อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

                      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

โดย  นางสาววรรณกูล   วัฒนศฤงคาร

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2     จ. สมุทรปราการ   

                      แบบฝึกทักษะฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานความเป็นมาในการจัดทำและผลการใช้  ผู้รายงานได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล นำมาจัดทำแบบฝึกทักษะ จำนวน 7 ชุด  ทดลองใช้และปรับปรุงหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และหลักสูตร ที่เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดทำเป็นรูปเล่ม  โดยมีแผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะอย่างครบถ้วนความสำเร็จในการจัดทำแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ครั้งนี้  ช่วยให้ผู้รายงานได้พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์  ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียน  มีความสุข  และมีนิสัยรักการทำงาน                   รายงานการใช้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ค43202เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    บทคัดย่อ                               การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ (3)  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  ค43202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2549  จำนวน 1 ห้องเรียน  43  คน  ซึ่งผู้รายงานได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน จำนวน  7  ชุด คือ อัตราการเปลี่ยนแปลง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน   การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ  ความชันของเส้นโค้ง  อนุพันธ์อันดับสูง  และการประยุกต์ของอนุพันธ์  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน (3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนท้ายชุดจำนวน 7 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที                   ผลการศึกษา พบว่า  
             
   1.   แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน มีประสิทธิภาพ  88.10/86.25  ซึ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80   2.  การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ค43202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการพัฒนาของผลการเรียนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกรายการอยู่ในระดับ มากที่สุด    
 

 

                       สนใจรายละเอียด แบบฝึกทักษะ กรุณาให้ E-mail address ไว้ด้านล่างนี้  จะส่งตัวอย่างให้ทุกท่าน

สร้างโดย: 
นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร

อยากได้ไปประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณล่วงหน้า สำหรับแบบฝึกทักษะ ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ     nanan_aum@hotmail.com

city4175@hotmail.com

จากการอ่านบทคัดย่อดีมากคะ อยากได้ไปศึกษาคะ 

ขอรบกวนส่งให้หน่อยคะ

อ่าน จากบทคัดย่อแล้วสนใจเป็นอย่างมาก  จึงอยากได้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน

sidin_4900@hotmail.com

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

สนใจตัวอย่างแบบฝึกทักษะของอาจารย์ครับ ผมกำลังสอนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

อาจารย์ส่งทางเมลผมก็ได้นะครับ  sanoon_noonnakorn@hotmail.co.th

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ   อยากได้แนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะในเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน   เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ต่อไป

ยังไม่ได้แบบฝึกหัดเลยคะ รบกวนส่งให้ด่วนด้วยนะคะ

สนใจแบบฝึกทักษะค่ะ รบกวนส่งด้วยนะคะ

krataeinchrist@hotmail.com

รูปภาพของ aehover

ขอบคุณมากครับ ผมได้รับ mail แบบฝึกทักษะเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันแล้วครับ ดีมากเลยโจทย์หลากหลาย ละเอียดดีมาก เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์มากเลยครับ เห็นแล้วสีสันสวยงาม เหมาะแก่การเรียนดีครับ และอยากจะรบกวนอีกทีคืออยากจะนำไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียนที่ รร.สตรีอ่างทองครับ หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์นะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ

รูปภาพของ aehover

รบกวนขอตัวอย่างแบบฝึกทักษะเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ครับพอดีผมสอน ม.ปลายอยู่พอดีครับ  ส่งมาที่ mail ด้วยนะครับ  oilover.med53@hotmail.com ขอบคุณครับSmile

ดิฉันสนใจงานวิจัยของคุณมาก  อยากจะต่อยอด ขอรายละเอียดตัวอย่างงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาด้วยค่ะ

ขอบพระคุณมาก

ดิฉันสนใจงานวิจัยของคุณมาก  อยากจะต่อยอด ขอรายละเอียดตัวอย่างงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาด้วยค่ะ

ขอบพระคุณมาก

ผลงานดีมาก ช่วยส่งตัวอย่างให้ศึกษาหน่อยนะคะ

 ขอบคุณมากๆค่ะ

รูปภาพของ sss27181

 

  น่าสนใจมากค่ะ

  ช่วยส่งให้ด้วยนะคะ 

  ขอบคุณค่ะ

  pu_arnisa@hotmail.com  Smile 

 

 

สนใจรายละเอียด แบบฝึกทักษะมากเลยค่ะช่วยส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ส่งมาที่ poo1913il@windowslive.com

น่าสนใจมากเลยค่ะ  อยากดูตัวอย่างบ้างจัง  ถ้ากรุณาส่งมาที่ pim.namo@hotmail.com

ขอบคุณมากค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์