the proverb and Idiom

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


YellThe propverb and idioms Laughing

-PropverbLaughing 

1.River is not retru. = สายน้ำไม่มีวันไหลย้อนกลับ

2.Time and tid naver wait for no one. = เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร

3.Hair by hair you will pull out horse's tail.=ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความความเพียร

4.A real king is greater than his crown.A real man is more than his clothes.

  The proof of the pudding is in the eating.=ความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าความเป็นราชาไม่

  ได้อยู่ที่มงกุฏดังนั้นค่าจึงคนจึงอยู่ที่การกระทำ

5.He that makes a mouse of himself will be eaten by the cat.=คนที่ทำตัวเป็นหนูย่อมถูกแมวกัดกิน

6.He that makes himself a sheep shall be eaten by wolf.=คนที่ทำตัวเป็ยนแกะย่อยถูกหมาป่ากิน

7.Nobody is trodden on unless he lies down first.=ไม่มีใครเหยียบย้ำท่านได้นอกจากตัวเอง

8.Respect youselp, or on one eles will respect you.=จงนับถือตัวท่านมิฉะนั้นจะไม่มีใครนับถือ

9.To no oneself is true knowledge.=การรู้จักตัวเองคือความรู้ที่แท้จริง

10.There are spots evn on the sun.=มีจุดดำแม้บนดวงอาทิตย์

11.We see the failings of others but are blind to our own.=เรามักเห็นความล้มเหลวของผู้อื่นแต่มองไม่เห็นของตนเอง

12.Every man has his weak side.=ทุกคนย่อมมีจุดอ่อน

13.Govern your possion,  optherwise they will govern you.=จงคุมกิเลสของท่านมิเช่นนั้นมันจะคุมท่าน

14.Anger begins withs folly, and ends with repentance.=ความโกรธเรนิ่มต้นด้วยความโฉดเขลาและมักจะจบ

   ลงด้วยความละอาย

15.Whatever is begun in an ends in shame.=สิ่งใดก็ตามที่เริ่มต้นด้วยความโกรธมักจะจบลงด้วยควมละอาย

16.A man in passion rides a mad horse.=คนมีกิเลสเสมือนขี่ม้าบ้า

17.When a man gives vent to his wrath his wisdom leaves him.=เมื่อเปิดช่องทางให้ความโกรธความฉลาดก็จะทิ้ง

     เขาไป

18.When passion enters at gate, wisdom goes of the protern.=เมื่ออารมณ์โกรธเข้าทางประตูหน้าความฉลาดก็จะ

   จากไปทางประตูหลัง

19.Behavior is a mirror in wich every one show his image.=พฤติกรรมคือกระจกที่แสดงภาพลักษณ์ของทุกคน

   ออกมา

20.As you salute, you will be saluted.=เมื่อท่านเคารพผู้อื่นท่านจะได้รับความเคารพตอบ

21.Ceremonies are different in every county, but true politeness is evaerywhere the same.=ระเบียบ

    พิธีกรรมแตกต่างกันไปแต่ละประเทษศแต่ความสุภาพแท้จริงเหมือนกันทุกแห่ง

22.If people do not know much, do not laugh at them, for every one knows

    something that you do not.=ถ้าผู้ใดรู้น้อยจงอย่าหังเราะเขาเพราะทุกคนย่อมรู้เรื่องบางอย่าง

   ที่ท่านไม่รู้

23.As the call, so the echo.=ส่งเสียงออกไปเช่นไรเสียงจะสะท้อนกลับมาเช่นนั้น

24.Don't broadcast the defects of others, correct you own.=อย่ากระจายข้อบกพร่องของ

    ผู้อื่นแต้พยายามแก้ของตัวเอง

25.It's easier tothrow away old shoes than old habits.=โยนรองเท้าเก่าทิ้งไปง่ายกว่าเลิก

    นิสัยเก่า  

26.Teaching is a long way, example a short one.=การสอนเป็นทางยาวตัวอย่างเป็นทางสั้น

27.Childen have more need of models than of critics.=เด็กต้องการตัวอย่างมากกว่าคำวิจาร

28.He that brings up his son to nothing breeds a a thief.=ผูที่เลี้งลูกโดยไม่สั่งสอนเท่ากับ

    เลี้ยงโจรไว้

29.Wood that grows warped can naver be straightened.=ไม้ที่โตแล้วบิดไม่อาจดัดตรงได้

30.The roots of education are batter, but the fruit is sweet.=รากของการศึกษานั้นขมขื่น

     แต่ผลของมันนั้นหวานชื่น

31.Education polishes good natures and corrects bad ones.=การศึกษาช่วยขัดเกลานิสัยที่ดี

    งามและดัดสันดานที่เสียให้ดีขึ้นได้

32.What sculptue is to a block of marble, education is to the soul.=การศึกษาสำคัญต่อ

     จิตใจดังเช่นหินอ่อนต้องผ่านการแกะสลัก

33.The best horse needs breaking, and aptest child needs teaching.=ม้าที่ดีที่สุดต้องการ

     ฝึกฝนเด็กฉลาดที่สุดก็ต้องการการสั่งสอน

34.He who sws kindness reaps gratitude.=คนที่เพาะหว่งความเมตตาย่อมเก็บเยวความกตัญญู

35.Mad dogs bite te hands that feed them.=สุนัขบ้าจึงกัดมือที่ให้อาหาร

36When you drink from the steam, ember its source.=เมื่อดื่มนำจากธารใดพึงระกถึงต้นน้ำ

37.cast no dirt the well that gives water.=อย่าโยนส่งสกปรกลงในแหลน้ำที่ให้น้ำท่าน

38.Don't cut don the tree tt gives you shade.=อย่าโค่นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ท่าน

39.Gratitude is t sign of nole souls.=กตัญญูเป็นเครื่องหมายแสดงจิตใจอันประเสริฐ

40.Speก not where you may sve, spare not where you spnd.=อย่าจ่ายที่สามารถออมและ

    อย่าออมที่ต้องจ่าย

41.A thrifty hand doesn't plunge intoanempty pocket.=มือมัธยัสถ์จะไม่ล้วงกระเปล่า

42.Who wll not keep a penny sall never hve many.=คนที่ไม่เก็บหนึ่งเพนนีย่อมไม่อจมีมากได้

43.Prepare for a rain day.=จงเตรียมเพื่อวันที่ฝนตก

44.Beware of little expenses; a small lek will sink a sheap.=พึงระวังการใช้จ่ายเล็กๆเหมือน

    รูรั่วเล็กๆก็สามารถจมเรือใหญ่ๆได้

45.Economy is itself a great income.=ความประหยัดคือรายได้ใหญ่หลวงในตัวเอง

46.Sluggards are naver greascholars.=คนขี้เกียจไม่มีทางเป็นปราชญ์ใญ่ได้

47.The idler is the greates thief.=คนเกียจคร้าคือหัวโจกขโมย

48.Bed is the lazy man's pris.=เตียงนอนคือคุกของคนขี้เกียจ

49.Idleness is the sepuchre of a living man.=ความเกียจคร้านคือสุสาฝังคนเปน

50.The early bird gets the late one's breakfast.=นกที่ออกหากินแต่เชาตรู่จะได้อาหารของ

    นกตัวที่ออกสาย

-Idioms and slang Cool

1.able-minded=มีสติปัญญากว้างขวาง

2.absent-minded=1ใจลอย

3.after all = แท้จริงแล้ว

4..agony = ความระทม

5.ahead of time = ก่อนเวลานัดหมาย

6.ahead,look ahead คิดถึงอนาคต

7.air, buildcastles in the air = สร้างวิมารในอากาศ

8.all, oh, all seren =สบายมาก

9.all out = หมดแรง

10.an old flame = คนรักเก่า

11.Are you with me? = คุณเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดหรือไม่?

12.an early bird = คนทีตื่นแต่เช้า

13.around the corner = ใกล้จะเสร็จแล้ว

14.as dull asditch water "ยาหม้อใหญ่" น่าบื่อมาก

15.as sour as vinegar = เป็นคนใจร้าย หรือ เอาเปรียบคน

16.a bolt frohe blue = สิ่งไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกระทันหัน

17.a bigshot = ผู้มีอิทธิพล

18.a bum = คนพร

19.a caand dlife = ขมิ้นกับปูน

20.a chip off the old block = ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

21.a dirty old man = เฒ่าหัวงู

22.a priece of cake = หมูในอวย

23.a skin filnt = ขี้ตืด

24.a thin excues = พดไปได้น้ำขุ่นๆ

25.a wolf in sheep's clothing = หน้าเนื้อใจเสือ

26.backbite = ลอบกัด

27.back down = คืนคำ

28.ball of fire = คนที่ไฟแรง

29.bank on = เชื่อถือได้

30.bay at bay = จนตรอก

31.birdeyed = ตาไว

32.bobby = ตำรวจ

33.bone ide = ขี้เกียจสันหลังยาว

34.boil over = อารมณ์เดือดดาล

35.I was't born yesterday = ฉันไม่ใช่เด็กๆไม่ได้โง่ขนาดนั้น

36.bosom friend = เพื่อนสนิท

37.bully = คนขี้แกล้ง

38.I am bushd = ฉันเหนื่อยมาก

39.let bygone be bygones = อะไรที่แล้วๆมาขอให้แล้วกันไป

40.cake eaer = คนเจ้าชู้

41.my cake is dough = ไม่สมหวัง

42.call a spade aspade = ขวานผ่าซาก

43.burn the cndle at both e = ทำงานหักโหมเกินไป หรือ นอนดึกตื่นเช้า 

44.is not worth te candle = ไม่คุ้มค่าเหนื่อย

45.in the card = พรหมลิขิต

46.cash pearls befo swine = ยื่นแก้วให้วานอน

47.rain cats and dogs = ฝนตกหนัก 

48.to catch with chaff = ตบตาเอาง่ายๆ

49.chance one's arm =เสี่ยงภัย

50.It's a cinch = ของง่ายๆ

แหล่งอ้างอิง

1. idioms and slang for thai student 

2.หนังสือ รู้สุภาษิตเก่งอังกฤษ

สร้างโดย: 
นาย มงคล บุตรรัตน์

propverd = ผิด
ที่ถูกต้อง คือ proverb
หรือเปล่า
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง วิชาภาษาอังกฤษ ไปที่นี้ ครับ http://www.thaigoodview.com/node/18208

ร่วมด้วยช่วยกันครับ

ขอบคุณน่ะค่ะมีอะไรผิดพลาดช่วยบอกด้วยนะค่ะLaughing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์