คณะเศรษฐศาสตร์


       
หลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการปรับตัวในเรื่องต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจทั้งในและ ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การคลัง การค้าระหว่าง ประเทศ การเกษตร การอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าวแล้วก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปทั้งในและต่างประเทศก็สามารถกระทำได้ด้วยความมั่นใจ
        นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์จะได้เปรียบนักศึกษาอื่นๆ ในแง่ที่สามารถมองเห็นและเข้าใจสภาพเศรษฐกิจในภาพกว้าง จึงรู้ซึ้งถึงปัญหาและแนวโน้มของปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ไขหรือปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องโดยมีหลักเกณฑ์อ้างอิงได้

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปในทางใด จะสัมฤทธิ์ผลเพียงใด จะมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรเกิดขึ้นบ้าง และนักศึกษาจะต้องปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตที่จบในสาขานี้จะมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบันและแนวทาง การพัฒนาประเทศในอนาคต สามารถประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนได้เช่นเดียวกับบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทุกสาขา คือ ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าต่าง ๆ แต่ที่เป็นลักษณะเด่นของสาขานี้คือ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ ทำให้สามารถทำการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงินได้ดี


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ


จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศ ระบบการค้า ระบบการเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนความสัมพันธ์ของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศ หรือสามารถวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างถูกต้องชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตที่จบในสาขานี้จะมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถประกอบอาชีพได้ดีมากในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่าง ๆ ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เศรษฐกิจระหว่างประเทศส ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ สาขานี้ นอกเหนือจากอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ดีเช่นเดียวกับบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักทฤษฎีต่างๆ ที่อธิบายสภาพเศรษฐกิจและสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์เกื้อหนุนต่อการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบรรจุไว้ในหลักสูตร บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงสามารถดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมได้

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตที่จบในสาขานี้จะมีความรู้ในภาพกว้างของระบบเศรษฐกิจที่ดำเนินอยู่ และลงลึกถึงทฤษฎีทางธุรกิจ ทำให้สามารถที่จะทำงานได้ดีทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน การเงินการธนาคาร ธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจทุกชนิด จึงเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงินหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเอง


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน


เป็นการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผนวกเข้ากับความรู้ด้านการเงิน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้จากวิชาในหลักสูตรที่มีทั้งวิชาที่เป็นเศรษฐศาสตร์การเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการเงิน และบูรณาการเข้ากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการเงินและสถาบันการเงิน การจัดการทางการเงิน การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น องค์ความรู้เหล่านี้จะสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีความแข็งแกร่งในการเข้าสู่การประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ และมีความรอบรู้ในด้านการบริหารจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ 


สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย


เป็นการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผนวกเข้ากับความรู้ในการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางทฤษฎีเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ การวางนโยบายและแผน ซึ่งจะเห็นได้จากวิชาในหลักสูตร เช่น เศรษฐมิติ ทฤษฎีเกม เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ  เป็นต้น องค์ความรู้เหล่านี้จะสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีความแข็งแกร่งในการเข้าสู่การประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นผู้ที่มีหลักการเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่แม่นยำ จากการมีมุมมองการวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงระดับภาพธุรกิจกับภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดี 

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์