ขั้นตอนการสมัครเรียนรักษาดินแดน ศฝ.นศท.มทบ.๒๓

รูปภาพของ kounkid

ขั้นตอนการสมัครเรียนรักษาดินแดน ศฝ.นศท.มทบ.๒๓

๑. รับเอกสารการสมัคร
๑.๑ ใบสมัคร (รด.๑)
ตัวอย่างใบสมัคร

ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ด้านหน้า)
วิชา กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อผู้สอน นายควรคิด แก้วบ้านเหล่าหมวดวิชากิจกรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ทบ. ๓๔๙–๐๐๑(รด.๑)

ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา ……… สมัครวันที่ ….. เดือน ……..……….. พ.ศ. ๒๕…..

   

รูปภาพ ๓x๔ ซม.

ชื่อ สกุล …………………………..…… หมายเลขประจำตัว ………………………..วันเดือนปีเกิด……………… เชื้อชาติ……….. สัญชาติ………. ศาสนา ……..……….ชื่อบิดา…………… มารดา ………… อาชีพบิดา/มารดา ……….……../………..….ภูมิลำเนาปัจจุบันเลขที่……ถนน………ตำบล……..อำเภอ……..…จังหวัด…………ภูมิลำเนาทหารเลขที่……ถนน………ตำบล……..อำเภอ……....…จังหวัด…………สถานศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย      จังหวัด ขอนแก่นมีความประสงค์สมัครเรียนวิชาทหาร โดยจะปฏิบัติตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ ……………………….…………….. ผู้สมัคร

คำรับรองของสถานศึกษา

ข้าพเจ้า นายควรคิด  แก้วบ้านเหล่าตำแหน่ง อาจารย์ ๒  ระดับ ๗        ขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย     รับรองว่าจะปกครองให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  และจะให้ความสะดวกในการฝึกวิชาทหาร ของผู้สมัครตามที่กองทัพบกกำหนดทุกประการ

          ลงชื่อ …………………………………

หัวหน้าสถานศึกษา

หรือผู้รับมอบอำนาจ

คำยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ข้าพเจ้า …………………………………………

อายุ ……. ปี  อาชีพ ………………………………ที่อยู่หรือที่ทำงาน ………………………………………………………เกี่ยวข้องเป็น…………….. ของผู้สมัครและยินยอมให้ผู้สมัคร    สมัครเรียนวิชาทหาร และไม่ว่าเกิดกรณีใด ๆ ก็ตาม     ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร   ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทัพบกลงชื่อ ………………………………………….

ผลการตรวจร่างกาย

อายุ …………………. ปี

น้ำหนัก ………………กก.สูง …………………...ซม.รอบอก ………. / ……….. ซม.กลุ่มเลือด ……… โรคที่ตรวจพบ …………….สภาพทั่วไป ……………………………………ความเห็น ……………………………………...

ลงชื่อ ………………………. แพทย์ผู้ตรวจ

หลักฐานการสมัคร

           † รูปถ่าย           † สำเนาทะเบียนบ้าน           † สำเนาหลักฐานการศึกษา ………………………………….           † หลักฐานการใช้สิทธิ์ลูกเสือ           † สด.๙ ที่ ……………….. ลง ………………………………           † อื่น ๆ

ลงชื่อ ……………………………….. ผู้ตรวจหลักฐาน

 ผลการตรวจสมรรถภาพร่างกาย

วิ่ง …..………. ลงชื่อ……………… เจ้าหน้าที่

ลุกนั่ง………... ลงชื่อ……………… เจ้าหน้าที่ดันพื้น ………. ลงชื่อ……………… เจ้าหน้าที่ลงชื่อ…………………………… หัวหน้าสถานี(……………………………….. )

 

บันทึก

 

ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ด้านหลัง)

ประวัติ
๑. การศึกษา . การเรียนวิชาทหาร
ชั้นเรียน สถานศึกษา สาขาวิชา ผลการเรียน ปีการศึกษา หมายเหตุ ชั้นเรียน หน่วยฝึก ปีการศึกษา ผลการเรียน ผู้บันทึก ผลการยิงปืน หมายเหตุ
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
. การที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่-ที่ติดต่อได้ . การเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาทหาร
     
.  การรอรับสิทธิ์-ผ่อนผันการเรียนวิชาทหาร . บันทึกเพิ่มเติมขณะเรียนวิชาทหาร

รอรับสิทธิ์ปี …………………………. เหตุ …………………

รอรับสิทธิ์ปี …………………………. เหตุ …………………ผ่อนผันปี ……………………………..เหตุ …………………

ความดีความชอบ ……………………………………………

……………………………………………………………….ความผิด ……………………………………………………..การขาดเรียน-ฝึก ลา ……………….. ชม. ป่วย ………. ชม.ขาด …………………………….. ชม. อื่น ๆ ……………….………………………………………………………………..การฝึกภาคสนาม …………………………………………………………………………………………………………….

. การขอยกเว้นฯ-จำหน่าย

ครั้งที่ ๑

 สถานศึกษา ………………….. เมื่อ ……………………….

จำหน่ายเพราะ ……………….. เมื่อ ……………………….

ครั้งที่ ๒

 สถานศึกษา ………………….. เมื่อ ……………………….

จำหน่ายเพราะ ……………….. เมื่อ ……………………….

. หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ . การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ
ปีที่ ……… ที่ ……………. / …………. ลง ………………..ปีที่ ……… ที่ ……………. / …………. ลง ………………..ปีที่ ……… ที่ ……………. / …………. ลง ………………..ปีที่ ……… ที่ ……………. / …………. ลง ………………..

ที่ …………………………………. เมื่อ ……………………

เครื่องหมาย ………… เหล่า ……….. สังกัด ………………หมายเลขประจำตัว ………………………………………….

๑๐. ขนาดร่างกาย-เครื่องแต่งกาย ๑๑. กองหนุนประเภท
สูง …….. ซม. รอบอก ……/…….. ซม. น้ำหนัก ……… กก.เสื้อ…….. กางเกง………. รองเท้า ……… หมวก ……….. ชั้น ๑ เมื่อ …………………… ชั้น ๒ เมื่อ …………………..ชั้น ๓ เมื่อ……………………..พ้นราชการเมื่อ …………….
๑๒. ผ่อนผันการเรียกพล ๑๓. ยศทหาร

ครั้งที่ ๑

เมื่อ …………….…….. สถานศึกษา ………….…………..เรียกพลเพื่อ ………………………………………………….……………………………………………………………….

ยศ ……. คำสั่ง ……………. ที่ ……/…….ลง…………….……………………………………………………………….ยศ ……. คำสั่ง ……………. ที่ ……/…….ลง…………….……………………………………………………………….

๑.๒ ใบรับรองแพทย์

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

วิชา   กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1ชื่อผู้สอน  นายควรคิด  แก้วบ้านเหล่า           หมวดวิชากิจกรรม  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

                                                                                                                  
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์(สำหรับสมัครเข้าเป็น นศท. หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง)                                                                                                                สถานที่ตรวจโรค ………………………….                                                                                                วันที่ ……..  เดือน …………..  .. ……………….                                ข้าพเจ้า ………………………………………………………. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่    ………………………………..   ได้ทำการตรวจร่างกาย นาย/นางสาว …………………..……………………………..เมื่อ วันที่ ………. เดือน ………………….  .. ……………………….    ปรากฏว่า                                นาย/นางสาว …………………………………………………….ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถเข้ารับการฝึก และศึกษาวิชาทหาร ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้(1)     โรคเรื้อนในระดับติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม(2)     วัณโรคในระยะอันตราย(3)     โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม(4)     โรคยาเสพติดให้โทษ(5)     โรคพิษสุราเรื้อรัง(6)     การทำงานของหัวใจและลิ้นหัวใจ ………………ปกติ ………………………….(7)     การทำงานของปอด และระบบหายใจ ……… …ปกติ  ………………………..(8)     ลักษณะการทำงานของแขน, ขา, นิ้ว, นิ้วเท้า …..ปกติ …..……………………                                สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์        นาย/นางสาว ………………………….. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้                                                                                                (ลงชื่อ) ……………………………..…… แพทย์ผู้ตรวจ                                                                                                     ( …………………………………. )                                                                                                (ลงชื่อ)     ……………………………. ผู้รับการตรวจ                                                                                                          ( ……………………………… )

หมายเหตุ  1. ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                                2. แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด   หรือปราศจากโรคที่เป็นเหตุให้ออกจาก    ราชการ หรือสถานพยาบาล                                3. ถ้าการทำงานหรือรูปร่างอวัยวะปกติ ให้ลงว่าปกติ  ถ้าไม่ปกติให้ระบุ                                   (ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย)

๑.๓ ใบเงื่อนไขประกอบการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

ตัวอย่างใบเงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

วิชา   กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1ชื่อผู้สอน  นายควรคิด  แก้วบ้านเหล่า           หมวดวิชากิจกรรม  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

                                                                                                                  

ตัวอย่างใบเงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารเงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร                                เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จหลักสูตรวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓   หรือ ชั้นปีที่ ๔   หรือ ชั้นปีที่ ๕ แล้ว  ข้าพเจ้าจะเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ หรือ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือ เพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม หรือ การระดมพลตามที่ทางราชการได้มีหมายเรียก หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการทหารดังกล่าว  ทั้งนี้ภายในกำหนด ๑๐ ปี  นับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  และเมื่อถูกเรียกพลให้ถือเป็นปีแรกตามเงื่อนไขที่ผูกพัน  ข้าพเจ้าทราบว่าจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗  หากข้าพเจ้าหลีกเลี่ยง หรือขัดขืน ไม่เข้ารับราชการในการเรียกพลเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร  ตามระบุไว้ข้างต้นแล้ว                                                                                                ( ลงชื่อ )                                                                                                                ( …………………………………… )                                                                                                                                                ผู้สมัคร

หนังสือให้คำยินยอม

                                ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ ………………………………………………………… เข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด     และเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ หรือ ชั้นปีที่ ๔  หรือ ชั้นปีที่ ๕ แล้ว ……………………………………….…………… จะต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ หรือ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพลด้วยวิธีการอื่นใด  ที่ให้ …………………………………………………..  เข้ารับราชการดังกล่าว  ทั้งนี้ภายในกำหนด ๑๐ ปี     นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร     ชั้นปีที่ ๓       หรือ ชั้นปีที่ ๔     หรือ ชั้นปีที่ ๕   โดยถือว่าเมื่อถูกเรียกพลครั้งที่ ๑  ให้ถือเป็นปีแรกตามเงื่อนไขที่ผูกพัน  โดยข้าพเจ้าจะรับผิดชอบกำกับดูแลเพื่อให้ …………………………………………………..  ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น                                                                                                 ( ลงชื่อ )                                                                                                                ( …………………………………….. )

                                                                                                            ผู้ปกครอง

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้  ผู้ปกครองจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ปกครองที่ลงนามในใบสมัคร ฯ

                      และต้องแนบมาพร้อมเอกสารอื่น ๆ ในวันสมัครด้วย                                                                                                 ตรวจถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                    ( นายควรคิด         แก้วบ้านเหล่า )                                                                                                ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  รับมอบหมายงานแทน                                                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๑.๔ ใบเงื่อนไขประกอบการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียน

ตัวอย่างใบเงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียน

วิชา   กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1ชื่อผู้สอน  นายควรคิด  แก้วบ้านเหล่า           หมวดวิชากิจกรรม  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

                                                                                                                  

ตัวอย่างใบเงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียนเงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย                                เมื่อข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยแล้ว  ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อตกลงต่อไปนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น                . ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติหน้าที่ประจำที่โรงเรียนมอบหมายให้ตามตารางที่โรงเรียนกำหนด                . ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามที่โรงเรียนมอบหมาย / ร้องขอ                  . หากข้าพเจ้าละเลยการปฏิบัติหน้าที่  ข้าพเจ้ายินดีมาปฏิบัติหน้าที่ชดเชยให้ครบ ๑๐๐ %  ซึ่งอาจเป็นวันใดก็ได้ตามความสะดวกของข้าพเจ้า  ทั้งนี้ต้องก่อนวันที่มีการเรียนวันสุดท้ายของแต่ละภาคเรียน                . หากข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๑๐๐ %       แต่เมื่อนับวันปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิน ๘๐ %  ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการตามความเหมาะสม                                                                                                 ( ลงชื่อ )                                                                                                                ( …………………………………… )                                                                                                                                                ผู้สมัคร 

หนังสือให้คำยินยอม

                                ข้าพเจ้า……………………………………………………อาชีพ………………………….อยู่บ้านเลขที่ …… ถนน …………………… ตำบล ……………………… อำเภอ ……………………….จังหวัด …………………… รหัสไปรษณีย์ ……………. โทรศัพท์ ……………………. มือถือ …………….. เป็นผู้ปกครองของ ………………………………………………………… ได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขของการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอย่างถ่องแท้แล้ว  และยินดีรับเงื่อนไขทุกประการ  และพร้อมที่จะให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวโดยเคร่งครัด                                                                                                ( ลงชื่อ )                                                                                                                ( …………………………………….. )

                                                                                                   ผู้ปกครอง

 

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้  ผู้ปกครองจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ปกครองที่ลงนามในใบสมัคร ฯ

                      และต้องเป็นบิดา / มารดา  หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจแทนบิดา / มารดา ของนักเรียนเท่านั้น                                                                                                ตรวจถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                    ( นายควรคิด         แก้วบ้านเหล่า )                                                                                                ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  รับมอบหมายงานแทน                                                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

๒. เข้ารับการทดสอบตามตารางที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบเข้าเรียนรักษาดินแดน

วิชา   กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1ชื่อผู้สอน  นายควรคิด  แก้วบ้านเหล่า           หมวดวิชากิจกรรม  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

                                                                                                                                               

เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบเข้าเรียนรักษาดินแดน

  ดันพื้น ลุกนั่ง (Sit-up) วิ่ง 800 เมตร  
คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน

เวลา

(นาที: วินาที)

 
  100 82 100 92 100 2.14  
  99 81 99 91 99 2.17  
  98 80 98 90 98 2.19  
  97 79 97 89 97 2.21  
  96 78 96 88 96 2.23  
  95 77 95 87 95 2.25  
  94 76 94 86 94 2.27  
  93 75 93 85 93 2.29  
  92 74 92 84 92 2.31  
  91 73 91 83 91    
  90 72 90 82 90 2.33  
  89 71 89 81 89 2.35  
  88 70 88 80 88 2.39  
  87 69 87 79 87 2.41  
  86 68 86 78 86 2.43  
  85 67 85 77 85 2.45  
  84 66 84 76 84 2.47  
  83 65 83 75 83 2.49  
  82 64 82 74 82 2.51  
  81 63 81 73 81 2.53  
  80 62 80 72 80 2.55  
  79 61 79 71 79 2.57  
  78 60 78 70 78 2.59  
  77 59 77 69 77 3.01  
  76 58 76 68 76 3.03  
  75 57 75 67 75 3.05  
  74 56 74 66 74 3.07  
  73 55 73 65 73 3.09  
  72 54 72 64 72 3.11  
  71 53 71 63 71 3.13  
  70 52 70 62 70 3.15  
  69 51 69 61 69 3.17  
  68 50 68 60 68 3.19  

 

เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบเข้าเรียนรักษาดินแดน

  ดันพื้น ลุกนั่ง (Sit-up) วิ่ง 800 เมตร  
คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน

เวลา

(นาที: วินาที)

 
  67 49 67 59 67 3.21  
  66 48 66 58 66 3.23  
  65 47 65 57 65 3.25  
  64 46 64 56 64 3.27  
  63 45 63 55 63 3.29  
  62 44 62 54 62 3.31  
  61 43 61 53 61 3.33  
  60 42 60 52 60 3.35  
  59 41 59 51 59 3.37  
  58 40 58 50 58 3.39  
  57 39 57 49 57 3.41  
  56 38 56 48 56 3.43  
  55 37 55 47 55 3.45  
  54 36 54 46 54 3.47  
  53 35 53 45 53 3.49  
  52 34 52 44 52 3.51  
  51 33 51 43 51 3.53  
  50 32 50 42 50 3.55  
  49 31 49 41 49 3.57  
  48 30 48 40 48 3.57  
  47 29 47 39 47    
  46 28 46 38 46 3.59  
  45 27 45 37 45    
  44 26 44 36 44 4.01  
  43 25 43 35 43    
  42 24 42 34 42 4.03  
  41 23 41 33 41    
  40 22 40 32 40 4.05  
  39 21 39 31 39    
  38 20 38 30 38 4.07  
  37 19 37 29 37    
  36 18 36 28 36 4.09  
  35   35 27 35    
  34 17 34 26 34 4.11  
  33   33 25 33    
  32 16 32 24 32 4.13  
  31   31 23 31    
               

 

เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบเข้าเรียนรักษาดินแดน

คะแนน ดันพื้น ลุกนั่ง (Sit-up) วิ่ง 800 เมตร  
คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน

เวลา

(นาที: วินาที)

 
  30 15 30 22 30 4.15  
  29   29 21 29    
  28 14 28 20 28 4.17  
  27   27 19 27    
  26 13 26 18 26 4.19  
  25   25 17 25    
  24 12 24 16 24 4.21  
  23   23 15 23    
  22 11 22 14 22 4.23  
  21   21 13 21    
  20 10 20 12 20 4.25  
  19   19 11 19    
  18 9 18 10 18 4.27  
  17   17 9 17    
  16 8 16 8 16 4.29  
  15   15   15    
  14 7 14 7 14 4.31  
  13   13   13    
  12 6 12 6 12 4.33  
  11   11   11    
  10 5 10 5 10 4.35  
  9   9   9    
  8 4 8 4 8 4.37  
  7   7   7    
  6 3 6 3 6 4.39  
  5   5   5    
  4 2 4 2 4 4.41  
  3   3   3    
  2 1 2 1 2 4.43  
  1 0 1 0 1    

๓. เมื่อผ่านการทดสอบ ให้ชำระเงินบริจาคผ่านผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละสถานศึกษา

 

 

 

สร้างโดย: 
ควรคิด แก้วบ้านเหล่า

สอบดันพื้นได้ 12ครั้งจะติดไหมครับ

สวัสดีครับอาจารย์ จำผมได้หรือเปล่า
เวลาที่ผ่านมามามันทำให้อาจารยืเข้มแข็งและบึกบึนขึ้นนะครับ
อิจฉาจริงๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 89 คน กำลังออนไลน์