คณะประมง

คณะประมง

ใช้เวลาในการเรียน 4 ปี โดยแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

การจัดการประมง ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง ฟาร์มสัตว์น้ำ ธุรกิจการประมง และการพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมง องค์การที่ทำหน้าในการจัดการพัฒนาการประมง นโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

ชีววิทยาประมง ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์น้ำ บทบาทและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการทรัพยากร การแก้ไขปัญหาการประมง สิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมไปถึงการพัฒนาการ ประมงที่ยั่งยืน การศึกษาอันหลากหลายครอบคลุมความรู้พื้นฐานในสาขาการประมงอย่างทั่วถึงในทุกระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์ และวิศกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์ประมง ศึกษาเกี่ยวกับเทคโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในน้ำ การใช้ประโยชน์จากของเสียและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากแหล่งน้ำ

วิทยาศาสตร์ทางทะเล ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของชีวภาพทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางเคมี ฟิสิกส์ และสิ่งมีชีวิตด้วยกัน สมุทรศาสตร์เคมี ชีวและฟิสิกส์ มลภาวะในทะเล การประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทร เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืนและด้วยความรับผิดชอบ 


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ควรมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างดีโดยเฉพาะวิชาชีววิทยาทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางเคมี ฟิสิกส์ มลภาวะในทะเล การประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทร เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืนและด้วยความรับผิดชอบ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างดีโดยเฉพาะวิชาชีววิทยา

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถรับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและงานในภาคเอกชน เช่น กรมประมง บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมบริษัทจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริษัทร่วมทุนทำประมงระหว่างประเทศ บริษัทเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นต้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  กลับสู่หน้าแรก

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์