กรด เบส น่ารู้ ^___^

ความสำคัญของ pH ของสารในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

                                  ความสำคัญของ pH ของสารละลายที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

                                  1. ของเหลวบางชนิดในสิ่งมีชีวิต ถ้ามีค่า pH เปลี่ยนแปลงมากอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้

                                  2. น้ำฝนมีค่า pH ประมาณ 5.6-6.0 แต่สำหรับน้ำฝนบริเวณพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี

               การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทำให้เกิดแก็ส CO2, SO2, NO2 และ NO ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำฝนจะได้

               สารละลายกรด เรียกว่า "ฝนกรด" ดังสมการ

หรือ

                                  NO เป็นแก็สไม่มีสี ไม่ละลายน้ำ แต่ทำปฏิกิริยากับแก็สออกซิเจนในอากาศได้แก็ส NO2 อย่าง

               รวดเร็ว ซึ่ง NO2 เป็นแก็สสีน้ำตาล ละลายน้ำได้สารละลายกรดไนตรัสและกรดไนตริก เป็นสาเหตุให้เกิดฝนกรด

               ดังสมการ

                                  3. สารละลายกรดและฝนกรดมีผลทำให้สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนเกิดการผุกร่อนเสียหายได้

               เนื่องจาก H3O+ ในสารละลายกรดทำปฏิกิริยากับหินปูนและโลหะ ดังสมการ

                                  ฝนกรดที่เกิดจากแก็ส CO2 ได้กรดคาร์บอนิก (H2CO3) เมื่อไหลผ่านเพดานและผนังถ้ำที่มีหินปูน

               ทำให้เกิดหินงอกหินย้อย ดังสมการ

                                 

                                  4. ความสำคัญของ pH ของดินและน้ำทางการเกษตร พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้ดีใน pH ที่

               แตกต่างกัน ดังนั้น pH ของดินและน้ำมีความสำคัญมากในทางการเกษตร ซึ่งพืชหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีใน

               บริเวณดินที่มีความเป็นกรดเล็กน้อย เช่น ข้าว ดอกไม้บางชนิด

                                  นอกจากนี้ การปรับค่า pH ของดินที่มีความเป็นกรดมาก โดยการเติมปูนขาว (Ca(OH)2) หรือ

               ปูนดิบ (CaO) หรือขี้เถ้าซึ่งมี K2O ปนอยู่ สารดังกล่าวมีสมบัติเป็นเบส จะช่วยลดความเป็นกรดในดินได้

                                  ปัจจุบันนิยมใช้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือปูนมาล ซึ่งไม่ละลายน้ำ ลดความเป็นกรดของดิน ซึ่ง

               เกิดปฏิกิริยา ดังนี้

                                  การใช้ปูนมาลลดความเป็นกรดของดิน มีข้อดี คือ ถ้าใส่มากเกิดไป ส่วนที่เหลืออยู่ในดินจะไม่

               ทำให้ดินเป็นเบส เนื่องจากไม่ละลายน้ำ ถ้าใช้ปูนขาวหรือปูนดิบมากเกินไปจะทำให้ดินมีสมบัติเป็นเบสได้

               

 

 

 

  

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์