คณะวนศาสตร์

คณะวนศาสตร์  

คณะวนศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นออกเป็นสาขาให้เลือกศึกษาได้ดังนี้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่  +การจัดการลุ่มน้ำ ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางอุทกวิทยา การวางแผน การใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 การจัดการป่าไม้ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การคณิตป่าไม้ การสำรวจแจงนับ ทรัพยากรป่าไม้ ชีวมิติป่าไม้ การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม การทำแผนที่การใช้ที่ดินเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ การตลาดป่าไม้


 อุทยานและนันทนาการ ศึกษาเกี่ยวกับหลักนันทนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พฤติกรรมนันทนาการ การวิเคราะห์และออกแบบภูมิทัศน์ เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ


 วิศวกรรมป่าไม้ ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์งานด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ เช่น การสำรวจรังวัดทำแผนที่ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การทำระดับพื้นที่ การทำทางชักลากไม้ การสร้างบ้านพัก สะพาน ถนน บ่อน้ำ ในงานป่าไม้ ตลอดจนการนำไม้ออกจากป่าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป่าไม้


วนศาสตร์ชุมชน ศึกษาเกี่ยวกับด้านป่าไม้และชุมชนบท อันได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หลักวนเกษตร ชีววิทยาประยุกต์ในการปลูกพืช การส่งเสริมการป่าไม้ในการพัฒนาชนบทการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่าไม้มีขนาดย่อม


 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ การเรียนในสาขานี้ แบ่งการเรียนออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่  
 -ชีววิทยาป่าไม้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในป่า เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าสรีรวิทยาของไม้ อนุกรมวิธานของพันธุ์ไม้ป่า นิเวศวิทยาของป่า การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแมลงศัตรูของพืช โรคพืช  
 -วิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่า นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์สัตว์ป่า นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า เทคนิคการจัดการจัดการสัตว์ป่า การเลี้ยงสัตว์ พืชอาหารสัตว์ เทคนิคการศึกษาสัตว์ป่า การจัดการทุ่งหญ้า การใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า  
 -วนวัฒนวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกบำรุงป่าไม้ พันธุ์ศาสตร์ เมล็ดพันธุ์ไม้ การป้องกันป่าไม้และไฟป่า ปฐพีวิทยาป่าไม้ อาหารพืชไม้ แมลงศัตรูป่าไม้ วนวัฒนวิทยาเขตเมือง  
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของไม้และการใช้ประโยชน์ไม้ควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิศวกรรม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ รักป่า รักธรรมชาติ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสเข้าทำงานที่กรมป่าไม้ค่อนสูง เนื่องจากมีเพียงคณะวนศาสตร์แห่งเดียวที่ผลิตปริญญาตรีด้านนี้ นอกจากนี้สามารถทำงานได้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บริษัทไม้อัดไทย และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ และประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

คณะครุศาสตร์   กลับสู่หน้าแรก 


 

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์