อสามารถควบคุม
การแสดงออกในภาพตามที่ต้องการได้
   5.แต่ละขั้นตอนของหารระบายสีน้ำจะต้องรู้จักการรอคอยเวลา  เช่น  ความเปียก
ความหมาด  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการระบายสีน้ำ
   6.รูปแบบของหารระบายสีน้ำ  จะต้องมองดูเหมือนลีลาที่ฉับไว  มั่นใจ  การลงรายละเอียด
ควรใส่แต่น้อย  แต่ดูแล้วสามารถจะเห็นภาพมวลรวมที่แสดงความคิดรวบยอดได้ชัดเจน


  (ศิลปะทัศนศิลป์  ม.4-ม.6  สุชาติ  เถาทอง   และคณะ  อักษรเจริญทัศน์  อจท.หน้า  77-78   2546.)

ความรู้เบื้องต้น
เรื่อง ทักษะการเขียนภาพระบายสีน้ำหุ่นนิ่งเบื้องต้น
กลวิธีในการระบายสีน้ำ

1. การระบายแบบเปียกบนเปียก  (Wet  lnto  Wet)
      1.1  การไหลซึม(Mingling)
      1.2  การไหลย้อย(Dripping)

      

การระบายสีน้ำ


1.1 แบบการไหลซึม(Mingling)

1.2 แบบการไหลย้อย(Dripping)  ระบายโดยยกกระดาษให้ตั้งเกือบ 90 องศา หรือ ฉีดสเปรย์น้ำให้สีที่ระบายไหล

 

ข้อมูลภาพ:  โกศล  พิณกุล.  เทคนิคการระบายสีน้ำ.  โรงพิมพ์ ดีแอลเอส.  กรุงเทพ ฯ:  หน้า 46 

สร้างโดย: 
สุทธิพงษ์ ภู่อร่าม

ชอบวาดรูป แต่เวลาลงสี มัีกลงไม่ค่อยสวยCool

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์