แบบทดสอบเครื่องมือเกษตร

รูปภาพของ wan99

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

 

โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องเครื่องมือเกษตร    จำนวน 10 ข้อ   ช่วงชั้นที่ 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ................................................นามสกุล............................เลขที่..............ชั้น..........
..............................................................................................................................................................

คำชี้แจง:  ให้นักเรียนจับคู่ โดยนำตัวอักษรทางขวามาเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความทางซ้ายให้มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด

              ...............1. ใช้ขุดดิน  ย่อยดิน หรือขุดหลุม                      ก.  พลั่วตัก

              ...............2. ใช้ถากหน้าดิน  หรือดายหญ้า                       ข.  พลั่วผสม

              ...............3. ใช้ขุดดินเหนียว   หรือดินแข็ง                       ค.  มีดดายหญ้า

              ...............4. ใช้เกลี่ยดินให้เรียบ                                   ง.  กรรไกรตัดกิ่ง

              ...............5. ใช้ขุดหลุมปลูกพืช  หรือพรวนดิน                    จ.  กรรไกรตัดหญ้า

              ...............6. ใช้ตักดินหรือตักปุ๋ย                                  ฉ.  บุ้งกี๋

              ...............7. ใช้ตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็ก                             ช.  สองเขาขุด

              ...............8. ใช้ขนดิน  ทราย หรือปุ๋ย                             ซ.  จอบถาก

              ...............9. ใช้ตัดพุ่มไม้ หรือใช้ตัดหญ้า                          ฌ.  จอบขุด

              ...............10.ใช้ดายหญ้า หรือตัดกิ่งไม้เล็ก                       ญ.  คราด

                                                                                      ฎ.  เลื่อยตัดกิ่ง

                                                                                      ฏ.  เสียม

                            

สร้างโดย: 
นางสาวจารุวรรณ รุ่งสว่าง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์