Adverb

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


           Adverb ( กริยาวิเศษณ์ ) คือคำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ความหมายชัดเจน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 Adverb ใช้ขยาย 

1. Verb (กริยา)  เช่น  He works hard every day.  ( hard เป็น adverb  ขยายคำกริยา work )

2. Adjective (คำคุณศัพท์)  เช่น  It is surprisingly hot  today. ( surprisingly เป็น adverb ขยาย คุณศัพท์ hot )

3. Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) เช่น The train travels very quickly.( very ซึ่งเป็น adverb ขยาย quickly ซึ่งเป็น  adverb )

4. Pronoun (สรรพนาม)  เช่น  What else I can say? ( else เป็น adverb ขยาย what  ซึ่งเป็น สรรพนาม )

5. กลุ่มคำที่เป็นวลี  เช่น They lived nearly on the top of the hill. ( nearly เป็น adverb ขยายวลี on the top of the hill )

6. ประโยค  เช่น However, I was successful in the examination ( however เป็น adverb ขยายประโยคที่ตามมา )

7. จำนวนนับ   เช่น  I go to Huahin almost every week. (  almost เป็น adverb ขยายจำนวนนับ every )

8. Preposition (บุพบท)   เช่น  I hit him right on his nose . ( right ในที่นี้แปลว่า"พอดี " เป็น adverb ขยาย preposition "on")

9. Conjunction ( สันธาน ) เช่น   He didn't stop working even though he was very tired. ( even =ถึงขนาดนั้น เป็น adverb ขยายสันธาน though

 

 

 ชนิดของ Adverb

การจัดชนิดของ adverbs นี้  แต่ละตำราจะแบ่งไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมแล้วเนื้อหาจะเหมือนกัน ในที่นี้จัดกลุ่มดังนี้

 Adverb ที่ขยาย  adjective  และ adverb   ได้แก่

       Adverbs of Degree >> เป็นกริยาวิเศษณ์ส่วนใหญ่ไปขยาย adjective  หรือ adverb ด้วยกันเอง เพื่อบอกระดับหรือปริมาณความมากน้อย คำที่พบบ่อยๆ ได้แก่

absolutely certainly definitely probably entirely obviously

very almost nearly quite just too enough hardly

completely extremely exactly scarcely so much

quite perhaps probably rather fairly only slightly

ตำแหน่งของ Adverbs of Degree  ส่วนใหญ่วางหน้าคำที่มันขยาย มักจะขยาย adjective หรือ adverb  ด้วยกันเอง  และวางหน้า main verb  หรือระหว่างกริยาช่วย ( auxiliary verb )กับ main verb เช่น

            The water was extremely cold.   น้ำนั้นเย็นเจี๊ยบเลย  ( ขยาย adjective - cold)

            I am too tired to go out tonight.  ฉันเหนื่อยเกินไปกว่าที่จะออกไปข้างนอกคืนนี้   ( ขยาย adjective - tired)

            Please do not speak too fast.  โปรดอย่าพูดเร็วเกินไป   ( ขยาย adverb - fast )

            He hardly noticed what she was saying. เขาแทบไม่ได้สังเกตว่าเธอพูดอะไร ( วางหน้า main verb - noticed )

            She had almost finished her breakfast when I came in. เธอกินอาหารเช้าเกือบเสร็จแล้วตอนที่ฉันเข้ามา ( วางระหว่างกริยาช่วย  - had กับ main verb - finished )

 Adverb ที่ขยาย verb ได้แก่

       Adverbs of Time >> เป็น adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดเมื่อใด (when ) เป็นเวลานานแค่ไหน ( for how long ) และบ่อยแค่ไหน ( how often ) เช่น

           When : เช่น today, yesterday, later,now, last year, after,soon, before, sometime (ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต,อนาคต ), immediately, recently,early

           For how long : เช่น all day, not long, for a while, since last year,temporarily,briefly, from......to, till, until (บางตำราแยกเป็น Adverbs of Duration )

           How often : เช่น sometimes (บางครั้ง บางคราว ), frequently, never, often, always, monthly  ( บางตำราแยกหัวข้อนี้ออกเป็น Adverbs of Frequency )

                  การวางตำแหน่งของ Adverbs of time

          - Adverb ที่บอกว่าเกิดเมื่อใด ( When ) ส่วนมากจะนิยมวางท้ายประโยค เช่น

               I 'm going to tidy my room tomorrow. ฉันจะจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพรุ่งนี้

               You have to get back before dark. คุณต้องกลับมาก่อนจะมืดค่ำ

               Everyone  arrived early. ทุกคนมาเร็วกว่าเวลาที่กำหนด

               It is time to leave now. ได้เวลาที่จะต้องไปแล้ว

          - แต่อาจวางหน้าประโยคได้เช่น

               Today I will go to the library. วันนี้ ฉันจะไปห้องสมุด

               Now it is time to leave. ได้เวลาที่จะต้องไปแล้ว

          - Adverb of time ส่วนมากจะวางไว้ในกลางประโยคไม่ได้ ยกเว้น now, once, และ then เช่น It is now time to leave.

          - Adverb ที่บอกว่าเป็นเวลานานแค่ไหน ( for how long ) ส่วนมากวางท้ายประโยคเช่นกัน เช่น

               I lived in Australia for a year. ฉันเคยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี

               My daughter went out with her friends all day. ลูกสาวฉันออกไปกับเพื่อนของเธอทั้งวัน

               John will be here from tomorrow till next week. จอห์นจะอยู่ที่นีตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงอาทิตย์หน้า

          - Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหน ( how often ) เป็นการแสดงความถี่ของการกระทำ ส่วนมากวางหน้ากริยาหลัก ( main verb ) แต่หลังกริยาช่วย  ( auxiliary verbs ) เช่น  be, have, may, must

               I often eat vegetarian food. ฉันรับประทานอาหารมังสวิรัติอยู่บ่อยๆ

               He never drinks milk. เขาไม่เคยดื่มนม

               You must always fasten your seat belt. คุณจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ (เช่น เวลาขับรถ นั่งเครื่องบิน )

          - Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหนซึ่งระบุจำนวนเวลาของการกระทำที่แน่นอน ส่วนมากจะวางท้ายประโยค เช่น

               This magazine is published monthly. นิตยสารฉบับนี้ออกเป็นรายเดือน

               He visits his mother once a week. เขาไปเยี่ยมมารดาของเขาอาทิตย์ละครั้ง (เป็นกิจวัตร)

          - Adverbsที่สามารถวางท้ายประโยค หรือวางหน้ากริยาหลัก เช่น   frequently,generally, normally, occasionally,often, regularly, sometimes, usually  เช่น

               She regularly visits France. เธอไปฝรั่งเศสเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

               She visits France regularly.

               We occasionally go to the cinema. เราไปดูภาพยนต์ในบางโอกาส

               We go to the cinema occasionally.

หมายเหตุ  

          - sometime ( ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต,อนาคต) เป็น adverb ที่บอกว่าการกระทำเกิดเมื่อใด ( When )

          - sometimes ( บางครั้งบางคราว ) เป็น adverb ที่บอกความถี่ของการกระทำ ( how often ) ดังนี้

               I would like to read that book sometime.   ฉันอยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเมื่อใดเมื่อหนึ่ง

               I sometimes see him in the park. ฉันเจอเขาในสวนสาธารณะเป็นครั้งคราว

 

       Adverbs of Manner >> เป็น adverb ที่บอกว่าการกระทำนั้นได้กระทำในลักษณะอาการอย่างไร ( How ) ส่วนมากจะเป็น adverb ที่ลงท้ายคำด้วย -ly เช่น

actively อย่างกระฉับกระเฉง any how อย่างไรก็ดี  
aggressively อย่างก้าวร้าว loudly อย่างดัง
carefully อย่างระมัดระวัง distinctly อย่างเห็นได้ชัด
easily อย่างง่ายดาย equally โดยเท่าเทียมกัน
fast อย่างเร็ว gladly อย่างดีใจ
greedily อย่างตะกละ ละโมบ intentionally อย่างตั้งใจ
quickly อย่างเร็ว promptly อย่างไม่ชักช้า
simply โดยง่าย, ธรรมดา quietly อย่างเงียบเชียบ
still โดยสงบนิ่ง sincerely อย่างจริงใจ
together ร่วมกัน suddenly  โดยกะทันหัน
wisely อย่างฉลาด well อย่างดี

                  การวางตำแหน่งของ Adverbs of Manner

          - ถ้าประโยคไม่มีกรรมให้วางหลังกริยา เช่น

               They walk slowly.  เขาเดินอย่างช้าๆ  ( ประโยคนี้ไม่มีกรรม   slowly วางหลังกริยา walk ในประโยคต่อๆไปก็เช่นกัน)

               Her eyes shine brightly. ดวงตาของเธอเป็นประกายสดใส

               We waited patiently for the show to begin. เรารอให้การแสดงเริ่มอย่างอดทน

          - ถ้าประโยคนั้นมีกรรม ให้วางหลังกรรม

               I can speak Japanese well.  ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดี ( Japanese เป็นกรรมของ speak )

               She sings the song beautifully. เธอร้องเพลงนั้นได้เพราะ  ( song เป็นกรรมของ sing )

          - Adverb of Manner ที่ลงท้ายด้วย -ly หรือเป็นคำที่แสดงความเห็นของผู้พูดเกี่ยวกับการกระทำนั้น ส่วนใหญ่นิยมวางไว้ในประโยค

               I have carefully considered  all of the possibilities. ฉันได้พิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆอย่างระมัดระวัง

               I hardly had any time to talk to him. ฉันไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเขา

          - อาจจะวางไว้หน้าประโยคได้เมื่อต้องการเน้น  Adverb นั้น

               Patiently, we waited for the show to begin.  เรารอให้การแสดงเริ่มอย่างอดทน

          - ประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย How ให้วาง Adverbs of Manner  ไว้หลัง How เช่น

               How quickly the time passes!  เวลาช่างผ่านไปเร็วอะไรเช่นนี้

               How hard she works! เขาทำงานหนักอะไรอย่างนี้

          - ในประโยค passive voice  ถ้ามี Adverb of Manner มาขยาย ให้วางไว้หน้ากริยาช่อง 3 เสมอ

               The report was well written. รายงานนั้นได้มีการเขียนเป็นอย่างดี

          - ในการใช้อย่างเป็นทางการ ( formal English )  จะไม่วาง Adverb of Manner ตามหลัง to ใน  infinitive

               I wanted to carefully consider the situation. (informal) ฉันต้องการพิจารณาสถานการณ์นั้นอย่างระมัดระวัง

               I wanted to consider the situation carefully. ( formal )

          - Adverb of Manner ที่เป็น phrases และ clauses  ปกติวางท้ายประโยค

               We arrived on foot. เราไปถึงโดยการเดิน  ( on foot เป็น phrase )

               We finished the work as quickly as we could. เราได้ทำงานเสร็จลงอย่างรวดเร็วเท่าที่สามารถจะทำได้ ( as quickly as we could เป็น clause )

          - แต่ในกรณีที่ต้องการเน้น สามารถนำมาไว้หน้าประโยคได้

               As quickly as we could, we finished the work.

 

 

 

       Adverb of Place >> เป็น adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นที่ไหน  ( Where ) คำที่ใช้บ่อย  เช่น

upstairs downstairs outside inside outdoors indoors here there

somewhere nowhere everywhere anywhere elsewhere home southwards backwards

                  การวางตำแหน่งของ Adverb of Place ปกติจะวางท้ายประโยคหลังกริยาหลัก ( main verb ) หรือหลังกรรม ( object )และไม่มีคำอื่นต่อท้าย เช่น

               The students are walking home. พวกนักเรียนกำลังเดินกลับบ้าน ( วางท้ายประโยคและหลังกริยา)

               You 'll find these flowers everywhere. คุณจะพบว่ามีดอกไม้เหล่านี้อยู่ทุกหนแห่ง  ( วางท้ายประโยคหลังกรรม- flowers )

               The books are here. หนังสืออยู่ที่นี ( วางท้ายประโยคหลังกริยาช่วย- are )

               Cat don't usually walk backwards. แมวไม่เดินถอยหลัง (วางท้ายประโยคหลังกริยาหลัก- walk )

หมายเหตุ  towards เป็น preposition ซึ่งจะต้องตามด้วย nouns หรือ pronouns เท่านั้น มิใช่ Adverb of Place  เช่นประโยคต่อไปนี้

               He walked towards the car.  เขาเดินตรงไปที่รถ ( car เป็น  noun )

          - นอกจากนั้นมีคำต่อไปนี้ ซึ่งถ้าใช้ตามหลังคำกริยาโดยไม่มีคำอื่นต่อท้ายอีกจึงจะทำหน้าที่เป็น Adverb of Place   หากมีคำต่อท้ายจะทำหน้าที่เป็นบุพบท (preposition) 

above along at across after about around away

by below before back behind  on up down

near next in through off over aside under

               He told me to stand up. เขาบอกให้ฉันยืนขึ้น ( upในที่นี้เป็น adverb of place ขยาย stand )

               Jack climbed up the ladder. แจ๊คปีนขึ้นบันได ( up ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น preposition แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Jack กับบันได)

 

 

 

       Conjunctive Adverbs >> เป็นกริยาวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมอนุประโยค (independent clause )ในประโยค  โดยมีข้อความของอนุประโยคหน้าและอนุประโยคหลังเชื่อมโยงกัน  เช่นคำต่อไปนี้

accordingly also  anyway besides  certainly  consequently 

further  furthermore  hence  however  incidentally  indeed 

meanwhile moreover  namely  nevertheless  next  nonetheless 

similarly  still  then  thereafter  therefore  thus 

finally  likewise  otherwise  finally  instead  now 

undoubtedly  so  again in fact for example on the contrary

         การใช้ Conjunctive Adverbs ในการเชื่อมอนุประโยคจะต้องใช้ semi colon ในการเชื่อมประโยคและคำ Conjunctive Adverbs ต้องมี comma ตาม   ยกเว้น so และ otherwise ไม่ต้องมี comma  เช่น

               Bill went to school; however, he didn't attend classes. บิลไปโรงเรียนแต่ไม่ได้เข้าเรียน

               The check was for more than the balance; consequently, it bounced. จำนวนเงินในเช็คนั้นมากกว่าเงินในบัญชี เช็คจึงเด้ง

               You will need to focus on the goal; otherwise it is easy to get distracted. คุณต้องมุ่งจุดสนใจไปที่เป้าหมาย มิฉะนั้นอาจจะถูกทำให้เขวได้ง่าย  ( ไม่ต้องมี comma ตาม otherwise )

                  Conjunctive Adverbs วางได้หลายตำแหน่งโดยความหมายไม่เปลี่ยนไป เช่น

               We wanted to go on a picnic; however, the weather turned bad and we weren't able to go. เราต้องการไปปิคนิค อย่างไรก็ดีเกิดอากาศไม่ดีขึ้นมาเราจึงไปไม่ได้

               We wanted to go on a picnic; the weather turned bad, however,and we weren't able to go.

               We wanted to go on a picnic. The weather turned bad and we weren't able to go, however.

               ประโยคนี้ไม่ต้องมี semi colon เนื่องจากเป็น 2 ประโยคไม่ใช่ 2 อนุประโยค

โปรดสังเกตว่า semicolon เป็นเครื่องหมายเชื่อมอนุประโยค ไม่ใช่เครื่องหมายนำหน้า Conjunctive Adverbs

 

 

 

  อื่นๆ

       Interrogative Adverbs >> เป็นกริยาวิเศษณ์นำในประโยคคำถาม ได้แก่คำดังต่อไปนี้   why, where, how, when เช่น

               Why are you so late?   ทำไมคุณสายจัง

               Where is my passport? หนังสือเดินทางฉันอยู่ไหน

               How much is that coat? เสื้อโค้ตตัวนั้นราคาเท่าไร

               When does the train arrive?  รถไฟมาถึงเมื่อไร

หมายเหตุ   how สามารถใช้ได้ 4 วิธี

          ในความหมาย 'ทำอย่างไร ( in what way)?':

               How did you make this sauce? คุณทำซอสนี้อย่างไร

               How do you start the car?  คุณติดเครื่องรถยนต์อย่างไร

          ใช้กับ adjectives:

               How tall are you? คุณสูงเท่าไร

               How old is your house? บ้านคุณเก่าแค่ไหน

          ใช้กับ much และ many:

               How much are these tomatoes? มันฝรั่งนี้ราคาเท่าไร

               How many people are coming to the party? จะมีคนมางานปาร์ตี้กี่คน

          ใช้กับ adverbsตัวอื่นๆ :

               How quickly can you read this? คุณอ่านนี่ได้เร็วแค่ไหน

               How often do you go to London? คุณไปลอนดอนบ่อยแค่ไหน

 

 

 

       Relative Adverbs >> เป็นคำกริยาวิเศษณ์นำหน้า relative clause ได้แก่คำ when, where, why  แทนคำ preposition + which

               I remember the day when we first met . ฉันจำวันที่เราพบกันครั้งแรกได้ ( when = preposition on + which )

               That's the restaurant where we had dinner last night. นั่นคือภัตตาคารที่เรามาทานอาหารเย็นกันเมื่อวานนี้ ( where= preposition at/in + which)

               The reason why he refused is unconvincing. เหตุผลที่เขาปฏิเสธนั้นไม่น่าเชื่อถือเลย   ( why= preposition for + which )

 

 

 

       Viewpoint and Commenting Adverbs >> เป็นคำกริยาวิเศษณ์แสดงความเห็นของผู้พูด  ส่วนมากได้แก่คำต่อไปนี้

honestly seriously confidentially personally surprisingly

ideally economically officially obviously clearly 

               Honestly, I think he is a liar. จริงๆนะ ฉันว่าเขาเป็นคนโกหก

               Personally, I'd rather go by train. โดยส่วนตัวแล้วฉันอยากจะเดินทางโดยรถไฟ

               You obviously enjoined your meal.

 

 

 

       Adverbs phrases and clauses of purpose >> เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ตอบคำถาม "Why" ในรูปของวลีหรืออนุประโยค เช่น

               I went to the store yesterday to buy  some sugar.

               I will go to the library tomorrow to return  the book.

               I need to buy a new shirt because my old one is worn out.

               สามารถจะนำวลีหรืออนุประโยคนั้นวางหน้าประโยคได้โดยตามด้วย comma

               Because it was such a beautiful day, I decided to go for a walk.

 

 

 

       Adverbs of Certainty >> เป็นคำกริยาวิเศษณ์ แสดงความรู้สึกแน่ใจของผู้พูด คำที่ใช้มากเช่น

certainly definitely probably undoubtedly surely

               He definitely left the house this morning

               He has certainly forgotten the meeting

               He will probably remember tomorrow

               Undoubtedly Winston Churchill was a great politician.

หมายเหตุ    คำบางคำอาจทำหน้าของกริยาวิเศษณ์ได้หลายอย่าง เช่น   undoubtedly  เป็นได้ทั้ง conjunctive adverbs เชื่อมอนุประโยค และ Adverb of Certainty แสดงความแน่ใจ

แหล่งอ้างอิง : http://ict.moph.go.th

                     :  AROUND THE WORLD IN 1 BOOK

สร้างโดย: 
อาจารย์สุรีย์ เครือประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์