พระคัมภีร์

รูปภาพของ damien

 

 

 

 สรุปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระคัมภีร์

 

 

 

 


             พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระจิตเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์ได้นำพระวาจาของพระเจ้ามาเขียนขึ้น เป็นหนังสือ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้อ่าน เพื่อจะได้รู้จักพระเป็นเจ้า และความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์รวมทั้งคำสั่งสอนของพระองค์เพื่อคริสตชนจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้ชื่อว่าเป้นคริสตชนที่ดี เป็นบุตรที่ดีของพระบิดาเจ้า
 
การแบ่งพระคัมภีร์


            พระคัมภีร์ประกอบด้วยพระวรสารต่างๆ จำนวนหลายเล่มที่ได้ทำการรวบรวมมาจัดทำเป็นพระคัมภีร์ เพื่อให้ทุกคนได้อ่านโดยได้แบ่งพระคัมภีร์ออกเป็น ๒ ภาคใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

ก.ภาคพันธสัญญาเดิม

          พระวรสารในพระคัมภีร์ภาคนี้ได้กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ในระยะเริ่มแรกก่อนที่พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้

ข.ภาคพันธสัญญาใหม่

              พระวรสารในพระคัมภีร์ภาคนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดหลังจากพระเยซูได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ จนถึงวาระสุดท้ายที่พระองค์คืนชีพจากความตายและได้เสด็จขึ้นสวรรค์

พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวโดด ๆ  แต่ประกอบด้วย ๖๖ เล่ม  แบ่งออกเป็น ๒ ภาค

   ภาคแรกเรียกว่า พันธสัญญาเดิม  มีทั้งหมด ๓๙ เล่ม  เป็นเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าที่กระทำกับชนชาติฮีบรู ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา

ภาคที่สอง คือ พันธสัญญาใหม่  มีทั้งหมด ๒๗ เล่ม  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต  ความตาย และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์  นอกจากนั้นยังได้อธิบายถึงการขยายตัวของคริสตจักร และการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างเกิดผล
กว่าพระคัมภีร์จะเขียนเสร็จ ต้องใช้เวลาประมาณ ๑,๕๐๐ ปี และผู้เขียนประมาณ ๔๐ คน  ซึ่งมีทั้งกษัตริย์  นายกรัฐมนตรี  แพทย์  คนเก็บภาษี  ชาวประมง  และชาวนา  ผู้เขียนส่วนใหญ่มิได้เคยพบปะกัน  แต่ตลอดทั้งเล่มกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างน่าประหลาด
 
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นได้ ? 

           พระเจ้าตรัสกับผู้เขียนพระคัมภีร์เหล่านั้น และดลใจให้เขียนถ้อมคำและคำสั่งสอนของพระองค์  พวกเขามิใช่เพียงแต่นั่งลงแล้วเขียนในสิ่งซึ่งพวกเขาคิดว่าพระเจ้าคงจะตรัส หรือมีพระลักษณะอย่างนั้น อย่างนี้  บ่อยครั้งทีเดียวที่เราพบคำว่า "พระเจ้าตรัสว่า" หรือ "พระวจนะของพระเจ้ามายัง..."   พระเจ้ามิได้ตรัสกับมนุษย์เหมือนเขาเป็นคนพิมพ์ดีด  แต่ในฐานะผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์  พระองค์ทรงใช้บุคลิกภาพที่แตกต่างกันของพวกเขา  และพวกเขาเขียนถ้อยคำของพระเจ้าลงไปโดยใช้วิธีการและภาษาของเขาเอง ดังนั้น  ยอห์นจึงเขียนไว้ว่า "ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา เราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์" (๑ ยอห์น ๑:๓)

สร้างโดย: 
เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์