การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรูที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม

รูปภาพของ ackruch

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม
ผู้วิจัย         นายไพรัตน์    คำปา
               ครูชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
ปีการศึกษา 2550
                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ปีการศึกษา 2550   2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2550 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จำนวน 30 คน ชาย 12 คน หญิง 18 คนซึ่งผู้วิจัยได้มีส่วนรับผิดชอบเป็นครูที่ปรึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงมีความเข้าใจในความสามารถ ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กทุกคนเป็นอย่างดี จึงมีความรู้จักและคุ้นเคยกับเด็กทั้ง 30 คนเป็นอย่างดี โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย คัดเลือกจากเด็กที่ผ่านการทดสอบเชาวน์ปัญญาทางด้านตรรกศาสตร์และด้านภาษา ของ The Johns Hopkins University ซึ่งศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี นำมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำมาใช้ทดสอบเพื่อวัดระดับคุณภาพของสมองซีกซ้ายและซีกขวา มีเด็กที่ผ่านเกณฑ์ที่ 97 เปอร์เซ็นต์ไทม์ จำนวน 18 คน และคัดเลือกจากเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีที่สอบได้อันดับที่ 1-10 ของชั้นเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดีมาก หรือได้เกรด 4 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผนย่อย   และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม  ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมอยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามสมมติฐาน
2. ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีมาก

สร้างโดย: 
นายไพรัตน์ คำปา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์