คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

         มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อออกไปประกอบอาชีพในวงการธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยตระหนักถึงวิวัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจจึงได้จัดวางหลักสูตรโดยคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในการ ดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมทั้งมีทักษะในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บัณฑิตของคณะฯ ได้รับการยอมรับจากองค์กร ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สาขาวิชาการตลาด

         มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดขององค์การต่าง ๆ สามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด จัดโครงสร้างหน่วยงานและควบคุมการดำเนินงานการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจะได้ศึกษาถึงหลักการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการกระจายสินค้า และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนปัญหา ต่าง ๆ ทางการตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตสาขาวิชาการตลาด สามารถเลือกทำงานได้อย่างหลากหลายทั้งในองค์กรธุรกิจ องค์กรของรัฐ หรือ องค์กรด้านสังคมต่างๆ ในชื่อตำแหน่งที่เกี่ยวกับการตลาด การขาย การบริการ การบริหาร ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การบริหารศูนย์การค้า ลูกค้าสัมพันธ์ การวิจัยการตลาด การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อ การตลาดต่างประเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

         มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มจากการวางแผนกำลังคน การสรรหาการคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร

         ปัจจุบันการปฏิรูประบบต่าง ๆ ในสังคม หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนเป็นสำคัญ ดังนั้น นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกองค์การเป็นบุคคลที่จะต้องมีความเข้าใจ
ยอมรับในคุณค่าของตัวบุคคล ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร และระหว่างคนกับงานด้วย

         นักศึกษาที่เลือกเรียนภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ความชำนาญดังกล่าว ซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่การเป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในอนาคต

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองทันต่อเหตุการณ์เป็นผู้พัฒนาคนพัฒนางานไปพร้อมๆ กันสามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มีตำแหน่งงานต่างๆ ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ผู้จัดการแผนกค่าจ้างและเงินเดือน ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ นอกจากนี้ถ้าประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์การใดก็ตาม ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำมาใช้ในการปกครอง และพัฒนาคนให้ทำงานบรรลุเป้าหมาย ขององค์กรได้เป็นอย่างดี


สาขาวิชาการเงิน

         มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ทางการเงิน นักศึกษาของสาขาวิชาการเงินจะได้ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ทางการเงิน แนวคิดและหลักการใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ โครงสร้างและการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างสๆ การประกันภัย วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ นโยบายด้านเงินการคลังของรัฐบาล กฎหมาย ต่างสๆ สที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบัน

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตสาขาวิชาการเงิน สามารถทำงานได้หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ พนักงานฝ่ายการเงิน พนักงานบริหารสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อ เจ้าหน้าที่พาณิชธนกิจ เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินทรัพย์ และ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

         มุ่งเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและด้านการวางนโยบายธุรกิจ และเป็นผู้ตัดสินใจและดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการบริหารการจัดการ โดยมีความเข้าใจสภาพของปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม นอกจากนี้หลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ยังมุ่งเน้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และทักษะเพื่อใช้เป็นแนวคิดและแนวทางที่จะสามารถริเริ่มการประกอบธุรกิจของตนเองได้

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตที่เรียนสำเร็จหลักสูตรนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำหน้าที่บริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร สามารถรับผิดชอบงานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การจัดการระบบการทำงาน และระบบสินค้าคงคลัง ทั้งนี้เมื่อมีประสบการณ์สูงในการทำงานจะสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาขององค์กรได้


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

         มุ่งสร้างความพร้อมแก่นักศึกษา ให้เป็นผู้มีศักยภาพระดับสูงทั้งในด้านคอมพิวเตอร์และด้านธุรกิจ โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังมีความชำนาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมถึงการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บเพจ และสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ เช่น การจัดการภายในองค์กร การตลาดเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ การบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์และด้านธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในตำแหน่งงานต่อไปนี้

                  - นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ (Business Analyst)
                  - นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst)
                  - โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
                  - โปรแกรมเมอร์ทางด้านอินเตอร์เน็ต (Internet Programmer)
                  - นักออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ (Webmaster)
                  - ที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ (Consultant)
                  - นักแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค (Technical Support)
                  - นักแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Support Manual)
                  - ผู้จัดการด้านคอมพิวเตอร์ (Programming Manager)

รวมทั้งยังสามารถ นำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้สำเร็จเป็นอย่างดีด้วย

คณะศิลปกรรมศาสตร์  กลับสู่หน้าแรก

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์