Gerund

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


Gerund คือ คำกริยาเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนาม โดยนิยมเรียกว่า กริยานาม

เมื่อนำมาประกอบในประโยคอาจวางไว้หน้า กลาง หรือ หลังประโยคตามความประสงค์ของผู้พูด เช่น

Smoking has been unpopular. การสูบบุหรี่กลายเป็นสิ่งล้าสมัยแล้ว

1. กริยาต่อไปนี้ตามด้วย gerund (กริยาเติม ing)

admit (ยอมรับ) appreciate (ซาบซึ้ง) avoid (หลีกเลี่ยง)
compare (เปรียบเทียบ) confess (สารภาพ) consider (พิจารณา)
delay (ทำให้ช้า) deny (ปฏิเสธ) detest (รังเกียจ)
dislike (ไม่ชอบ) enjoy (สนุก) escape (หลบหนี)

excuse (
แก้ตัว อ้าง) fancy (นึก จินตนาการ) finish (เสร็จ)
forgive (
ยกโทษ) imagine (จินตนาการ) involve (เกี่ยวข้อง)
mention (
อ้างถึง) mind (รังเกียจ) miss (พลาด)
practice (
ฝึกฝน) postpone(เลื่อน) recognize (จำได้)
recollect (
ย้อนระลึก) report (รายงาน) resent (ขุ่นเคือง)
resist (
ต้านทาน) risk (เสี่ยง) suggest (แนะนำ) stop (หยุด)

 

Example

Suddenly everybody stopped talking. There was silence. ทันใดนั้นทุกคนก็หยุดคุย มีแต่ความเงียบ
I'll do the shopping when I've finished cleaning the flat. ฉันจะไปฃื้อของเมื่อฉันทำความสะอาดที่พักเสร็จ
I don't fancy going out this evening ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกเย็นนี้

 

2. เราใช้ -ing หลังกริยาต่อไปนี้

give up (=stop) carry on / go on (= continue)
put off (= postpone) can't help
keep or keep on (= do something continuously or repeatedly)
can't bear can't stand
to be worth It's no use.....

Example

Paula has given up smoking.
We must do something. We can't go on living like this! (or…..carry on living….)

 

3. กริยาต่อไปนี้ ใช้โครงสร้าง verb + ing หรือ verb + object + to

advise (แนะนำ) recommend (แนะนำ) encourage (สนับสนุน)

allow (อนุญาต) permit (ยอมให้ อนุญาต) forbid (ห้าม)

verb + ing ( without an object )

I wouldn't recommend staying in that hotel.

She doesn't allow smoking in the house

verb + object + to……

I wouldn't recommend anybody to stay in that hotel.

She doesn't allow us to smoke in the house

 

4. กริยาต่อไปนี้ตามได้ทั้ง Infinitive และ gerund
a)
ไม่ว่าจะตามด้วย infinitive หรือ gerund ความหมายจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ได้แก่

advise (แนะนำ) attempt (พยายาม) bear (ทน)
begin (
เริ่มต้น) cease (หยุด) continue (ทำต่อ)
dislike (
ไม่ชอบ) fear (กลัว) hate (เกลียด)
intend (
ตั้งใจ) learn (เรียนรู้) like (ชอบ) love (รัก) omit (ละเลย) plan (วางแผน)
prefer (
ชอบ) propose (เสนอ) start (เริ่มต้น)

Example
I can't bear
to eat that stuff. ฉันทนไม่ได้ที่จะกินของเหลือนั้น
eating
They intend
to go to the beach every summer. พวกเขาตั้งใจจะไปชายทะเลทุกฤดูร้อน
going

b) เมื่อตามด้วย Infinitive หรือ gerund แล้ว ความหมายจะต่างกัน ได้แก่ กริยาต่อไปนี้
1. forget
ลืมไป + v.ing ( เมื่อเหตุการณ์ทำไปแล้ว )
remember
จำได้ + to + infinitive ( เมื่อเหตุการณ์ยังไม่ได้ทำ )
regret
เสียใจ
stop
หยุด

Example
Don't
forget to wake me up at nine tomorrow morning. (future action)
I shall never
forget meeting Mr. Brown at the party last year. (past action)
Do you
regret lending Grace the money? (past action)


2. hate เกลียดชัง love รัก + v. ing ( เป็นการกระทำที่เป็นประจำ, นิสัย )
like
ชอบ prefer ชอบมากกว่า to + v.1 ( เป็นเงื่อนไขบางเวลาเท่านั้น )
Example
Christopher
likes skiing. (เป็นนิสัยของเขา ทำเป็นประจำ)
I
like to check my work carefully before I hand it in. (ในตอนนี้)

 

5. preposition ทุกตัว ใช้กิริยาเติม ing (gerund) ตามหลัง

Thank you for helping me.
I am interested
in studying in the USA.
My brother is good
at singing,
Mary is interested in news and she
thinks of becoming a reporter.

 

*** หมายเหตุ ***

กิริยา ing หรือ infinitive มีความหมายต่างกัน

forget to write = ลืมที่จะเขียน
forget writing =
ลืมการเขียนนั้นไป
I
forget to write to her. (ฉันลืมเขียนไปหาหล่อน)(แต่ยังไม่ได้เขียน)
I
forget writing the letter.
(
ฉันลืมการเขียนจกหมายนั้น - เขียนแล้วแต่ลืมไปว่าได้เขียน)

 

remember to write = จำว่าจะเขียน
remember writing =
ยังจำการเขียนนั้นได้He remembered to write her.
(
เขายังจำได้ว่าจะเขียนถึงหล่อน) (แต่ยังไม่ได้เขียน)
He
remembered writing her.
(
เขายังจำการเขียนจดหมายไปถึงเธอได้) (เขียนแล้วและยังจำได้)

 

try to write = พยายามจะเขียน
try writing =
ลองเขียนดูHe tried to write to her.
(
เขาพยายามจะเขียนจดหมายถึงหล่อน) (แต่ยังไม่ได้เขียน)
He
tried writing to her.
(
เขาลองเขียนจดหมายถึงหล่อน) (เขียนแล้วเผื่ออาจจะมีความหวัง)

 

regret to write = เสียใจที่จะเขียน
regret writing =
เสียใจที่เขียนไปแล้วI regret to write to her.
(
ฉันเสียใจที่จะเขียนจดหมายไปถึงเธอ) (แม้ว่าคุณจะห้ามฉันก็จะเขียน)
I
regret writing to her.
(
ฉันเสียใจที่ได้เขียนจดหมายไปถึงเธอ) (เขียนไปแล้วจึงเสียใจ)

สร้างโดย: 
นายมงคล บุตรรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์