คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
“ บริหารธุรกิจบัณฑิต ” ( บธ.บ.)
สาขาวิชานี้เน้นทางด้านธุรกิจ นักศึกษาจะเรียนรู้ทางด้านธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ การจัดการระบบฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซด์ การพัฒนางานสื่อประสม การใช้งานซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการขององค์กร


 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ วิทยาศาสตรบัณฑิต ” ( วท.บ.)
สาขาวิชานี้เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบงาน การจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย การจัดการสมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดเก็บการประมวลผลการเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเป็นไปอย่างกว้างขวางน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพพร้อมความปลอดภัย

 สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อผสมเชิงโต้ตอบแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรซึ่งมีความรู้และความสามารถในอุตสาหกรรมนี้เป็นที่ต้องการของ ผู้ประกอบการมาก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของ อุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่ดีทั้งสำหรับผู้ประกอบการและประเทศชาติ และอุตสาหกรรมฯนี้ยังอยู่ภายใต้นโยบายและการส่งเสริมอุตสาหกรรมแอนิเม ชั่นและเกมจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ประกอบการและรัฐบาล ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานด้านการออกแบบเชิง โต้ตอบและการพัฒนาเกม

โอกาสในการทำงาน 

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาภายใต้หลักสูตรนี้ จะเป็นนัก เทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ ในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่สอดคล้อง กับวิชาชีพ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกลับสู่หน้าแรก

 

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์