เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตโดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมองสำหรับนักเรียนออทิสติก

บทคัดย่อ

                   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมองสำหรับนักรียนออทิสติก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก  โรงเรียนวันครู  2502  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1   2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนออทิสติกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก  โรงเรียนวันครู  2502  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต  1  ก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง   กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนออทิสติกของห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนวันครู  2502  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  อายุระหว่าง 8-14 ปี   จำนวน 2 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี  3  ชนิด  คือ

1) แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง จำนวน  20  แผน  2)  ชุดแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง  จำนวน 20  ชุด

 0.22 – 0.61  และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.43-0.74   และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 3  ฉบับเท่ากับ  0.84 

 

          ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ชุดแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่าวัดทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์นการมอง  สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนออทิสติกให้ดีขึ้นได้

  1. คะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนออทิสติก หลังการใช้ชุดแบบฝึก

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง สูงกว่าคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการใช้ชุดแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีรู้ผ่านการมอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์