ภาษาอังกฤษ

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


MATT AND PUFFY
1.Understanding  vocabulary
Match tha meaning under Y with the words or phrases under X.Write theappropriate letter[a,b,c,...etc.] in front of the number [1,2,3,...etc.] under X.
                          X                                                             Y
__1.  parcels                                                         a.   not real; fake
__2.  mail                                                             b.   going/walking quickly
__3.  deliver                                                         c.   bring/send to someone's house etc.
__4.  false                                                            d.   felt that things did not turn out as well
__5.  present                                                             as one had hoped
__6.  exchanged                                                   e.   something you give someone on a special day 
__7.  hurrying                                                            ,such as birthday or christmas 
__8.  opposite directions                                        f.   letters, postcards, and packages that are sent
__9.  was surprised                                                  by post
__10.was disappointed                                          g.   gave someone something and received
                                                                                   something from them in return 
                                                                         h.   felt that something unusual and unexpected 
                                                                                  had happened 
                                                                          i.  thing that nare wrapped up and sent by post 
                                                                          j.  totally different ways


2.Understanding details
 
Look at all the pictures in this story try to understand the whole story before you answer the question.
A.multiple choice
1. In picture 1, we can see that Matt ______.
    a. has just opened his door
    b.has just bought two thing
    c. is going to leave his house  

2. When we look at Picture 1, we can understand that the postman  _______.

    a. put two parcels on thestep, rang the bell, then went away

    b. gave two parcels to Matt, who put them down on the doorstep

    c. brought the parcels to the house and forgot to ring the doorbell

3. In Picture 2, Matt wants Puffy to know that _______.

    a. he bought Puffy a gift

    b. the postman is at the door

    c. the postman delivered something

4. When we look at Picture 1 and Picture 2, we know that ________.

    a. the postman came to Matt’s house a short time ago

    b. a friend has brought surprise presents for Matt and Puffy

    c. Matt cannot understand why there are two parcels on his doorstep

5. In Picture 1 and Picture 2, Matt is _______.

    a. excited but confused

    b. pleased and excited

    c. surprised and a little worried

6. In Picture 3, Matt and Puffy are _______.

    a. not interested in each other’s parcels

    b. curious to know why the post man came

    c. excited because they  each bought the other a present

7. We understand from what matt and Puffy say in Picture 3 that they ______.

    a. bought each other presents and exchanged them

    b. ordered something that was then sent to them

    c. have parcels and now they want to know what is in them

8. In Picture 4, Matt and Puffy are _______.

    a. running off to learn what the mailman brought for them

    b. going away together to find out what is in their parcels

    c. hurrying away in opposite direction to open their parcels

9. From what Matt say in Picture 5, we know that he ________.

    a. wants to give Puffy a surprise

    b. needs to know why Puffy looks different

    c. feels worried because his nose is too big

10. In Picture 6, we can see that Matt _______.

    a. know he is very handsome now

    b. is pleased with his false nose

    c. is smiling because Puffy bought him a false nose

11. When we look at Picture 7, we know that _______.

    a. puffy stole matt’s false nose

    b. Matt bought a nose for Puffy

    c. Matt and Puffy bought the same thing

12. In Picture 7, we can see that Matt is _______.

    a. worried because Puffy does not like his false nose

    b. happy because Puffy has the same false nose as he does

    c. surprise and disappointed, but Puffy is pleased with himself

13. We can see in Picture 7 that Puffy is _______.

    a. Happy that Matt likes his false nose

    b. sorry that Matt looks so disappointed

    c. glad because Matt failed to surprise him

14. The best title for this whole cartoon strip would be ________.

    a. The Mailman’s Mistake

    b. Matt’s Disappointment

    c. Matt and Puffy’s Birthday  surprise

B. True-False

     Write T in front of the statement that are correct and F in front of the statement that are incorrect.

__ 1. Matt was glad to see the two parcels on his doorstep.
__ 2. Matt bought the parcels ina shop and carried them home.
__ 3. Matt and Puffy each had a parcel.
__ 4. Matt and Puffy did not know what was in  their parcels unitil they opened them.
__ 5. Matt and Puffy did not open their parcelsin the same place.
__ 6. Matt hoped Puffy would be surprised by his false nose.
__ 7. Puffy was glad he had a false nose like Matt's.
__ 8. Matt was happy to see that Puffy had bought a false nose too.
__ 9. Puffy and Matt had the same idea about what to buy.
__10.Each of the parcels contained teo false noses

 shaking  hands

 a: Good moring. How are you?

 b: Good moring.

 b: I'm fine. thank you and you?

 a: I'm O.K.

 Phone Manners

  a: what are you doing?

  b: I am going to school.

 

 

 

เฉลย

I.

1. i

2. f

3. c

4. a

5. e

6. q

7. b

8. j

9. h

10.d

II.

1. a

2. a

3. c

4. a

5. b

6. a

7. b

8. c

9. a

10.b

11.c

12.c

13.c

14.b

B.

1.T

2.F

3.T

4.F

5.T

6.T

7.T

8.F

9.T

10.F

III.

1.F

2.E

3.A

4.G

5.D

6.C

7.B

มีอะไรไม่เข้าใจสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้นะคะ...ขอบคุณที่เข้ามาอ่านเข้ามาทำแบบฝึกหัดนะคะ

 

 

 

สร้างโดย: 
ครูกาญจนา นาชัยเริ่ม

มีเฉลยแค่นี้หรอค่ะ อยากไำด้เพิ่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์