หมอภาษาพัฒนาเยาวชน

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

ริเริ่มโดย นางศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน ศึกษานิเทศก์ ระดับ ๙ หัวหน้าคณะนิเทศวิชาภาษาไทย หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (เดิม)

ดำเนินการโดย : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าโครงการ : นางศิริวรรณ์ฉายะเกษตริน

ประวัติความเป็นมา
     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับกรมสามัญศึกษา จัดดำเนินโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง สนองพระราชดำรัส- พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเรื่องการใช้ภาษาไทยของพสกนิกร โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและผลิตสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เปิดบริการร้านหมอภาษาวันเสาร์และหมอภาษาเคลื่อนที่สู่อาราม สู่ชุมชนและสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดศูนย์สาธิตกิจกรรม “หมอภาษา” เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาดูงานและฝึกงาน เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งขยายเครือข่ายโครงการไปยังสถานศึกษาสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และต่างประเทศ จัดอบรมครูและจัดค่ายเยาวชนหมอภาษาเพื่อฝึกเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พิทักษ์ภาษาไทยร่วมกับสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ จัดอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้แก่โฆษก พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักร้อง นักแสดง ดารา และบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาเป็นอาชีพ นอกจากนี้ ยังเปิดบริการ “ร้านหมอภาษา” ในวาระโอกาสต่าง ๆ เพื่อบำบัด รักษา แก้ปัญหาให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าบริการ และจัดกิจกรรมยกย่องให้กำลังใจผู้ที่ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน งดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม เชิดชูหน่วยงาน องค์กร หรือสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม อนุรักษ์ภาษาไทยดีเด่น วิจัย พัฒนา เผยแพร่ สื่อและนวัตกรรมการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม๒๕๔๒ ในงานเชิดชูค่า ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ จนถึงปัจจุบัน มีผลงานประจักษ์ชัด เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการศึกษา และ ภาคเอกชนโดยทั่วไป มีผู้สนใจมาใช้บริการและสมัครเป็นเครือข่ายเป็นจำนวนมาก

สถานที่ตั้ง
    ปัจจุบันร้านหมอภาษา ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑
ซอยศรีอยุธยา ๕ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐๘๑-๙๓๑๖๓๙๘, ๐๘๖-๙๐๖๑๙๑๙ โทรสาร ๐๒-๔๔๘๑๓๔๙

สร้างโดย: 
นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
รูปภาพของ phalita

ต้องการทราบรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกหมอภาษาพัฒนาเยาวชนคะ  ไม่ทราบต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 94 คน กำลังออนไลน์