คณะมนุษยศาสตร์/คณะอักษรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น บัณฑิตสามารถสื่อความหมายโดยใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทักษะ 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษา เป็นผ้มีมารยาท น้ำใจไมตรี รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในเรื่องที่อ่านหรือสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีความ สามารถในการค้นคว้า บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์จึงมีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในธุรกิจประเภทต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ หรือศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดี มีความเชี่ยวชาญในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา เป็นผู้รักการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เป็ นคนทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และที่สำคัญเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ได้ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ และความฉลาดทาง อารมณ์ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย บัณฑิตของคณะมีโอกาสรับใช้สังคมในหลากหลายอาชีพ ทั้งทางด้าน วิชาการและบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สายการบิน การธนาคาร ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ วงการหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ วงการแปล องค์กรระหว่างประเทศ และงานอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาภาษาไทย

นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจะได้ศึกษาวิชาเฉพาะ ๓ ด้าน คือ การใช้ภาษา วรรณคดี และภาษาศาสตร์

        ด้านการใช้ภาษา นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งยังศึกษาลึกลงไปถึงการใช้ภาษาในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ภาษาไทยในสื่อมวลชน ภาษาหนังสือพิมพ์ การเขียนบทความและสารคดี การเขียนเพื่อการโฆษณา การเขียนเพื่อธุรกิจ ฯลฯ ด้านวรรณคดี นักศึกษาจะได้เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ส่วนทางด้านภาษาศาสตร์นั้น นักศึกษาจะได้ เรียนภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สากล ทั้ง ๓ ด้านนี้จะเป็นพื้นฐาน สำหรับการประกอบอาชีพและศึกษาทางด้านภาษาในระดับปริญญาโทและเอกต่อไป

         นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาโทซึ่งจะช่วยเสริมให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น

โอกาสในการประกอบอาชีพ

        บัณฑิตสาขานี้ี่สามารถประยุกต์ความรู้ความชำนาญทางด้านภาษาไทยไปใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามความสนใจของตน ด้วยข้อได้เปรียบในแง่ของการใช้ภาษาทำให้บัณฑิตอาจเลือกอาชีพเป็นนักเขียน นักวิชาการ พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ นักข่าว นักการตลาด เลขานุการ เป็นต้น 


 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม จึงนำเทคโนโลยีและ วิทยาการใหม่ๆ มาใช้เพื่อความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องจำลองปฏิบัติการส่วนหน้าของโรงแรม ห้องพักมาตรฐานและห้องชุด ภัตตาคารจำลอง ห้องครัว เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะสาขาแก่ นักศึกษา และเรายังได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษาซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อนักศึกษาจะได้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนมุ่งให้นักศึกษาได้ความรู้ด้านการ บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ นักศึกษาจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางสายอาชีพ นอกจากนี้ เรายังมีความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาในการแสวงหาประสบการณ์จากการฝึกงาน

         อนึ่ง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งตามความสนใจ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาไดเปิดโลกทัศน์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยและบริการ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

         บัณฑิตของภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบัณฑิตของภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม พนักงาน บริษัทท่องเที่ยว พนักงานบริษัทสายการบิน ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   กลับสู่หน้าแรก

 

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์