พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 

   จากการพัฒนาของคอมพิวเตอร์  เราแบ่งยุคของคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

      โดยแบ่ง คอมพิวเตอร์เป็น 4 ยุค ดังนี้

        1. ยุคที่ 1 ค.ศ. 1944 - 1958  เป็นยุคที่ใช้หลอดสูญญากาศ

        2. ยุคที่ 2 ค.ศ. 1659 - 1964 เป็นยุคที่ใช้ทรานซิสเตอร์

        3. ยุคที่ 3 ค.ศ. 1965 - 1970 เป็นยุคที่ใช้ระบบวงจร IC

        4. ยุคที่ 4 ค.ศ. 1970 - ปัจจุบัน ซึ่งใช้ระบบ Large Scale Intergrarion (LSI) วงจรกึ่งตัวนำ

            คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในยุดคอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอรในปี พ.ศ. 2507

     โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำเข้ามาใช้ในการศึกษา ในระยะเวลาเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็นำมาเพื่อใช้ใน

       การคำนวณสำมโนประชากร นับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ใช้ในประเทศไทย คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์นี้ หน่วยเก็บข้อมูล

      ของคอมพิวเตอร์ได้รับารพัฒนาไปมากจนทำให้ระบบการเก็บข้อมูลในจานแม่เหล็กมีความจุได้สูงขึ้นมาก

******************

                 การแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขนาดในการใช้งาน

      1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

                 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการคำนวณด้วยความเร็วสูง ใช้ในการสำรวจ

           และวิจัยองค์การขนาดใหญ่ของรัฐบาล หรืองานระดับโลก เช่น งานสำรวจอวกาศขององค์ารนาซาร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ใน

           ระบบเครือข่าย   คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น

           องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกา ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ และควบคุมยานอวกาศต่าง ๆ ในยุคแรก และ

           มีพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขนาดใหญ่

             2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

                   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ คือ สามารถทำงานได้รวดเร็วหลายสิบล้านคำสั่งต่อวินาที จึง

          เหมาะกับการใช้งานในด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ โดยเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก เช่น

          งานธนาคาร หรือ งานของสำนักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

                       

               3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

                        มินิคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าไมโครคอมพิเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีใช้ตามสถานศึษาระดับอุดมศึกษา

                หลายแห่ง มินิคอมพิวเตอร์จึงเหมาะกับงานหลายประเภท เช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ นอกจากนี้ยังใช้ใน

                หน่วยงานราชการอีกด้วย

                4. ไมโครคอมพิวเตร์ (Microcomputer)

                      ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและมีราคาค่อนข้างถูกคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ถูกเรียกว่า "ไมโครคอมพิวเตอร์"

                ที่ใช้กันในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่อง Macintosh และกลุ่มเครื่อง PC

     .................................

   ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

             เราได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร์

                 1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก

                 2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วย

                 คอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI

                 3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

                 4. ช่วยรับ - ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

                 5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

                 6. ช่วยสร้างงานศิลปะ ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม

             ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

                 1. ประโยชน์ทางตรง

                       ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรงคือคอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์ ใน

                 ด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการคำนวณ พิมพ์งาน บันทึกข้อมูล ประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในแวดวงใน หากนำคอมพิวเตอร์

                 เข้าช่วยงาน จะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

 

             2. ประโยชน์ทางอ้อม

                         คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ช่วยในการเรียนรู้ให้ความปันเทิงความรู้ ช่วยงานบันเทิงพัฒนางาน

                  ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เป็นต้น

++++++++++++++++++++++++++

      ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

                          ในยุคอดีตดึกดำบรรพ์ มนุษย์รู้จักวิธีการนับโดยการใช้นิ้วมือ กิ่งไม้ ก้อนหิน ลูกปัด มีการขีดเขียนตามผนังถ้ำเพื่อนับ

                  จำนวนต่อมาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ชาวจีน ได้คิดค้นเครื่องมือที่ช่วยในการรับเป็นครั้งแรก โดยนำเอาลูกปัดมาร้อยเป็น

                  พวง ซึ่งสมัยโบราณเรียกว่า "ลูกคิด" (Abacus) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับที่มนุษย์คิดขึ้นเป็นสิ่งแรกของโลก

                  และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

                    คอมพิวเตอร์ (Computer) มาจากรากศัพท์ ภาษาลาตินว่า Computare ซึ่งแปลว่า การคิดการคำนวณ

                    ใน ภาษาไทย เรียกว่า เครื่องคณิตกรณ์ (อ่านว่า คะ - นิด - ตะ - กอน) เป็นสิ่งประดิษฐ์  ที่ผลิตขึ้น เพื่อสนอง

                     ความต้องการของมนุษย์ ในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ใช้ในการช่วยแก้ปัญหาการทำงานทั่วทุกวงการ

                     เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                          คอมพิวเตอร์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

                    เพื่อช่วยเหลืองานที่ซับซ้อนยุ่งยาก หรืองานที่มีประมาณมากให้เสร็จด้วยความถูกต้อง แม่นยำภายในระยะเวลาสั้น ๆ

                   ทั้งยังช่วยงานในด้านการบันเทิงได้อีกด้วย

                

-----------------------------------------------

อุกปรณ์คอมพิวเตอร์

                      อุปกรณ์ที่ใช้บังคับตัวชี้ (pointer) ให้เคลื่อนไปตามตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ สำหรับเรียก

                    โปรแกรมใช้งาน เลือกรายการคำสั่ง วาดภาพ หรือเลือกข้อความ

                        

                              เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์คำสั่ง หรือป้อนข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่จะมี

                    108 คีย์ บางรุ่นอาจจะมีน้อยหรือมากกว่านี้ ถ้าแป้นพิมพ์รุ่นเก่าจะมี 101 คีย์

หน้าต่างวินโดสว์     


                 วินโดสว์ Windows  คือ โปรแกรมพิเศษชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ (Operatiog System)

                 จาก บริษัทไมโครซอฟต์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้สามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ ได้

                      หน้าต่างวินโดวส์   (Windows)

                ปุ่ม Start
            ปุ่มนี้ใช้เรียกโปรแกรม ไฟล์ ได้สะดวกและรวดเร็ว

                ทาสก์บาร์ (Taskbar)
            ใช้แสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานบนวินโดวส์ และแสดง Quick Lunch ที่เป็นไอคอนเล็ก ๆ มุมล่างซ้ายมือที่ใช้เรียก

           โปรแกรมบ่อย ๆ เช่น Internet Explorer , Outlook Express

                เดสก์ทอป (Dasktop)
            เป็นพื้นที่ใช้สดงรายละเอียดของโปรแกรม

                My Computer
            เป็นไอคอนรวมโฟลเดอร์หลัก ๆ ของระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์

               Internet Explorer
            เป็นเบาวเซอร์ที่ใช้สำหรับท่องไปในอินเตอร์เน็ต

               Network Neighborhood
            แสดงชื่อเซิรฟ์เวอร์ หรือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ได้เชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิร์ก

               Recycle  Bin
            เป็นที่เก็บไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไปชั่วคราว

               หน้าต่าง (Windows)
            เป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ประกอบที่ด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าต่างได้

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

สร้างโดย: 
วุฒิพงษ์ นาสมขวัญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์