กรด เบส น่ารู้ ^___^

 

 

                   อินดิเคเตอร์สำหรับกรด – เบส 

                               อินดิเคเตอร์เป็นสารที่ใช้บอกความเป็นกรด - เบสของสารละลาย  ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์

                  ประเภทสีย้อมและมีสีต่างๆ กัน  มีสูตรโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีสมบัติเป็นกรดอ่อน เพื่อความสะดวก

                  จึงสมมุติให้มีสูตรเป็น HIn อินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่ง ๆ จะมีโครงสร้าง 2 แบบ ซึ่งมีสีแตกต่างกันเมื่ออินดิเคเตอร์

                  ละลายน้ำหรืออยู่ในสารละลายจะมีการแตกตัวเป็นไอออน การที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนจึงทำให้มีภาวะสมดุลเกิดขึ้น 

                  เขียนแสดงได้ด้วยสมการ ดังนี้                              

 

                                 ในปฏิกิริยาจะพบว่า HIn และ In- เป็นคู่กรด-เบส ซึ่งกันและกัน HIn มีโครงสร้างเป็นกรด จึงเรียกว่า

              รูปกรด ในขณะที่คู่เบส คือ  In- เป็นโครงสร้างที่แสดงสมบัติเป็นเบส จึงเรียกว่า รูปเบส โครงสร้างของรูปกรดและ

              รูปเบส สำหรับอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งๆ จะมีสีไม่เหมือนกัน และมีปริมาณอยู่ในสารละลายต่างกันจึงทำให้สีของสารละลาย

              เปลี่ยนแปลงไปได้ในสารละลาย  ถ้ามีโครงสร้างของรูปใดมากกว่า สารละลายจะมีสีตามรูปนั้น การที่จะมีรูปกรดหรือ

              รูปเบสมากกว่ากันจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ H3O+ ในสารละลาย หรือขึ้นอยู่กับ pH ของสารละลายนั่นเอง

                                 ดังนั้นอินดิเคเตอร์จึงมีสีเปลี่ยนแปลงไปตามค่า pH ของสารละลาย ทำให้สามารถบอกความเป็น

              กรด-เบส ของสารละลายจากการดูที่สีของอินดิเคเตอร์

(ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/acid-base/C8.HTM)

                                 ตัวอย่างการเปลี่ยนสีของเมทิลเรด ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อน เมื่ออยู่ในรูปโมเลกุล

              (HIn) ซึ่งเป็นรูปกรด (acid form) จะมีสีแดง และเมื่ออยู่ในรูปไอออน (In-) ซึ่งอยู่ในรูปเบส (base form) หรือเป็น

              คู่เบสจะมีสีเหลือง เมื่ออยู่ในสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายจึงมีภาวะสมดุล ดังสมการ 

 

                                  เมทิลเรดจะปรากฎสีใดขึ้นอยู่กับปริมาณของ HIn และ In- ดังนี้
                               
                                  1. ในสารละลายที่มี H3O+ มาก เนื่องจากการเติมกรดลงในสารละลาย ตามหลักของเลอชาเตอลิเอร์

               สมดุลจะเลื่อนมาทางซ้าย ทำให้เกิด [HIn] มาก อินดิเคเตอร์จะปรากฎเป็นสีแดงมากกว่าสีเหลือง ดังสมการ

 

                                  2.  ในสารละลายที่มี OH- มาก เนื่องจากการเติมเบสลงในสารละลาย สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา

               มากขึ้น เพราะ OH- ไปทำปฏิกิริยากับ H3O+ ทำให้ [H3O+] ลดลง เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้ามากขึ้น [In-] จึงเพิ่มขึ้น

               อินดิเคเตอร์จะปรากฎสีเหลืองมากกว่าสีแดง

 

               

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์