มาตรฐานการท่องเที่ยว ช.3

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

1. มานะเป็นมัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษไปเที่ยวจังหวัดตรัง จะต้องมีบัตรมัคคุเทศก์สีใดจึงถูกต้องตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ก. บรอนซ์ทอง                      ข. บรอนซ์เงิน

ค. ชมพู                              ง. ม่วง

2. ชูใจมีหน้าที่จัดทำรายการนำเที่ยวให้กับบริษัท CVC TRAVEL     ชูใจทำงานอยู่แผนกใดในบริษัทดังกล่าว

ก. แผนกจอง                        ข. แผนกขาย

ค. แผนกนำเที่ยว                    ง. แผนกการตลาด

3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ Tour Operator

ก. ทำหน้าที่เหมือนพ่อค้าขายส่งให้บริษัทนำเที่ยว

ข. เป็นตัวแทนขายรายการนำเที่ยวให้แก่บริษัทอื่นๆ

ค. จัดนำเที่ยวแบบเฉพาะทางหรือแบบพิเศษเป็นครั้งคราว

ง. จัดรายการนำเที่ยวเป็นลักษณะเหมาจ่ายในรูปแบบต่างๆ

4. ข้อใดไม่ใช่ งานของ Travel Agency  

ก. บริการจัดเอกสารการเดินทาง

ข. บริการจัดหาและสำรองที่พักแรม

ค. บริการจัดรายการนำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จส่งตัวแทนจำหน่าย

ง. บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

5.บริษัท ABC เปิดกิจการนำเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ คือข้อใด

ก. Inbound Tour                  ข. Outbound Tour

ค. Domestic Tour                 ง. General Travel Agent

6.บริษัทใดนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก. บริษัท A มี Call Center

ข. บริษัท B มีพนักงานบริการข้อมูลหน้าร้าน

ค. บริษัท C มีแผ่นพับ คู่มือ แจกลูกค้าทุกท่าน

ง. บริษัท D มีระบบการชำระค่าใช้จ่ายผ่านเวปไซต์ของบริษัท

7.การขายโปรแกรมนำเที่ยวในข้อใดมีอัตราต้นทุนต่ำที่สุด ข้อมูลถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงและเร็วที่สุด

ก. ผ่านเวบไซต์ของบริษัท

ข. ผ่านร้านค้าตามแหล่งท่องเที่ยว

ค. ผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว

ง. ผ่านมัคคุเทศก์ หรือพนักงานขายหน้าร้าน

8. หากต้องการค้นหาข้อมูลของการบินไทยเพื่อสำรองบัตรให้ลูกค้า ควรเข้าเวบไซต์ในข้อใด

ก. www.thaitravelcenter.com

ข. www.bangkokair.com

ค. www.thaiairways.com

ง. www.thaismileair.com

9.เมื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ควรเลือกร้านอาหารประเภทใดให้เหมาะสมกับลูกค้า

ก. ร้านอาหารบุฟเฟต์               ข. ร้านอาหารประจำชาติ

ค. ร้านอาหารภัตตาคารจีน         ง. ร้านอาหารไทยในโรงแรม

10.นักท่องเที่ยวระบุว่าต้องการพักโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเล็กๆ ผู้จัดรายการนำเที่ยวควรจัดที่พักแบบใด

ก. Resort hotel                    ข. Resident hotel

ค. Airport hotel                   ง. Boutique hotel

11.สิ่งแรกที่ผู้ให้บริการต้องคำนึงในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าคือเรื่องใด

ก. การวิเคราะห์ลูกค้า               ข. การวางแผนให้บริการ

ค. การปรับปรุงบุคลิกภาพ ง. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

12.การสื่อสารที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุดคือทางใด

ก. คำพูด                             ข. สีหน้า

ค. ท่าทาง                            ง. รอยยิ้ม

13. การพัฒนาคุณภาพบริการภายในคือข้อใด

ก. วางแผนการจัดนำเที่ยวเส้นทางใหม่

ข. อบรมพนักงานให้มีมาตรฐานงานเสมอ

ค. จัดสร้างคำขวัญที่โดดเด่นให้กับบริษัทนำเที่ยว

ง. ปรับปรุงบริษัทให้มีความสวยงาม และดูทันสมัยที่สุด

14. กรณีนำนักท่องเที่ยวไปซื้อของที่ระลึก สิ่งที่ควรแนะนำให้แก่นักท่องเที่ยวคือข้อใด

ก. การขอเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืน (Vat Refund)

ข. การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการซื้อ (Standard Language)

ค. การเลือกซื้อสินค้าที่มีตรายี่ห้อเท่านั้น (Brand-named Product)

ง. การแสดงหนังสือเดินทางประกอบการซื้อ (Passport Show)

15. ปิติต้องการเดินทางไปเที่ยวประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าและต้องการพักอยู่ 90 วัน จะต้องเลือกไปประเทศใด

ก. พม่า                     ข. สาธารณรัฐเกาหลี

ค. สิงคโปร์                 ง. เวียดนาม

16. นิตยานำนักท่องเที่ยวไปจังหวัดระนอง ควรแนะนำอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อใดให้รู้จัก

ก. หมูย่าง                  ข. ขนมจีบ

ค. ขนมเค้ก                 ง. ซาลาเปา

17. คุณกันยารัตน์แจ้งความต้องการกับบริษัทนำเที่ยวให้ทำโปรแกรมศึกษาดูงาน แหล่งกำเนิดการผลิตผ้าโขมพัสตร์ ดังนั้นบริษัทนำเที่ยวจะต้องจัดรายการนำเที่ยวไปจังหวัดใด

ก. ภูเก็ต                    ข. เพชรบุรี

ค. ร้อยเอ็ด                 ง. ประจวบคีรีขันธ์

18. ในกรณีกลุ่มลูกค้าแบบครอบครัวต้องการห้องพักที่สามารถเปิดหากันได้ บริษัทนำเที่ยวควรจัดห้องพักแบบใด

ก. Suite Room           ข. Deluxe Room

ค. Superior Room       ง. Connecting Room

19.“นอนทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน” คำกล่าวนี้คือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดใด

ก. เลย                      ข. น่าน

ค. เพชรบูรณ์               ง. แม่ฮ่องสอน

20. การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ณ บริเวณท่าอากาศยานคือหน่วยงานใด

ก. กรมศุลกากร                    

ข. กรมการท่องเที่ยว

ค. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ง. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง

21. เมื่อบัตรมัคคุเทศก์หมดอายุ ต้องทำการขออนุญาตต่อได้ที่หน่วยงานใด

ก. สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ข. สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ค. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ง. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ

22. หากเกิดเหตุร้ายแก่นักท่องเที่ยว ต้องการติดต่อตำรวจท่องเที่ยวควรโทรศัพท์แจ้งหมายเลขใด

ก. 114                     ข. 1150

ค. 1155                             ง. 1166

23. ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่มัคคุเทศก์ต้องเตรียมในการจัดนำเที่ยว

ก. ใบยืนยันการจอง

ข. ป้ายชื่อนักท่องเที่ยว

ค. ใบตรวจสอบอุปกรณ์

ง. แบบประเมินความพึงพอใจ

24. เอกสารในข้อใดที่ใช้สำหรับการรับเข้านักท่องเที่ยวที่สนามบิน

ก. ใบ ตม. 6               ข. ใบตรวจสอบอุปกรณ์

ค. บัตรโดยสารเครื่องบิน ง. ใบรายชื่อนักท่องเที่ยว           

25.  มัคคุเทศก์ต้องเตรียมเอกสารใด สำหรับการส่งออกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนามบิน

ก. เอกสารแทนการเงิน        ข. หนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยว

ค. ป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยว   ง. ใบยืนยันการจองรายการนำเที่ยว

26. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเอกสารสำหรับการส่งออกนักท่องเที่ยว

ก. Job order             ข. Checklist

ค. Hand out              ง. Guest list

27.  การนำนักท่องเที่ยวไปส่งที่สนามบิน ควรไปถึงก่อนเวลาเท่าใด

ก. 30 นาที                ข. 1 ชั่วโมง

ค. 1.30 ชั่วโมง            ง. 2 ชั่วโมง

28.  การตรวจสอบยืนยันบัตรโดยสาร (Reconfirm) ต้องทำก่อนเวลาเดินทางไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง

ก. 24 ชั่วโมง               ข. 48 ชั่วโมง

ค. 56 ชั่วโมง               ง. 72 ชั่วโมง

29.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งออก นักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์

ก. นัดหมายพนักงานขับรถ        

ข. จัดเก็บของที่ระลึกให้ลูกค้า

ค. ดูแลการคืนที่พัก (Check-out) 

ง. ดูแลการ Check in ตั๋วเครื่องบิน

30. เมื่อเกิดเหตุนักท่องเที่ยวป่วยฉุกเฉิน ควรติดต่อประสานไปที่หมายเลขใด

ก. 1193                             ข. 1699

ค. 1669                             ง. 1672

31. นักท่องเที่ยวจำนวน 35 คน ต้องการท่องเที่ยวแบบ Sightseeing Tour ควรเลือกใช้พาหนะชนิดใด

ก. รถตู้                     ข. รถโค้ช

ค. รถมินิบัส                ง. รถโดยสารสาธารณะ

32. ระหว่างการนำเที่ยวพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ครบ มัคคุเทศก์จะตรวจสอบชื่อนักท่องเที่ยวได้จากเอกสารใด

ก. Itinerary               ข. Guest list

ค. Job Order             ง. Registration Form

33. สิ่งที่มัคคุเทศก์ควรแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบมากที่สุด คือข้อใด

ก. เตรียมอุปกรณ์กันแดดติดตัวไปด้วย

ข. จัดหาที่นั่งบนรถด้วยตนเอง

ค. เตรียมเงินในการซื้อของฝาก

ง. นำอาหารที่โรงแรมไปให้ลิงที่วัด

34. มัคคุเทศก์ควรจัดเตรียมสิ่งใดเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ก. ร่ม                       ข. ธงโบก

ค. ยาแก้เมา                ง. โทรโข่ง

35. จำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 18 ท่าน ควรจัดยานพาหนะแบบใดจึงจะเหมาะสม

ก. รถตู้                     ข. รถมินิบัส

ค. รถโค้ชวีไอพี             ง. รถยนต์ส่วนบุคคล

36. เอกสารสำคัญใช้สำหรับการรับเข้านักท่องเที่ยวที่สนามบินคือข้อใด

ก. Tag                     ข. Passport

ค. Job Order             ง. Immigration form

37. สิ่งใดต้องปฏิบัติขั้นตอนการรับเข้านักท่องเที่ยว

ก. แนะนำผู้ช่วยมัคคุเทศก์

ข. แจ้งระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางถึงจุดหมายแรก

ค. ชี้แจงเรื่องกำหนดระยะเวลาของวีซ่า

ง. แจกแผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

38. กรณีหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวสูญหายในต่างประเทศ จะต้องไปติดต่อหน่วยงานใดเพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่กลับประเทศ

ก. สายการบิน             ข. สถานีตำรวจ

ค. สถานกงสุลไทย         ง. กรมการท่องเที่ยว

39. นักท่องเที่ยวเล่นน้ำบริเวณชายหาด แล้วโดนแมงกะพรุน มัคคุเทศก์ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร

ก. ใช้น้ำจืดราดบริเวณที่โดน

ข. ใช้น้ำโซดาราดบริเวณที่โดน

ค. ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่โดน

ง. ใช้น้ำมะนาวราดบริเวณที่โดน

40. ข้อใดเป็นสิ่งที่มัคคุเทศก์ควรแจ้งแก่นักท่องเที่ยว ก่อนการเข้าชมถ้ำ

ก. ถ่ายภาพในถ้ำ                 ข. นำน้ำดื่มเข้าไปในถ้ำ

ค. เดินเรียงแถวทีละคนในถ้ำ    ง. ห้ามแตะต้องกลุ่มหินต่างๆ ในถ้ำ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 128 คน กำลังออนไลน์