เร่งปลูกฝังหลักธรรมเยาวชน

รูปภาพของ ssspoonsak

เร่งปลูกฝังหลักธรรมเยาวชน [20 พ.ค. 51 - 16:28]
 
ผู้นำชาวพุทธทั่วโลก ส่งสัญญาณเตือนภัยก่อน "วิกฤติศีลธรรม"

โลกกำลังขาดศีลธรรม?

ความวิตกกังวลของชาวพุทธจากทั่วโลก ที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ในการประชุมพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2551 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

และนับเป็นการร่วมประชุมของชาวพุทธจากนานาชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 1,500 คน จาก 74 ประเทศ

จากการที่ “ทีมข่าวศาสนา” ได้มีโอกาสติดตามคณะผู้สังเกตการณ์จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไปร่วมประชุมครั้งนี้ ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-16 พ.ค.ที่ผ่านมา

ในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย แค่วันแรกเราก็ได้ สัมผัสกับความประทับใจและภาคภูมิใจ จากการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างๆ ซึ่งล้วนชื่นชมประเทศไทย ที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการประชุมพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้น

ยิ่งในวันที่ 2 ของการประชุมก็ยิ่งพบคุณค่าและแก่นสารของการประชุมครั้งนี้ ที่มองปัญหาต่างๆในโลกปัจจุบัน พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา ตลอดจนสกัดกั้นภัยที่จะเกิดกับมนุษยชาติ โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม แบ่งเป็นหัวข้อสำคัญ คือ 1. เรื่องสงคราม ความขัดแย้ง และการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจที่เกิดมาจากสงคราม 2. เรื่องคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาที่มีต่อความยุติธรรมในสังคม 3. เรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม 4. เรื่องท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อภาวะโลกร้อน 5. เรื่องปัญหาครอบครัวและวิธีแก้ไขแบบเชิงพุทธ และ 6. เรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

ส่วนการประชุมวันที่ 3 ซึ่งน่าจะเป็นหัวใจในการประชุมครั้งนี้ เพราะนอกจากจะมีสรุปผลการประชุมทั้งหมดแล้ว ในส่วนของผลประชุมกลุ่มย่อย 6 เรื่อง จะมีการออกเป็นแถลงการณ์เพื่อให้ชาวพุทธนำไปปฏิบัติร่วมกันด้วย คือ

1. ควรส่งเสริมให้คนในครอบครัวปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดความรักซึ่งกันและกัน จะทำให้ลดความขัดแย้ง

2. ควรมีการสอนการเจริญสติให้กับทุกภาคส่วนของสังคม โดย เฉพาะในโรงเรียน เพื่อให้เกิดขึ้นกับเยาวชนก่อนเป็นอันดับแรก

3. ควรส่งเสริมให้เกิดการมีธรรมาภิบาลขึ้นในสังคมโลก

4. ควรเน้นให้นำเรื่องวิทยาศาสตร์มาใช้สนับสนุนการเรียนพระพุทธศาสนา ในการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น

5. เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่ประชุมยอมรับว่าจะทำให้เกิดทั้งคุณและโทษ แม้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จะไม่ถือว่าผิดหลักศาสนา แต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้คอมพิวเตอร์เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย

6. เรื่องพระพุทธศาสนากับภาวะโลกร้อน ที่ประชุมเห็นว่าจะ ต้องทำยุทธศาสตร์ในการลดปัญหาโลกร้อน โดยส่งเสริมให้เกิดความสำนึกร่วมกันของชาวโลกด้านสิ่งแวดล้อม ให้มองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพราะไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวบนโลกได้

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการ การประชุมพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก กล่าวว่า เรื่องที่ชาวพุทธจากทั่วโลกห่วงที่สุด คือเรื่องศีลธรรมของสังคม ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน ซึ่งจำเป็นจะต้องหาแนวทางว่า จะทำอย่างไรในการส่งเสริมให้เยาวชนมีศีลธรรม ข้าราชการจะต้องไม่มีปัญหาคอรัปชัน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าแนวทางแก้ไข คือควรส่งเสริมด้านการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้สื่อต่างๆให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ใช้วันวิสาขบูชาดึงคนเข้าหาพระพุทธศาสนา นำพระพุทธศาสนาไปเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ เพื่อดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจ ส่งเสริมให้เกิดการสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

“ที่ประชุมแสดงความเป็นห่วงอย่างมากในเรื่องเยาวชนสนใจพระพุทธศาสนา น้อยลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก ประสบปัญหาเดียวกันทั้งหมด คือ ปัญหาการขาดศีลธรรม เพราะเด็กยุคปัจจุบันได้รับอารยธรรมต่างชาติมากจนเกินไป ส่งผลให้ไม่สนใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิตของตะวันออก ซึ่งมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา” พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวย้ำ

นั่นแสดงให้เห็นว่า การละเลย ไม่ใส่ใจปฏิบัติตนในกรอบของศีลธรรม กำลังเป็นปัญหาที่ท้าทายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง

ทีมข่าวศาสนา มองว่า การที่ผู้นำชาวพุทธแสดงความเป็นห่วงเรื่องศีลธรรม คือการส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้

ยิ่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากผู้นำชาวพุทธทั่วโลก ให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ยิ่งต้องกลับมาคิดทบทวนถึงวิถีในการปฏิบัติตน และการดำเนินชีวิต รวมถึงการจรรโลงพระพุทธศาสนา

คงไม่มีใครอยากเห็นชาวพุทธจากทั่วโลกมองว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์ กลางของพระพุทธศาสนาโลก เพียงแค่ชื่อที่อุปโลกน์ขึ้นมาเท่านั้น

แต่กลับเป็นประเทศที่พุทธศาสนิกชนมีศีลธรรมติดอันดับรั้งท้าย!!!

ทีมข่าวศาสนา
 
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์