คณะนิเทศศาสตร์

    คณะนิเทศศาสตร์   

 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

มุ่งสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการสื่อสารการตลาด โดยใช้การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มาผสมผสานกันโดยผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี อาทิ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดและข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation) การใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาดด้วยคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ การวางแผนและการบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) นักศึกษาจะได้ฝึกการออกแบบเว็บไซต์ เน้นการฝึกทำกิจกรรมทางการสื่อสารการตลาดให้เป็นรูปธรรม ทำให้บัณฑิตที่จะจบจากสาขาการสื่อสารการตลาดมีความพร้อมด้านความรู้ และรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน

 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มุ่งสอนนักศึกษาให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีต่องานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ โดยนักศึกษาได้รับทั้งความรู้ในทางทฤษฎีและทักษะในทางปฏิบัติ เน้นการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่และการสื่อสารองค์กรเชิงบูรณาการ (Integrated Organization Communication : ICO) ฝึกให้มีความสามารถในการหาข้อมูล การวิจัยและวางแผนสื่อสาร การประเมินผล หลักการจูงใจ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆอย่างครบถ้วน ให้การส่งเสริมการเข้าร่วมประกวดแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังสอนและฝึกปฏิบัติในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ ฝึกฝนทักษะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและจริยธรรม พร้อมก้าวสู่วิชาชีพนักประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 สาขาวิชาการโฆษณา

มุ่งสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา และสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยทีมคณาจารย์และนักโฆษณามืออาชีพจากบริษัทโฆษณา มีชื่อเสียงของประเทศไทย นักศึกษาจะได้รับความรู้ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติและฝึกทักษะการวางแผนโฆษณาทุกขั้นตอน ทั้งการวางกลยุทธ์ (Advertising Strategy) เพื่อกำหนดแนวทางโฆษณา การคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา การผลิตงานโฆษณาทางสื่อต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย นักศึกษาจะได้ฝึกการออกแบบงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ (Print Advertisement) โดยใช้เครื่อง Macintosh ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการออกแบบโดยเฉพาะ ฝึกการผลิตบทโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง (Radio Spot) ในห้องปฏิบัติการทางวิทยุ รวมถึงการฝึกการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ (Television Commercial) โดยเน้นทั้งการถ่ายทำและการตัดต่อในห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ สาขาการโฆษณายังมีบริษัทโฆษณาเสมือนจริง (Virtual Advertising Agency) ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนหาประสบการณ์เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวทันข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ในแวดวงโฆษณา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาพร้อมสู่วิชาชีพโฆษณาต่อไป

 สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

มุ่งสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน โดยเน้นวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ นักศึกษาจะได้ฝึกการจัดรายการทั้งในห้องปฏิบัติการทางวิทยุฯ และการฝึกจัดรายการสดออกอากาศจริงทาง FM 91.25 MHZ วิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ชุมชนชนเขตหลักสี่ ฝึกการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรในรายการทางวิทยุกระจายเสียงและฝึกการผลิตรายการทางโทรทัศน์การวิเคราะห์วิจัยสื่อสารมวลชน การวางแผนและประเมินผลสื่อสารมวลชน การเขียนข่าว การสื่อข่าว การเขียนบท การบันทึกภาพด้วยกล้องโทรทัศน์ การตัดต่อ การกำกับ การจัดฉากจัดแสงและเสียง รวมทั้งการผลิตภาพยนตร์ มุ่งเน้นการฝึกในห้องปฏิบัติการทางสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมเทียบเท่ากับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศ

 สาขาวิชาวารสารศาสตร์

มุ่งสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชาการและวิชาชีพ โดยทีมคณาจารย์ที่ประกอบด้วยนักวิฃาการทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์โดยตรง และนักวิชาชีพที่มีชื่อเสียงในวงการวารสารศาสตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านทฤษฎีมาใช้ได้อย่างถูกต้องและแท้จริงกับการทำงานในวิชาชีพ และสอดรับกับความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นตั้งแต่กระบวนการคิด กระบวนการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนความคิดจนถึงกระบวนการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพ ที่ไปด้วยกันอย่างดีกับจรรยาบรรณในวิชาชีพวารสารศาสตร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ " บีซีเอ็ม " ที่เสมือนกองบรรณาธิการจริง พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบถ้วน เพื่อผลิตหนังสือพิมพ์ ฝึกปฏิบัติบัณฑิตย์โพสท์ นิตยสาร วารสาร และหนังสือเล่ม

 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

สอนให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ประเภทต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์บันเทิง ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ทดลอง ภาพยนตร์แอนิเมชัน ในโรงถ่ายภาพยนตร์คุณภาพ ที่เพียบพร้อมด้วยระบบการถ่ายทำ และตัดต่อแบบ "ดิจิตอล มีเดีย" อันเป็นระบบที่ใช้กันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มืออาชีพปัจจุบัน นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ทฤษฎีภาพยนตร์ การวางแผนการสร้างภาพนยตร์ การกำกับ รวมทั้งวิชาเลือกเฉพาะทางตามความถนัดของนักศึกษา อาทิ การแต่งหน้าและเทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ การออกแบบแสง ฉาก และเครื่องแต่งกาย คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและสเปเชียลเอฟเฟค ภายใต้การดูแลของคณาจารย์จากทั้งแวดวงวิชาการ และวิชาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาให้ก้าวสู่ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างมั่นใจ


แนวทางการศึกษาต่อ

นิเทศศาสตรบัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เป็นต้น
แนวทางในการประกอบอาชีพ

นิเทศศาสตรบัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐเป็นนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักวิจัย นักวิเคราะห์และวางแผน พิธีกร ดีเจ นักแสดง คนเขียนบท ตัดต่อ ผู้กำกับ นักข่าว ช่างภาพ ผู้อำนวยการสร้าง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ฯลฯ

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทุกคนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางนิเทศศาสตร์ทุกสาขาวิชา เรียนวิชาโทหรือ วิชาเลือกที่มีหลากหลาย สามารถประกอบอาชีพได้ในทุกสาขาวิชาชีพนิเทศศาสตร์

นอกจากนี้นักศึกษายังต้องเรียนวิชาพื้นฐาน ความรู้ด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถและทางเลือกในการประกอบ ธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคณะนี้
- มีความสามารถในการใช้ภาษาติดต่อสื่อสารทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มีความสนใจทางด้านศิลปะการสื่อความหมายประเภทต่างๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์ รักการอ่าน การเขียน มีความรู้กว้างขวาง
- สนใจศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ณ์
- มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลาอยู่เสมอ
- กล้าแสดงออก ช่างสังเกต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อจบในสาขาเหล่านี้สามารถทำงานในสายงานโดยตรงหรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ ที่เน้นหนักในด้านการผลิตเอกสาร ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ นักประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสมาคมต่างๆ เป็นผู้วางแผนการใช้สื่อและเป็นนักโฆษณาในส่วนของสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยอาชีพที่จะต้องใช้การพูด การสื่อสารเป็นปัจจัยหลัก

คณะนิติศาสตร์   กลับสู่หน้าแรก

 

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์