พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี

รูปภาพของ SugarFree

วงดนตรีส่วนพระองค์

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินนิวัติพระนคร เมื่อต้นปี ๒๔๘๙  หลังจากขึ้นครองราชย์สมบัติ และเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์  ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้อีกหลายเพลง   เมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทยเป็นการถาวร  ในปี  พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมเล่นดนตรี จึงเกิดวงดนตรีส่วนพระองค์ขึ้น ซึ่งมีด้วยกัน ๓ วง  คือ

๑.  วงลายคราม

 

                                  

 

           เป็นวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งขึ้นเป็นวงแรก เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับอยู่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต  นักดนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่วมวงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ และผู้ที่ทรงคุ้นเคยตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

            เนื่องจากนักดนตรีวงลายครามไม่ใช่นักดนตรีอาชีพจึงไม่ชำนาญ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเห็นเป็นเรื่องสำคัญ  กลับพอพระราชหฤทัยที่จะทรงแนะนำแก้ไข  วงลายครามนัดกันบรรเลงตอนเย็นวันศุกร์ แนวทางการบรรเลงมีหลากหลาย ทั้งไลท์มิวสิค แจ๊สมาตรฐาน ดิกซี่แลนด์ ฯลฯ เนื่องจากนักดนตรีส่วนใหญ่สูงอายุ หลายท่านกราบบังคมทูลลาจากวง เมื่อสมาชิกเก่าเริ่มร่อยหรอ และสมาชิกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เป็นการยุติวงดนตรีลายครามในเวลาต่อมา

 

  

 

๒. วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์

            ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอัมพรสถาน (อ.ส.) ขึ้นภายในพระราชวังดุสิต (ต่อมาย้ายไปอยู่ที่พระที่นั่งจิตรลดารโหฐาน ) เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการให้สาระและบันเทิงแก่ประชาชน พระองค์โปรดเกล้าฯให้วงดนตรีลายครามและวงดนตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น วงดนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วงดนตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯลฯ วงดนตรีของหน่วยราชการและเอกชนได้มีโอกาสหมุนเวียนกันมาบรรเลงดนตรีส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ อ.ส. เป็นประจำ อันเป็นวิธีการสนับสนุนการดนตรีของไทยอีกทางหนึ่ง ทำให้หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนพัฒนาวงดนตรีของตนให้ดีขึ้น บางครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จพระราชดำเนินลงมาทอดพระเนตรและทรงแนะการเล่นดนตรีแก่นักดนตรีสมัครเล่นที่เพิ่งเข้าวังเป็นครั้งแรกเหล่านั้น

             วงดนตรีของหน่วยราชการและเอกชนได้มีโอกาสหมุนเวียนกันมาบรรเลงดนตรีส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ อ.ส. เป็นประจำ อันเป็นวิธีการสนับสนุนการดนตรีของไทยอีกทางหนึ่ง ทำให้หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนพัฒนาวงดนตรีของตนให้ดีขึ้น บางครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จพระราชดำเนินลงมาทอดพระเนตรและทรงแนะการเล่นดนตรีแก่นักดนตรีสมัครเล่นที่เพิ่งเข้าวังเป็นครั้งแรกเหล่านั้น  ส่วนวงดนตรีลายคราม  ในตอนนั้นมีนักดนตรีสมัครเล่นมาสมทบมากมาย  จึงรวมตัวกันจัดตั้งวงดนตรีใหม่ คือ วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ โดยบรรเลงเพลงออกอากาศทางสถานีทุกเย็นวันศุกร์

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดรายการเพลงด้วยพระองค์เองและทรงร่วมบรรเลงดนตรีด้วย ทรงเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้ บางครั้งทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เอง ครั้งเกิดเหตุการณ์มหาวาตภัยแหลมตะลุมพุก ได้อาศัยวงดนตรี อ.ส. ประกาศเชิญชวนประชาชนบริจาคทรัพย์ สิ่งของ ฯลฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งต่อมาจึงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
๓. วงดนตรีสหายพัฒนา

            ในช่วงต้น ๆ ปี ๒๕๒๙  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและประทับรับการถวายการอภิบาลอยู่ที่เชียงใหม่  เมื่อทรงหายประชวรทรงเห็นว่า นายแพทย์อาสาสมัครทั้งหลายที่เข้ามาถวายอภิบาลอยู่เป็นประจำ นักเกษตรหลวง ข้าราชบริพารในพระองค์  ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อน น่าจะได้เล่นดนตรีโดยพระองค์ทรงสอนให้ จึงให้เขาเหล่านั้นไปซื้อเครื่องดนตรีมาคนละชิ้น แล้วพระราชทานนามวงดนตรีใหม่นี้ว่า  “สหายพัฒนา”

            วงดนตรีสหายพัฒนาเป็นแตรวงใช้เครื่องทองเหลือง (brass band) ทรงเป็น “พระอาจารย์” เพราะทรงสอนด้วยพระองค์เอง โดยทรงเขียนโน้ตแล้วสอนให้อ่าน สมาชิกวงสหายพัฒนาสามารถเล่นดนตรีกันเป็นทุกคนในเวลาอันรวดเร็ว สมาชิกพิเศษของวงนี้คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          การฝึกซ้อมของวงสหายพัฒนาจึงไม่มีเวลาแน่นอน แต่จะซ้อมและบรรเลงในเวลาที่ว่างตรงกัน แนวเพลงที่บรรเลงมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิม เพลงไลท์มิวสิค เพลงแจ๊ส เพลงมาร์ช ฯลฯ อันเป็นแบบเรียนที่นักดนตรีในวงสหายพัฒนาจะต้องเรียนรู้ สิ่งที่น่าประทับใจคือได้ทรงพัฒนาความสามารถของสมาชิกวงสหายพัฒนาจนสามารถบรรเลงดนตรีในโอกาสพิเศษได้ และช่วยกระชับความสัมพันธ์ในหมู่นักพัฒนาอาสาสมัครในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง 
                          

สร้างโดย: 
SugarFree

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์