เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต

รูปภาพของ krusit

เริ่มหน้า 5


 

1.การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก หมายถึง การนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้มากที่สุด เช่น ที่ดิน เครื่องมือทางการเกษตร แรงงานสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำมาใช้เพิ่มผลผลิตและสนองความต้องการพื้นฐานอย่างพอประมาณ พอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อ โดยพึ่งพาปัจจัยภายนอกที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของให้น้อยที่สุด แต่เน้นการพึ่งพาตนเอง ไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น                               

2.การพึ่งพากันเองเป็นหลัก หมายถึง การรวมกลุ่มซึ่งกันและกันของชาวบ้าน เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การร่วมมือกันทำงานสินค้าหัตถกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ครอบครัวมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีความเข้มแข็งตามมาในที่สุด

3.มีหลักการจัดการที่ดี การดำเนินชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีหลักการบริหารและการจัดการที่ดี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้บริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น มีที่ดินจำกัดแต่สมารถนำมาใช้เพิมผลผลิตและเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างเต็มที่

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองคืออะไร
"เศรษฐกิจพอเพียง"เป็นหลักปรัชญาที่ใช้ในการดำเนินชีวิตให้อยู่รอดตามกระแสพระราชดำริของพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจะดำเนินชีวิตให้อยู่รอดในภาวะวิกฤติของประเทศเช่นนี้ จะต้องมีหลักปฏิบัติที่ทำให้เกิดความ
เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ คำว่า "เกษตรทฤษฎีใหม่" ได้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื้อใช้เป็นหลักปฏิบัติที่มีรากฐานมาจากปรัชญา
"เศรษฐกิจพอเพียง"อันเป็นที่มาของแนวคิดและยุทธศาสตร์"เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง" ของกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือและกระบวนกาพัฒนาความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และระบบการผลิตในการดำรงชีวิตของชุมชน

 ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แบ่งออกเป็น 2 นัย คือ
1. ความหมายเชิงวิชาการ หมายถึง การผลิต การแปรรูป การค้า และการบริหาร ที่ผู้อยู่ในกระบวนการมุ่งหวังผล
กำไรในรูปตัวเงิน แต่ในขณะเกียวกันก็ตระหนักถึงคาวมพึงพอใจ ที่แม้ว่าจะได้เงินเล็กน้อยแต่ตนเองและครอบครัว และชุมชน ดำรงอยู่อย่างรู้รักสามัคคี มั่นคงปลอดภัย
2. ความหมายเชิงปฎิบัติหมายถึง การผลิตการแปรรูป การบริโภค การค้า และการบริหาร ที่เป็นการตัดสินใจดำเนิน
การของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
จากแนวทางทฤษฎีใหม่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นนโยบายหลัก 5 ประการ และกิจกรรมหลัก 9 ประการคือ
1. ยึดชุมชนเป็นหลัก โดยเริ่มจากการส่งเสริมการผลิตขั้นพื้นฐานตามแนวทฤษฎีใหม่ขึ้นที่ 1 เป็นการทำการเกษตรผสมผสาน และเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
2. การรวมกลุ่มจะใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ โดยเริ่มที่กองทุนชุมชน และนำทุนไปใช้ในกิจกรรมการแปรรูป
ผลผลิต หรือกลุ่มอาชีพ และมีร้านค้า หรือสหกรณ์ดำเนินการค้า การซื้อและการขาย
3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มขึ้น และจัดทำผังองค์กรเครือข่าย และส่งเสริมการรเรียนรู้กระบวนการที่ประสบผลสำเร็จ
4. จัดให้มีตลาดนัดชุมชนหรือลานค้าชุมชนในทุกอำเภอ เพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพนำผลผลิตออกจำหน่าย
5. จัดให้มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจหรือเวทีประชาชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือ ในลักษณะ
"คิดเอง ทำเอง" ระหว่าง "เพื่อน" ด้วยกัน

กิจกรรมเกษตรชุมชน
1. การเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่)
2. การจัดลานค้าชุมชนหรือตลาดนัดชุมชน
3. การสร้างเครือข่ายร้านค้าชุมชน
4. การพัฒนากลุ่มอาชีพ
5. การทำผังเครือข่ายองค์กรชุมชน
6. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. การจัดทำประชาคมอำเภอ
8. จัดตั้งศูนย์บริการด้านการเกษตร
9. ดำเนินการกลุ่มออมทรัพย์ และจัดทุนหมุนเวียนในชนบท

    แนวคิดโดยองค์รวมของหลักการตามทฤษฎีใหม่เป็นหัวใจของการพัฒนาได้แก่ การวามสมดุลระหว่างแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจระบบตลาด การปรับเปลี่ยนแนวคิดของระบบราชการในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องฟังความต้องการของชุมชน การมองการพัฒนาสังคมที่ไม่แยกส่วนแยกด้านว่าด้านใดสำคัญกว่าด้านใค แต่พยายามมองการพัฒนาสังคมเป็นองค์รวมที่มีมิติหลายๆ อย่างปะปนกันหลักการทฤษฎีใหม่เป็นการผสมผสานการจัดการแบบท้องถิ่นกับภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่และเทคนิควิธีทางวิชาการสมัยใหม่ ลักษณะสำคัญของหลักทฤษฎีใหม่ คือ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับแต่ละสภาพแวดล้อมได้
    การเกษตรผสมผสานเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เกษตรกรผู้มีที่ดินขนาดเล็กรู้จักการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดแปลงไร่-นาให้มีความเหมาะสมและมีสระน้ำในแปลงไร่ - นา รวมทั้งมีการบริหารที่ดินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพตลอดจนประหยัดที่สุด

 

 

สื่อการเรียนการสอน ชุดที่ 1    สื่อการเรียนการสอน ชุดที่ 2    แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง

หมดหน้า 5

สร้างโดย: 
ครูสิทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์